To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
Attention Repealed and outdated documents

UDI circulars

RS 2011-009
Document-ID : RS 2011-009
Case-ID : 10/4232-11
Documentdate : 24.05.2011
Receiver :

Driftsoperatører for mottak
Mottak

Krav til bemanning og kompetanse i retursentre

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) har styringsansvar overfor retursentre og utarbeider retningslinjer for driften i tråd med intensjonene i RS 2011-003 Reglement for drift av statlige mottak. Dette rundskrivet inneholder UDIs krav til bemanning og kompetanse i retursentre.

Direktoratet kan dispensere fra enkeltkrav i dette dokumentet når driftsoperatør kan godtgjøre at mål og intensjoner på arbeidsområdet nås uten at disse er oppfylt. Skriftlig søknad om dispensasjon rettes til de operative enhetene (regionkontorene) i Region- og mottaksavdelingen (RMA).

2. Målsetting 

Kravene til bemanning og kompetanse skal sikre retursentrenes faglige arbeid overfor beboerne og UDI. Kravene skal også sikre at de ansatte i retursentrene gis mulighet for faglig utvikling både internt og eksternt, gjennom kurs og jevnlig ekstern veiledning.

3. Bemanning

Arbeidet med satsningsområdene og øvrige ressurskrevende arbeidsoppgaver skal fordeles mellom flere av de ansatte.

a) Driftsoperatør skal sørge for at det blir fremlagt politiattest før en tilsetting finner sted, jf utlendingslovens § 97. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder. Vedkommende skal ikke ansettes dersom attesten har merknader.[1]

b) Personer som skal ansettes eller engasjeres i retursenteret må signere taushetserklæring i tråd med RS 2008-026V2.

c) Retursenteret skal ha en plan for bemanning og arbeidstid som sikrer at ledelse, organisatoriske og administrative oppgaver og beboerrettet arbeid blir ivaretatt på en god måte. Stillinger skal ikke stå vakante lenger enn tre måneder.

d) Retursenteret skal sikre at pålagte oppgaver blir ivaretatt også utenfor ordinær arbeidstid, når dette er nødvendig.

e) Retursenteret skal sørge for at beboerne har muligheter til å komme i kontakt med ansatte på tider av døgnet hvor retursenteret er ubemannet.

4. Kompetanse

a) Driftsoperatør skal tilstrebe en balansert alders- og kjønnssammensetting i personalgruppa, samt flerkulturell kompetanse som bidrar til mestring av samarbeid på tvers av kulturgrenser.

b) Driftsoperatør skal sørge for at utlysningsteksten oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke når det er ledige stillinger ved retursenteret.

c) Driftsoperatør skal ansette retursenterleder med høyere utdanning og ledererfaring.

d) Retursenteret skal ha en person med barnefaglig utdanning på høyskolenivå, med ansvar for arbeidet med barn og ungdom, herunder ansvaret for en eventuell barnebase.

e) Retursenteret skal ha en person med pedagogisk utdanning eller tilsvarende kompetanse på formidling, med ansvar for informasjonsarbeidet.

f) Personen som skal ivareta beboerøkonomi, skal ha minimum ettårig utdanning innenfor økonomi/regnskap.

g) Retursenteret skal ha en person med koordinerende ansvar for returarbeidet. Personen skal ha minimum 3-årig relevant utdannelse fra universitet/høyskole.

h) Driftsoperatør skal utarbeide skriftlige stillingsbeskrivelser for alle ansatte. Disse skal revideres dersom stillingsinnholdet endres.

i) Mottakets ansatte skal delta på obligatoriske opplæringstiltak i regi av UDI, samt gis anledning til å delta i andre opplæringstiltak.

j) Driftsoperatør skal sikre at personalet får regelmessig ekstern veiledning i å håndtere spesielle utfordringer knyttet til arbeidet i retursentre, herunder også veiledning i konflikthåndtering. Veiledningen skal minimum utgjøre 20 timer fordelt over minst fire sesjoner pr. år.

k) Mottaket skal ved behov søke rådgiving hos relevante faginstanser.

l) Retursenteret skal ha en ansatt i 50 % stilling til å ivareta det forbyggende psykososiale arbeidet. Personen skal ha 3-årig helsfaglig, sosialfaglig eller pedagogisk utdanning.

 

Anne Siri Rustad
avdelingssdirektør

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, operative enheter

[1] Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for brudd på straffelovens § 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 eller 204 a der den fornærmede er under 18 år.

 

Latest changes
  • RS 2011-009 Krav til bemanning og kompetanse i retursentre (9/20/2012)

    The circular is repealed, following the decision not to establish return centres.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo