To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
Attention Repealed and outdated documents

UDI circulars

RS 2014-024
Document-ID : RS 2014-024
Case-ID : 15/07385-10
Documentdate : 08.12.2014
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Asylavdelingen
Region- og mottaksavdelingen
Politidistriktene
Politiets utlendingsenhet
Asylmottakene
Driftsoperatører for asylmottak

Varsling mellom asylmottak og UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser

1. Innledning

2. Hva skal det varsles om

3. Rutiner for varsling

3.1 Rutiner for varsling fra asylmottaket til UDI

3.2 ASAs oppfølging av varsling fra mottaket.

3.3 Rutine for varsling fra ASA til asylmottaket

3.4 RMA og mottakets oppfølging av varsling fra ASA

4. Hjemmel for utveksling av informasjon mellom mottak og UDI

4.1 Varsling fra UDI (ASA og RMA) til mottaksansatte

4.2 Varsling fra mottak til UDI

1. Innledning

Rundskrivet erstatter RS 2011-031 «Rapportering og eventuell anmeldelse av potensielt straffbare forhold ved trusler mot liv og sikkerhet».

Rundskrivet fastsetter rutiner for varsling mellom asylmottak og Utlendingsdirektoratet (UDI) om kriminalitet, uro og alvorlige hendelser. Rutinene skal legge til rette for

 • prioritert saksbehandling i UDI, dersom søkeren ikke har et beskyttelsesbehov
 • at utlendingssaken blir tilstrekkelig opplyst
 • vurdering av behov for oppfølging og tilrettelegging i mottak
 • effektuering av negativt vedtak (retur), ved at utlendingen ikke innvilges permisjon fra mottaket

Varslingen kan gjennomføres i tråd med disse rutinene også ved andre alvorlige hendelser/forhold, der utlendingen kan utgjøre en fare for eget eller andres liv eller helse, eller kan ha særskilte oppfølgingsbehov av andre grunner. I enkelte tilfeller kan det være behov for å prioritere søknaden, og gi beskyttelse. Slik varsling kan også være nødvendig for tilrettelegging av botilbudet og asylsaksprosedyren, tilstrekkelig opplysning av utlendingssaken, og for å bidra til nødvendig oppfølging fra politi, barnevern eller helsetjeneste. Nærmere retningslinjer for varsling i asylsaker som gjelder sårbare personer med særskilte behov er under utarbeidelse og vil ta utgangspunkt i rutinene fastsatt i dette rundskrivet. Inntil videre vil det være overlappende retningslinjer om varsling mellom mottak og UDI i dette rundskrivet og IM 2010-019 om Asylavdelingens varslingsrutiner til politiet og mottaksenheten ved opplysninger om trussel mot liv og sikkerhet i behandling av asylsaker. I den grad det oppstår motstrid, går varslingsrutinene i dette rundskrivet foran.

I rundskrivet er det benyttet forkortelser. Asylavdelingen i UDI er benevnt som ASA, Region- og mottaksavdelingen i UDI er benevnt som RMA og Datasystem for utlendings- og flyktningsaker er benevnt som DUF.

2. Hva skal det varsles om

Asylmottak og UDI skal varsle i saker hvor utlendingen

 • er pågrepet, anmeldt, siktet, tiltalt, straffet eller dømt for straffbare handlinger. Det samme gjelder når utlendingen har status som mistenkt etter straffeprosesslovens regler.
 • har begått kriminelle handlinger i Norge, som ikke er under slik behandling i politiet som nevnt ovenfor. Det kan være fordi politiet ikke har tatt imot en anmeldelse, eller fordi saken av ulike grunner er henlagt, til tross for kjent gjerningsmann.
 • kan utgjøre en trussel mot andres liv, helse, sikkerhet eller eiendom, blant annet på mottak. Eksempler kan være at personen fremsetter konkrete trusler eller har en truende atferd.
 • skaper uro på asylmottak eller i lokalsamfunnet, for eksempel ved seksuelle tilnærmelser, trakassering, sjikane eller utagerende atferd.
 • mistenkes for å ha begått kriminelle handlinger i utlandet.

Der det er relevant, skal mottaket og UDI i slike saker også

 • anmelde eller gi opplysninger til politiet, se RS 2010-149 Taushetsplikt om personlige opplysninger i utlendingssaker – forvaltningsloven §§13 og 13 b, punkt 5.4
 • sende bekymringsmelding til barnevernet, se RS 2014-015 Opplysningsplikt til barnevernet. Skjema for bekymringsmelding til barnevernet er et vedlegg til rundskrivet.

3. Rutiner for varsling

3.1 Rutiner for varsling fra asylmottaket til UDI

 

Bilde av saksløp for varsling fra mottak til UDI

 • Mottaket kontakter sitt regionkontor ved å sende en henvendelse på «asylmottak.no».
 • Mottaket skal i samråd med regionkontoret vurdere behov for oppfølging og tilrettelegging i mottak, for eksempel tiltak knyttet til bemanning, vakthold eller flytting, formidling av kontakt med helsepersonell, kontakt med andre instanser for oppfølging (som politi og barnevern) mv.
 • Regionkontoret skal registrere opplysninger om iverksatte oppfølgingstiltak i DUF.
 • Regionkontoret registrerer hendelsen i eget varslingsnotat i DUF. Notatet sendes som korrespondanse i postklienten til DUF-boksen «ASA prio (udi)». Saken må merkes med aktuell karakteristikkode: «VAM1» (vold), «VAM2» (trusler/truende atferd), «VAM3» (ildspåsettelse), «VAM4» (hærverk og annet). Merkingen er viktig for å kunne ta ut statistikkuttrekk. Se Brukerveiledning «Behandling av utgående korrespondanse på eSak».Når det er søkt om assistert retur (merkingskode «IO» og/eller «rødt fly» i DUF), skal regionkontoret også sende varslingsnotatet i kopi til Returenhetens (RTE) oppgaveboks «Retur og tilbakevending (udi)».

3.2 ASAs oppfølging av varsling fra mottaket.

Bilde av saksløp av oppfølging av varsling fra mottak

 • ASA vurderer om saken kan prioriteres for raskt vedtak. Hvis saken ikke er til behandling i UDI, sender ASA anmodning om prioritering til PU og/eller UNE.
 • Saker som prioriteres i ASA får merkingskoden «PP» i DUF, se RS 2014-025 om prioritering av asylsøknader fra kriminelle og personer som oppfattes som en trussel mot andres liv, sikkerhet eller eiendom.
 • ASA skal gi tilbakemelding til regionkontoret om asylsaken vil bli prioritert, ved å sende en forvaltningsintern melding i DUF. Dersom saken blir prioritert, skal ASA i samme melding informere regionkontoret om at utlendingen ikke skal gis permisjon fra mottaket, og eventuelt ikke skal bli flyttet fra Østlandet.

3.3 Rutine for varsling fra ASA til asylmottaket

 

Bilde av saksløp for varsling fra ASA til asylmottaket
Når andre enn mottak varsler om kriminalitet og uro som nevnt i punkt 2, skal saksbehandleren i ASA informere regionkontoret om

 • hvorvidt saken er prioritert i henhold til RS 2014-025 om prioritering av asylsøknader fra kriminelle og personer som oppfattes som en trussel mot andres liv, sikkerhet eller eiendom
 • hvorvidt søkeren ikke skal gis permisjon
 • hvilke forhold som gir grunn for varslingen, for vurdering av eventuelle behov for oppfølging og tilrettelegging i mottak
 • politi og/eller barnevern er varslet
 • mottaket ved mottaksleder allerede er kontaktet pr telefon på grunn av behov for akutt oppfølging.

Saksbehandleren i ASA skal registrere informasjonen i eget varslingsnotat i DUF. Notatet sendes som korrespondanse i postklienten til det aktuelle regionkontors oppgaveboks i DUF (regionkontoret som søkeren er tilknyttet).

I akutte tilfeller skal saksbehandleren i ASA følge IM 2010-019 om Asylavdelingens varslingsrutiner til politiet og mottaksenheten ved opplysninger om trussel mot liv og sikkerhet i behandling av asylsaker. Saksbehandleren skal også vurdere om saken skal eskaleres, jf. IM 2010-012 om UDIs eskaleringspyramide.

Mottaket skal varsles direkte på telefon, evt på «asylmottak.no» hvis søkeren kan utgjøre en trussel mot liv eller sikkerhet. Dette gjelder for eksempel hvis UDI får slike indikasjoner under et asylintervju, og mener at mottaket bør være kjent med situasjonen før personen kommer tilbake dit. Etter at mottaket er varslet, skal saksbehandleren sende varslingsnotat i DUF (som beskrevet over) til regionkontorets oppgaveboks.

3.4 RMA og mottakets oppfølging av varsling fra ASA

 • Regionkontoret skal videreformidle informasjonen til mottaket gjennom epostadressen «asylmottak.no» eller pr telefon.
 • Regionkontoret skal sette karakteristikkode på saken for statistikkuttrekk: «VAM1» (vold), «VAM2» (trusler/truende atferd), «VAM3» (ildspåsettelse), «VAM4» (hærverk og annet).
 • Mottaket skal i samråd med regionkontoret vurdere behov for oppfølging og tilrettelegging i mottak, for eksempel tiltak knyttet til bemanning, vakthold eller flytting, formidling av kontakt med helsepersonell, kontakt med andre instanser for oppfølging (som politi og barnevern) mv.
 • Regionkontoret skal registrere opplysninger om iverksatte oppfølgingstiltak etter dette rundskrivet, på den aktuelle personen i DUF.

4. Hjemmel for utveksling av informasjon mellom mottak og UDI

4.1 Varsling fra UDI (ASA og RMA) til mottaksansatte

Utlevering av opplysninger fra UDI til mottakene er hjemlet i forvaltningsloven § 13b nr. 2. Et av UDIs virksomhetsformål er innkvartering av asylsøkere i mottak, herunder tilrettelegging for et trygt bomiljø og oppfølging av individuelle behov. UDI kan derfor utlevere opplysninger til mottaket i den grad det er nødvendig for å sikre et trygt bomiljø og tilrettelagt innkvartering i mottak.

4.2 Varsling fra mottak til UDI

Ansatte i asylmottak, både privatdrevne og kommunale, kan uten hinder av taushetsplikt utlevere opplysninger til UDI som

 • har betydning for innkvartering og tilrettelegging av botilbudet, eller
 • er relevante for behandling av søknad om beskyttelse, retur eller uttransport.

Opplysninger for innkvartering og tilrettelegging av botilbudet

Ansatte i privat drevne mottak har ingen lovpålagt taushetsplikt overfor ansatte i UDI og kan derfor utlevere opplysninger som har betydning for innkvartering og tilrettelegging av botilbudet til UDI, jf. drifts- og databehandleravtalene.

Ansatte i kommunalt drevne mottak kan utlevere opplysninger som er nødvendige for å fremme mottakets oppgaver, herunder innkvartering og oppfølging av beboere, i henhold til forvaltningsloven § 13 b nr. 5.

Varsling fra mottak til UDI om kriminalitet og uro og andre alvorlige hendelser anses som nødvendige opplysninger for å legge til rette for et trygt bomiljø og oppfølging av individuelle forhold i mottak. ASAs prioritering av asylsaken kan bidra til å sikre et trygt bomiljø i mottak. RMA skal på bakgrunn av opplysningene vurdere behovet for oppfølging og tilrettelegging i mottak.

Opplysninger for behandling av søknad om beskyttelse, retur og uttransport

Ansatte i alle mottak – både privat drevne og kommunalt drevne – har en opplysningsrett og en opplysningsplikt overfor utlendingsmyndighetene, jf. utlendingsloven § 84 b.

Opplysningsplikten innebærer at ansatte i asylmottak skal etter anmodning fra utlendingsmyndighetene utlevere opplysninger som er relevante for behandlingen av beboerens søknad om beskyttelse, retur eller uttransport, jf. § 84 b første ledd. Utlendingsmyndighetene kan imidlertid ikke be om å få utlevert opplysninger om beboere som er enslige mindreårige asylsøkere, jf. § 84 b annet ledd.

Opplysningsretten innebærer at alle ansatte i mottak – også de som jobber med enslige mindreårige – kan på eget initiativ utlevere opplysninger som er relevante for behandlingen av beboerens søknad om beskyttelse, retur eller uttransport, jf. § 84 b første ledd.

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen

Latest changes
 • Opphevet: RS 2014-024 Varsling mellom asylmottak og UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser (8/23/2017)

  Rundskrivet oppheves da innholdet er splittet mellom Region- og mottaksavdelingen og Asylavdelingen i to nye RS, henholdsvis RS 2017-004 og RS 2017-005.

 • Endret: RS 2014-024 Varsling mellom asylmottak og UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser (1/20/2016)

  Rundskrivet er endret for å optimalisere informasjonsflyten mellom mottakene, regionkontorene og ASA. Det er utarbeidet to skjema for varsling, som vedlegg. Videre er rundskrivet tilpasset ny bestemmelse om taushetsplikt i utlendingsloven § 84b.

 • Ny: RS 2014-024 Varsling mellom asylmottak og UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser (12/8/2014)

  Rundskrivet gir retningslinjer for varsling mellom mottak, Region- og mottaksavdelingen og Asylavdelingen for oppfølging av asylsaker. Varsling er aktuelt når det har forekommet kriminalitet, uro eller andre alvorlige hendelser som er relatert til asylsøkere. Retningslinjene har blitt klarere, med bedre rutiner.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo