To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
Attention Repealed and outdated documents

UDI circulars

RS 2011-005
Document-ID : RS 2011-005
Case-ID : 09/4738-14
Documentdate : 24.01.2011
Receiver :

Politimestrene
Alle i UDI

Gyldighetsområde og gyldighetstid for reisebevis og utlendingspass - Utlendingsforskriften §§ 12-2 og 12-6, jf. utlendingsloven § 64 siste ledd


1. Innledning

2. Gjentatte innreiser

3. Geografiske begrensinger

3.1. Hjemlandet

3.2. Andre land enn hjemlandet

3.2.1. Særlige grunner – individuelle forhold

3.2.2. Særlige grunner – generelle forhold

3.2.3. Særlige grunner – fare for misbruk

3.3. Søknad om utlendingspass for en enkeltreise for å reise til et land som er unntatt fra reisedokumentets gyldighetsområde

4. Gyldighetstid

4.1. Reisedokument til barn

4.2. Fornyelse etter tap eller skade

1. Innledning

Dette rundskrivet gir retningslinjer for fastsettelse av gyldighetsområde og gyldighetstid for reisebevis og utlendingspass (forkortet til reisedokumentet der begge reisedokumenter omfattes). Når det gjelder saksbehandlingsrutinene ved utstedelse av reisedokumenter, viser Utlendingsdirektoratet (UDI) til eget rundskriv om dette, se RS 2010-055 ”Utstedelse av reisebevis og utlendingspass – utlendingsloven § 64 første og annet ledd, jf. utlendingsforskriftens §§12-5 og 12-12”.

2. Gjentatte innreiser

I utgangspunktet er det ingen begrensninger med hensyn til antall innreiser til Norge så lenge reisedokumentet er gyldig. Er reisedokumentet begrenset, vil dette fremgå av dokumentet.

3. Geografiske begrensinger

3.1. Hjemlandet

Reisedokumentet skal i utgangspunktet være gyldig for reise til alle land med unntak av utlendingens hjemland, se utlendingsforskriften (utf.) §§ 12-2 femte ledd og 12-6 femte ledd. Hjemland vil i denne sammenhengen være det landet hvor utlendingen har statsborgerrettigheter. Hvis utlendingen er statsløs, se punkt 3.2.1.

3.2. Andre land enn hjemlandet

UDI kan begrense reisedokumentets gyldighetsområde ytterligere når særlige grunner taler for det, se utf. §§ 12-2 femte ledd og 12-6 femte ledd.


Begrensninger i et reisedokuments gyldighetsområde er delvis begrunnet ut fra kontrollhensyn, og delvis ut fra norske myndigheters ønske om å gi utlendingen det vernet han eller hun har krav på etter Flyktningkonvensjonen 28. juli 1951 Art. 1A, jf. protokoll 31. januar 1967.

Særlige grunner kan relatere seg både til forhold ved utlendingen og til mer generelle forhold.

3.2.1. Særlige grunner – individuelle forhold

Særlige grunner som relaterer seg direkte til utlendingen, kan for eksempel være at hun eller han er statsløs.

Det vil alltid bero på en konkret vurdering når UDI beslutter å begrense et reisedokuments geografiske gyldighetsområde. Viktige momenter som UDI legger vekt på, er:

 • I hvilke(t) land risikerer utlendingen, i henhold til egen forklaring, forfølgelse?
 • Har utlendingen på annen måte et nært forhold til dette landet/disse landene?

3.2.2. Særlige grunner – generelle forhold

I sin vurdering av om utlendingens reisedokument skal begrenses på bakgrunn av generelle forhold, tar UDI utgangspunkt i utlendingens hjemlands forhold til naboland og nære allierte. Foreligger det nære forbindelser og vennlig samkvem mellom hjemlandet og ett eller flere andre land, kan det være nærliggende å unnta dette/disse landene fra reisedokumentets gyldighetsområde. Grunnen er at norske myndigheter ønsker å ivareta utlendingens sikkerhet på best mulig måte.

3.2.3. Særlige grunner – fare for misbruk

Norske myndigheter ønsker å hindre at en utlending misbruker sitt reisedokument ved å reise tilbake til hjemlandet i strid med begrensningene i reisedokumentet. Myndighetene ser også begrensningen som en måte å redusere misbruk av asylinstituttet på. UDI vil imidlertid alltid foreta en konkret helhetsvurdering når vi skal ta stilling til om det foreligger særlige grunner til å begrense reisedokumentets geografiske gyldighet, slik at utlendingen heller ikke kan reise til visse andre land. Vi vil også vurdere om det er:

 • Konkrete holdepunkter for tvil om utlendingens identitet i grensetilfeller der tvilen i seg selv ikke gjør at UDI kan nekte å utstede et reisedokument. Slike holdepunkter kan UDI tillegge særlig vekt. Manglende dokumentasjon på identitet er imidlertid ikke alene tilstrekkelig grunnlag for en begrensning.
 • Holdepunkter for at det i utlendingens nasjonalitetsgruppe i ikke ubetydelig grad forekommer misbruk i form av hjemreiser i strid med begrensningene i reisedokumentet. Slike forhold vil utlendingsforvaltningen tillegge særlig vekt. Konsekvensene av ulovlig hjemreise vil avhenge av om misbruket er bekreftet av klare holdepunkter i form av konstaterbare omstendigheter så som tall og fakta og av sakens omstendigheter for øvrig.

Foreligger det både tvil om identitet som nevnt ovenfor og holdepunkter for ikke ubetydelig misbruk, vil UDI tillegge disse forholdene betydelig vekt når vi vurderer å sette geografiske begrensninger utover utlendingens hjemland.

3.3. Søknad om utlendingspass for en enkeltreise for å reise til et land som er unntatt fra reisedokumentets gyldighetsområde

Via politiet kan en utlending søke UDI om utlendingspass for en enkeltreise for en begrenset tidsperiode for å foreta en bestemt reise til ett eller flere land som er unntatt fra reisedokumentets gyldighetsområde, jf. utf. §§ 12-5 fjerde ledd og 12-6 femte ledd.

Søkeren kan få innvilget utlendingspass til å foreta en slik enkeltreise hvis det er særlig rimelig at han eller hun får reise. Dette kan for eksempel være tilfelle der han eller hun ønsker å delta i begravelse til nærmeste familie. Søkeren må samtidig med søknaden om utlendingspass for en enkeltreise dokumentere hvorfor han eller hun har behov for å reise til det landet som er unntatt fra reisedokumentets gyldighetsområde. Dokumentasjonen danner grunnlaget for UDIs vurdering av om det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at søkeren skal få innvilget søknaden.

I vurderingen vil UDI legge vekt på disse momentene:

 • reisens formål
 • forholdene som ligger til grunn for reisedokumentets geografiske begrensning
 • forholdene som danner grunnlag for utlendingens oppholdstillatelse i Norge
 • om reisen vil medføre en økt risiko for utlendingens sikkerhet
 • om de politiske forholdene i landet/landene utlendingen ønsker å reise til, har endret seg siden tidspunktet da utlendingen fikk oppholdstillatelse i Norge

Gyldighetsområdet i en søkers reisedokument vil ofte være begrenset av hensynet til søkerens sikkerhet. En reise til et land som er unntatt fra reisedokumentets gyldighetsområde vil i disse tilfellene kunne medføre tilbakekall av søkerens oppholdstillatelse og eventuelle flyktningstatus, jf. utlendingsloven § 37. Søkerens reisedokument kan også inndras, jf. utf. §§ 12-4 tredje ledd bokstav f og 12-8, jf. 12-4 tredje ledd bokstav f. Søkeren skal informeres om mulige konsekvenser av å foreta reisen, og søkerens uttalelse i forhold til om hun eller han fortsatt ønsker å foreta reisen skal innhentes.

4. Gyldighetstid

Gyldighetstiden på reisedokumentet er regulert i utf. §§ 12-2 annet og tredje ledd og 12-6 annet og tredje ledd. Gyldighetstiden settes som regel lik gyldighetstiden av oppholdstillatelsen, men ikke lenger enn tre år. Når utlendingen har fått innvilget permanent oppholdstillatelse kan gyldighetstiden settes til fem år. Når særlige grunner tilsier det kan imidlertid gyldighetstiden settes kortere enn oppholdstillatelsen.

4.1. Reisedokument til barn

Ved utstedelse av reisedokument til barn under fem år, kan gyldighetstiden settes til inntil to år. Ved utstedelse av reisedokument til barn mellom fem og ti år, kan gyldighetstiden settes til inntil tre år. Ved utstedelse av reisedokument til barn over ti år, kan gyldighetstiden settes til inntil fem år. Dette tilsvarer gyldighetstiden i passloven § 6 tredje ledd, jf. passforskriften § 12 første ledd. Gyldighetstiden kan uansett ikke gå utover tillatelsens gyldighetstid.

4.2. Fornyelse etter tap eller skade

I de tilfellene hvor en søker har permanent oppholdstillatelse, vil gyldighetstiden av reisedokumentet normalt settes til fem år, se utf. §§ 12-2 tredje ledd og 12-6 tredje ledd. Dersom reisedokumentet er tapt eller skadd, vil UDI ved søknad om nytt reisedokument vurdere om gyldighetstiden av reisedokumentet av kontrollhensyn skal begrenses til to år.

 

Kontakt: Asylavdelingen fagstab

Latest changes
 • Opphevet: RS 2011-005 Gyldighetsområde og gyldighetstid for reisebevis og utlendingspass - Utlendingsforskriften §§ 12-2 og 12-6, jf. utlendingsloven § 64 siste ledd (1/10/2019)
 • Changed: RS 2011-005 Gyldighetsområde og gyldighetstid for reisebevis og utlendingspass - Utlendingsforskriften §§ 12-2 og 12-6, jf. utlendingsloven § 64 siste ledd (8/26/2013)

  Minor change made in section 4.1.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo