To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
Attention Repealed and outdated documents

UDI circulars

RS 2004-035
Document-ID : RS 2004-035
Case-ID : 04/12217
Last modified : 15.05.2006
Documentdate : 20.09.2004
Receiver :

Kommuner
Fylkeskommuner
Statlige mottak for asylsøkere

Individuell støtte ved tilbakevending til hjemlandet

Formål med ordningen

Norske myndigheter gir økonomisk støtte til flyktninger som ønsker å vende tilbake til hjemlandet. Formålet med støtten er å legge forholdene til rette slik at flyktninger i Norge, på frivillig grunnlag, skal kunne vende tilbake og bosette seg permanent i hjemlandet.

Målgruppe/betingelse for å bli tatt i betraktning som søker

Alle personer med asyl, kollektiv beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag kan søke om tilbakevendingsstøtte, dersom de ønsker å vende tilbake og bosette seg i sitt hjemland. Også personer som er familiegjenforent med en person som tilhører en av disse gruppene, kan få støtte.

Man må ha bodd i Norge i mer enn tre måneder fra ankomsttidspunkt for å kunne søke om tilbakevendingsstøtte.

Det kan i særlige tilfeller også bli aktuelt for andre grupper å søke tilbakevendingsstøtte. Informasjon om dette vil kunne fås ved henvendelse til UDIs regionkontor.

Personer som i dag er norske statsborgere, vil normalt ikke få støtte til tilbakevending. Det er imidlertid mulig å søke om unntak ut fra menneskelige eller samfunnsmessige hensyn.

Krav til søknadens innhold og form

Søknad om økonomisk støtte sendes skriftlig til Utlendingsdirektoratets regionkontor i den regionen flyktningen bor. Søknadsskjema fås ved henvendelse til regionkontoret eller statlige mottak for asylsøkere. Det er også lagt ut på Internett. Regionkontoret og kommunen gir også informasjon og veiledning i forbindelse med tilbakevending.

Dersom søker har eller kan skaffe seg hjemlandets pass, skal hjemreise foregå med dette.

Søknadsbehandling

Utlendingsdirektoratets regionkontor avgjør søknader om tilbakevendingsstøtte. Når søker har fått vite avreise­datoen, må flytting meldes til folkeregisteret. Når søker har fått vite avreise­datoen, må flytting meldes til folkeregisteret. Søkeren må be om en bekreftelse fra folkeregisteret på at flyttemeldingen er levert. Denne bekreftelsen sendes eller leveres til UDIs regionkontor. Dette må gjøres før støttebeløpet kan utbetales.

Behandlingstiden for søknader om tilbakevendingsstøtte er normalt fire til seks uker. I tillegg kan det ta noe tid å melde flytting til folkeregisteret, få bekreftelsen og få utbetalt støtte­beløpet. Hvis nødvendige papirer ikke følger søknaden, vil behandlingstiden bli lenger. Utlendingsdirektoratet informerer søkers hjemkommune i Norge om at det er søkt tilbake­vendings­støtte.

Tilbakevendingsstøttens ytelser

 • Hver person får et kontantbeløp på kr 10 000. Denne støtten skal være et bidrag til reetablering i hjemlandet.
 • Til frakt av personlige eiendeler gis et beløp på kr 5 000 per person. Støtten utbetales til alle som får innvilget søknad om tilbakevendingsstøtte, uavhengig av de faktiske fraktutgifter.
 • Det samlede støttebeløpet kr 15 000 utbetales normalt ikke tidligere enn 14 dager før avreise og bare dersom bekreftelse fra folkeregisteret på levert flyttemelding er sendt eller levert til UDIs regionkontor. I spesielle tilfeller utbetales en del av støttebeløpet før avreise fra Norge og resten ved ankomst til hjemlandet.
 • Billetter til hjemreisen blir skaffet gjennom International Organization for Migration (IOM) og betales av norske myndigheter. UDI bestiller billetten på bakgrunn av opplysninger i søknaden. Det er ikke anledning til å bestille billetter på egen hånd dersom utgiftene skal dekkes av norske myndigheter. Antallet kilo bagasje det er tillatt å ta med avhenger av hvilke avtaler IOM har med det enkelte flyselskap. Personer som har gjeld i Norge må fremlegge avtale om nedbetaling før tilbakevendingsstøtten kan utbetales.

UDI vil kontakte Husbanken for å forsikre seg om at eventuelle gjeldsforpliktelser eller leieavtaler er avklart.

UDI vil også kontakte Statens lånekasse for utdanning for å forsikre seg om at eventuelle gjeldsforpliktelser der er avklart.

Egenorganisert reise

De som ønsker det kan sørge for egen hjemreise. Dette angir søkeren på søknadsskjemaet. Ved egenorganisert reise kreves samme dokumentasjon som ved UDI-organisert reise, inkludert nødvendige transittvisa. Kopi av ”green card” (internasjonalt forsikringsbevis) er også nødvendig dersom vedkommende skal kjøre egen bil.

Støttebeløp for egenorganisert reise blir utbetalt etter følgende satser:

Reise fra region Nord:                                   kr 2 500

Reise fra region Midt-Norge og Vest:               kr 2 250

Reise fra region Sør, Indre Østland og Øst:      kr 2 000

Støtte til egenorganisert reise etterbetales ikke dersom vedkommende allerede har reist tilbake til hjemlandet.

Regler om klagebehandling

Klager på avslag på søknad om tilbakevendingsstøtte skal fremmes gjennom UDIs regionkontor som vil oversende denne til UDIs Region- og mottaksavdeling sentralt.

Gjeninnvandring til Norge

Personer som har bosettingstillatelse, kan søke politiet om å få stemplet denne tillatelsen inn i sitt hjemlands pass. Bosettingstillatelsen gir mulighet til å reise tilbake til Norge innen to år fra utreisetidspunktet.

For personer som ikke har bosettingstillatelse, men en midlertidig oppholdstillatelse, har de anledning til å reise tilbake til Norge så lenge denne er gyldig.

Personer som verken har bosettingstillatelse eller gyldig oppholdstillatelse, og som senere ønsker å gjeninnvandre, må søke norske myndigheter om ny oppholds- og/eller arbeidstillatelse fra nærmeste utenriksstasjon i sitt hjemland. Det vil ikke automatisk bli gitt ny oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. Søknaden blir vurdert individuelt, og det er ingen garanti for at den blir innvilget. For personer med bosettingstillatelse som har oppholdt seg utenfor Norge i mer enn to år, gjelder samme regler og framgangsmåte som for de som ikke har bosettingstillatelse.

De som gjeninnvandrer må betale tilbake hele eller deler av støtten de har fått fra myndighetene, med unntak av reisekostnader. Beløpet som skal betales tilbake fastsettes ut fra lengden på oppholdet i hjemlandet.

Satser for gradert tilbakebetaling av tilbakevendingsstøtte

Antall måneder personen har oppholdt seg i hjemlandet

Beløp som kreves tilbakebetalt

Under 12 måneder

kr 15 000

13 – 18 måneder

kr 10 000

18 – 24 måneder

kr 5 000

Over 24 måneder

kr 0

 

Personer som på nytt må flykte fra overgrep i hjemlandet, kan søke om å få slippe å betale tilbake støttebeløpet ved gjeninnvandring til Norge. Søknaden blir i så fall gitt en individuell vurdering av Utlendingsdirektoratet.

Annen gangs utbetaling av tilbakevendingsstøtte

Dersom en person har vendt tilbake til hjemlandet en gang med tilbakevendingsstøtte, senere gjeninnvandret til Norge, og på nytt ønsker å vende tilbake til hjemlandet, er det mulig å få utbetalt tilbakevendingsstøtte for annen gang. Dette forutsetter imidlertid at tilbakevendings­støtten som ble mottatt for første tilbakevending til hjemlandet er betalt tilbake til norske myndigheter. En eventuell annen gangs utbetaling av tilbakevendingsstøtten skal tilsvare det beløpet som har vært betalt tilbake i forbindelse med gjeninnvandringen til Norge. Det gis ikke støtte til reiseutgifter i forbindelse med annen gangs tilbakevending.

Informasjon

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Utlendingsdirektoratets regionkontorer på følgende telefoner:

Regionkontor Øst              23 35 15 00             Regionkontor Sør                    38 10 60 60

Regionkontor Nord            76 96 58 10             Regionkontor Indre Østland      61 14 65 00

Regionkontor Midt-Norge   73 89 24 00             Regionkontor Vest                   55 30 09 99

eller til Utlendingsdirektoratets Region- og mottaksavdeling, telefonnr. 23 35 15 00

Internettadresse: www.udi.no/tilbakevending

I Utlendingsdirektoratets brosjyre Frivillig tilbakevending finnes mer utfyllende informasjon om tilbakevendingsordningen, og om praktiske forhold knyttet til tilbakevending. Brosjyren kan fås ved henvendelse til Utlendingsdirektoratet. Brosjyren er også lagt ut på UDIs internettside.  

Utlendingsdirektoratet forvalter også en prosjektstøtteordning for prosjekter og tiltak som legger til rette for tilbakevending. Nærmere informasjon om denne ordningen kan fås ved henvendelse til Integreringsavdelingen eller regionkontorene.

 

Utlendingsdirektoratet

 

Svein Erik Bersås
avdelingsdirektør

Roald Kristiansen
utviklingsdirektør

 

 

 

 

Latest changes
 • Archived: RS 2004-035 Individuell støtte ved tilbakevending til hjemlandet (6/7/2013)

  The former circular on repatriation support for persons with valid residence permits in Norway, is repealed and replaced by RS 2013-009.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo