To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
Attention Repealed and outdated documents

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-14/2016
Case-ID : 15/2364 (JD)
Documentdate : 30.09.2016
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Revidert instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f


GI-14/2016 - revidert instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f (lenke til regjeringen.no)

Presisering av instruksen fra Justis- og beredskapsdepartementet av 26. oktober 2016: Instruks GI-14/2016 - tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse for enslige, mindreårige asylsøkere som fyller 18 år (PDF)

Justis- og beredskapsdepartementets tilbakemelding av 3. mai 2017: Ad instruks GI-14/2016 – tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt (PDF)

Presisering av instruksen fra Justis- og beredskapsdepartementet av 6. juli 2017:  Praktisering av instruks GI-142016 - prioritering av saker om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt mv. (PDF)

Orientering om praksis fra UDI til Justis- og beredskapsdepartementet av 13. september 2017: Tolkning av instruks GI-14-2016- begrunnelse for avslag på permanent oppholdstillatelse etter tilbakekall etter utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e) eller f) (PDF)
Dokumentet ble forhåndsklassifisert til å være unntatt offentlighet etter offentleglova § 15 tredje ledd. UDI vurderer nå at det ikke lenger er behov for å unnta dokumentet fra offentlighet, og publiserer det her for å vise sammenhengen i en lengre saksgang.

Presisering av instruksen fra Justis- og beredskapsdepartementet av 9. oktober 2017: Instruks GI-14/2016 – tilbakemelding vedr. etablering av praksis i saker om permanent oppholdstillatelse  (PDF)

Latest changes
 • Opphevet: GI-14/2016 Revidert instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f (5/21/2019)
  Replaced by:  GI-03/2019 Revidert instruks om opphør og tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f
 • Ny: Brev fra JD i forbindelse med GI-14/2016 Revidert instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f (6/18/2018)

  I brev av 3. mai 2017, besvarer Justis- og beredskapsdepartementet spørsmål knyttet til GI-14/2016. Brevet behandler hvilke søknader om permanent oppholdstillatelse (PO) politiet skal oversende UDI for vurdering i henhold til instruksens punkt 5.2 og 6 nr. 5, og nærmere om bortfall av beskyttelsesbehov som grunnlag for vurdering av tilbakekall av voksne og enslige, mindreåriges tillatelser.

 • Nytt: Brev i forbindelse med GI-14/2016 Revidert instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f (12/21/2017)

  UDI har nå offentliggjort brev av 13. september 2017 til Justis- og beredskapsdepartementet i forbindelse med instruksen. Brevet er publisert her for å vise saksgangen i tolkningen av instruksen.

 • Endret: GI-14/2016 Revidert instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f (10/18/2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har gitt tilbakemelding på Utlendingsdirektoratets praksisorientering av 13. september 2017 om etablering av praksis for saker om permanent oppholdstillatelse. Departementet har vurdert at UDIs etablering av praksis er i samsvar med instruksens innhold. Departementet presiserer at vilkårene for tilbakekall må være til stede før utlendingen fyller vilkårene for permanent oppholdstillatelse for at en søknad om permanent oppholdstillatelse skal kunne avslås på grunnlag av instruksen. Departementet bekrefter at vilkårene etter utl. § 62 første ledd bokstav b skal anses oppfylt dersom utlendingen etter tilbakekall av flyktningstatus og oppholds-tillatelse fyller vilkårene for fortsatt opphold i Norge og den nye tillatelsen danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, såfremt han eller hun til sammen har minst tre års botid i landet.

 • Endret: GI-14/2016 Revidert instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f (7/7/2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt  brev til UDI 06. juli 2017 med retningslinjer for prioritering av saker om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfallt. UDI skal prioritere saker hvor utlendingen ikke vil ha rett til ny oppholdstillatelse etter at det er fattet vedtak om tilbakekall av gjeldende tillatelse. Brevet med retningslinjene ligger som et vedlegg til instruksen.

 • Endret: GI-14/2016 - revidert instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f (10/27/2016)

  Justis- og beredskapsdepartementet har i brev til UDI 26. oktober 2016 kommet med en presisering av den reviderte tilbakekallsinstruksen, etter henvendelse fra UDI . Departementet presiserer at det forhold at en enslig mindreårig fyller 18 år i ikke seg selv tilsier at beskyttelsesbehovet er bortfalt. Instruksen innebærer derfor ikke at UDI av eget tiltak skal opprette sak om tilbakekall når en enslig mindreårig med tillatelse etter utl. § 28 fyller 18 år. Brevet med presiseringen ligger som et vedlegg til instruksen.

 • Ny: GI-14/2016 - revidert instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholds-tillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f (9/30/2016)

  Instruksen her gjør enkelte justeringer i departementets instruks GI-04/2016 av 31. mars 2016, som nå oppheves.

   

  Departementet har oppdatert instruksen i tråd med lovendringene som trer i kraft 1. oktober og har tatt ut tekst om at UDI kan vurdere tilbakekall dersom «andre forhold» tilsier at utlendingen ikke lenger har behov for beskyttelse i Norge. Teksten anses overflødig i tillegg til den generelle adgangen til å kunne opprette sak om tilbakekall etter utl. § 37 første ledd bokstav e og f. Departementet har også tatt ut tekst om at UDI, dersom det foreligger søknad om permanent oppholdstillatelse, skal opprette sak om tilbakekall dersom «endringer i praksis og/eller regelverk» indikerer at utlendingen ikke lenger har et beskyttelsesbehov.

   

  Praksis- og regelverksendringer er ikke nødvendigvis begrunnet i slike endrede forhold som utl. § 37 første ledd bokstav e og f er ment å gjelde for, dvs. generelle endringer i utlendingens hjemland eller i det landet hvor han eller hun tidligere hadde sin bopel (gjelder statsløse), og endringer i individuelle forhold som tilsier at utlendingens beskyttelsesbehov ikke lenger er til stede.

   

  Allerede opprettede saker etter instruks GI-04/2016 skal behandles etter instruks GI-14/2016 og gjeldende regelverk. Instruksen trer i kraft straks.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo