To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
Attention Repealed and outdated documents

Circulars and instructions from the Ministries

AI-91/2009
Document-ID : AI-91/2009
Case-ID : 200601995
Documentdate : 01.01.2010
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Instruks - Foreleggelse for departementet av visum- og oppholdssøknader fra personer som omfattes av EUs felles holdning om særskilte tiltak mot terrorisme (EUs terrorliste)

Departementet viser til at utlendingsloven 2008 trer i kraft 1.1.2010. Departementet viser til utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd som innebærer at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) for å ivareta hensynet til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Vi viser også til tidligere instruks AI-18/07 av 5.6.2007.

Departementet viser videre til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 24.4.2006 som var en oversendelse av brev fra Utenriksdepartementet datert 28.2.2006 (vedlagt). Det fremgikk av dette brevet at Norge tidligere har sluttet opp om EUs lister over personer, organisasjoner og enheter som omfattes av EUs felles holdning om særskilte tiltak mot terrorisme (EUs terrorliste), men at Regjeringen i pressemelding den 4.1.2006 meddelte at Norge i fremtiden kun vil basere seg på FNs listeføringer. Det fremgikk videre av brevet at EUs liste fortsatt anses for å ha stor informasjonsverdi for norske myndigheter, og at departementet ble bedt om å vurdere hvordan det kan gjøre bruk av denne informasjonen i arbeidet med tiltak mot terrorisme.

På bakgrunn av dette har departementet, i samråd med Utenriksdepartementet, kommet til at søknader om visum til eller opphold i Norge fra personer som står oppført på EUs terrorliste og fra personer som er tilknyttet organisasjoner som er oppført på denne listen, rutinemessig skal forelegges departementet for vurdering av om det er ønskelig å benytte instruksjonsadgangen i utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd i den enkelte sak. Departementet finner grunn til å presisere at det bare er saker hvor det ligger an til innvilgelse, som skal forelegges departementet i medhold av denne instruksen. Dette innebærer at det ikke skal utstedes visum eller innvilges oppholdstillatelse til personer som står oppført på EUs terrorliste eller til personer som er tilknyttet organisasjoner som er oppført på denne listen, uten at søknaden først har vært forelagt departementet for vurdering av bruk av instruksjonsmyndigheten etter utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd.

Det fremgår av vedlegget til EUs felles holdning 2009/468 av 15.6.2009 (som er en oppdatering av felles holdning 2001/931/CFSP) hvilke personer hvis søknad om visum eller opphold skal forelegges departementet. Det er foretatt endringer i listen ved at enkelte personer er fjernet fra listen.

Lenker til relevante dokumenter:

2001/931/CFSP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:344:0093:0096:EN:PDF

2009/468/CFSP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:151:0045:0050:EN:PDF

Instruksen gjelder for Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, utenriksstasjonene og politiet. Utlendingsdirektoratet bes gjennom Politidirektoratet om å orientere politidistriktene. Direktoratet har også ansvar for å orientere utenriksstasjonene på vanlig måte.

Denne instruksen gjelder fra og med 1.1.2010, og inntil den blir opphevet eller erstattet med ny instruks, jf. instruks JD-2010-04-13 (red.anm).

 

Med hilsen

Sissil Pettersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Lene S. Walaas
rådgiver

 

Latest changes
  • Opphevet: AI-91/2009 Instruks - Foreleggelse for departementet av visum- og oppholdssøknader fra personer som omfattes av EUs felles holdning om særskilte tiltak mot terrorisme (EUs terrorliste) (9/3/2018)

    Instruksen er opphevet og erstattet av instruks GI-11/2018. Søknader fra personer som omfattes av EUs terrorliste skal ikke lenger rutinemessig forelegges departementet, men behandles i henhold til instrukser om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo