To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
Attention Repealed and outdated documents

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (til arkiv)

Shortname : Utlendingsforskriften
Title abbreviate : Uf
Entry info force : 01.05.2008
Entry into force : 01.01.1991
authorization :

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 21. desember 1990 med hjemmel i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven ) §5 , §6 , §7 , §8 , §9 , §10 , §11 , §12 , §14 , §17 , §19 , §21 , §22 , §23 , §24 , §25 , §26 , §37 , §37e , §42 , §43 , §45 , §48 , §49 , §50 , §58a og §59 og forvaltningsloven §24 , §27a og §28.

Last modified : 17.02.2008, 19.12.2009. Ny bokstav m) i forskriftens § 105 fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 14.12.2009 med hjemmel i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 25, jf. delegeringsvedtak 30.
Regulation-Id : FOR-1990-12-21-1028
 • RegulationAttatchment Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser.

   

  • RegulationAttatchment Virkeområde, jfr. lovens § 1
  • RegulationAttatchment § 1. Virkeområde

   Loven og denne forskrift gjelder for utlendingers adgang til riket og deres opphold her, jfr. lovens § 1 første ledd.

   Loven og denne forskrift gjelder for utlendinger tilknyttet diplomatiske eller lønte konsulære stasjoner (representasjoner) i riket, ansatte i mellomstatlige organisasjoner og oppdragstakere for mellomstatlige organisasjoner eller konvensjonsorganer, deres ektefeller eller samboere og forsørgede barn og utlendinger som er i privat tjeneste hos personer som nevnt, med de unntak og presiseringer som følger av §§ 159 til 164. Det samme gjelder for utlendinger som er hjelpepersonale ved diplomatisk eller konsulær stasjon.

   Loven og denne forskrift får anvendelse på den norske del av kontinentalsokkelen og for Jan Mayen, med de unntak og presiseringer som følger av §§ 165 til 169.

   Loven og denne forskrift gjelder ikke for Svalbard, med mindre noe annet følger av § 170.

   Loven og denne forskrift gjelder ikke for norske skip i utenriks fart, med mindre noe annet følger av § 171.

   For utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen, er det gitt særlige regler i kapittel 8 i loven og denne forskrift, jf. §§ 172 til 196. I tillegg gjelder bestemmelsene i de øvrige kapitlene så langt de passer.

   Også norske statsborgere kan pålegges plikter etter loven og forskriften, jfr. lovens § 1 annet ledd.