To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
Attention Repealed and outdated documents

UDI internal practices

IM 2012-012
Document-ID : IM 2012-012
Case-ID : 11/2287-6
Documentdate : 07.03.2012
Receiver :
Asylavdelingen

Organisering og kvalitetssikring av det intervjufaglige arbeidet i asylavdelingen (ASA)

1. Innledning

2. Intervjufaglig nettverk (IFN)

3. Intervjufaglig koordinator (IFK)

4. Barnefaglig koordinator (BFK)

5. Produksjonsmål

6. Intervjufaglige rådgivere (IFR)

7. Linjebehandling

8. Kvalitetssikringstiltak

8.1 Opplæring

8.2 Veiledning

8.2.1 Løpende veiledning under intervjuet

8.2.2 Skriftlig tilbakemelding på asylintervjurapporten

8.2.3 Veiledningstime

8.2.4 Veiledning i grupper

8.3 Støttesamtaler

8.4 Kvalitetsmålinger

1. Innledning

Formålet med denne internmeldingen er å definere:

 • oppgaver og ansvarsfordeling i det faglige arbeidet relatert til ankomstintervju og påfølgende intervju i søknader om beskyttelse
 • krav til arbeidet med kvalitetssikring av gjennomføring av intervju i søknader om beskyttelse

Det overordnet formålet med det intervjufaglige arbeidet i Asylavdelingen skal være å bidra til at gjennomføringen av ankomstintervju og påfølgende intervju i søknader om beskyttelse er i tråd med gjeldende retningslinjer og anbefalinger, samt UDIs satsings- og prioriteringsområder.

2. Intervjufaglig nettverk (IFN)

Det intervjufaglige arbeidet ivaretas av et intervjufaglig nettverk (IFN). Intervjufaglig nettverk består av to intervjufaglige rådgivere i asylavdelingens fagstab, en intervjufaglig koordinator i hvert område og en barnefaglig koordinator med særskilt ansvar for informasjonsinnhenting fra barn (enslig mindreårige asylsøkere og medfølgende barn).

Intervjufaglig nettverk har ansvar for å utvikle retningslinjer og gjennomføre tiltak som bidrar til god kvalitet i informasjonen fra intervjuet, effektiv saksbehandling og god rettsikkerhet for brukerne. Dette arbeidet innebærer blant annet utvikling og gjennomføring av:

 • kvalitetssikringstiltak som blant annet opplæring og veiledning
 • tiltak som bidrar til en enhetlig intervjupraksis
 • tiltak som skal sikre ivaretakelsen av den enkelte intervjueren
 • tiltak og prosjekter som sikrer at intervjuarbeidet er i tråd med utviklingen på sentrale fagområder

Intervjufaglig nettverk skal ha jevnlige møter for å sikre god oppfølging av det intervjufaglige arbeidet. Referat fra møter, og arbeids- og strategiplaner, skal være tilgjengelig for avdelingsledelsen i Asylavdelingen

3. Intervjufaglig koordinator (IFK)

Stillingen som intervjufaglig koordinator er direkte underlagt områdelederen i områdene A, B og C. Koordinatoren skal rapportere om måloppnåelse til områdelederen.

Intervjufaglig koordinator har blant annet ansvar for å:

 • bidra til kvalitetssikring av ankomstintervju og påfølgende intervju i søknader om beskyttelse gjennom opplæring, oppfølging og veiledning av saksbehandlere i eget område
 • sikre god dialog og informasjonsflyt om det intervjufaglige arbeidet i området
 • drive fagutvikling og utarbeide landspesifikke retningslinjer for gjennomføring av intervjuer
 • bidra til effektiv saksbehandling, for eksempel gjennom utvikling av tiltak i forbindelse med tilleggsintervjuer og fortsettelsesintervjuer

Intervjufaglig koordinator skal tilby veiledning i direktoratets intervjulokaler ved behov. Områdeleder, enhetsledere eller saksbehandlere kan melde behov direkte til intervjufaglig koordinator.

Områdelederen skal sikre at intervjufaglig koordinator erstattes ved fravær over en uke eller ved økt behov. Stillingen som intervjufaglig koordinator skal fylles av en saksbehandler med nødvendige intervjufaglige kvalifikasjoner,

4. Barnefaglig koordinator (BFK)

Barnefaglig koordinator har særskilt ansvar for informasjonsinnhenting fra barn, både intervjuer med enslig mindreårige asylsøkere og samtaler med medfølgende barn.

Barnefaglig koordinator er underlagt områdeleder i område A, og skal tilby kompetanseheving og kvalitetssikringstiltak til samtlige områder.

Barnefaglig koordinator skal tilby løpende veiledning i direktoratets intervjulokaler ved behov. Områdeleder, enhetsledere eller saksbehandlere kan melde behov direkte til intervjufaglig koordinator.

Barnefaglig koordinator har blant annet ansvar for å:

 • bidra til kvalitetssikring av intervju av enslige mindreårige asylsøkere og medfølgende barn gjennom opplæring, oppfølging og veiledning av saksbehandlere i samtlige områder
 • utvikle retningslinjer, praksisskriv, rutiner og opplæringsmateriell om gjennomføring av intervju med barn
 • ha kontakt med relevante eksterne samarbeidspartnere
 • delta i interne nettverk som arbeider med problemstillinger knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og medfølgende barn

5. Produksjonsmål

Intervjufaglige koordinatorer og barnefaglig koordinator skal ha et produksjonsmål på ett intervju eller ett vedtak i uken.

I spesielle tilfeller bør intervjufaglige koordinatorer kunne unntas fra produksjonsmålet. Unntak må særskilt begrunnes og godkjennes av områdeleder.

6. Intervjufaglige rådgivere (IFR)

Stillingene som intervjufaglige rådgivere er lagt til Asylavdelingens fagstab.

Intervjufaglige rådgivere har blant annet ansvar for å:

 • utvikle og samordne prosjekter og tiltak som skal sikre at ankomstintervju og påfølgende intervju i søknader om beskyttelse er i tråd med gjeldende retningslinjer og anbefalinger, og UDIs satsings- og prioriteringsområder
 • utvikle overordnede og generelle retningslinjer, praksisskriv, rutiner og opplæringsmateriell om gjennomføring av intervju
 • bidra til kvalitetssikring av intervju i søknader om beskyttelse gjennom opplæring, oppfølging og veiledning av saksbehandlere
 • organisere og samordne arbeidet i det intervjufaglige nettverket
 • samarbeide med relevante eksterne fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt

Intervjufaglige rådgivere skal gjennomføre intervjuer og fatte vedtak slik at de er oppdatert på praktiske rutiner og vedlikeholder ferdigheter i tilknytning til oppgavene.

7. Linjebehandling

Fagsjefen har et overordnet ansvar for det intervjufaglige arbeidet i Asylavdelingen, og alle generelle og områdeovergripende problemstillinger skal behandles i linje av fagsjefen.

Intervjufaglig koordinator skal løfte faglige problemstillinger knyttet til enkeltsøknader og landspesifikke forhold til områdelederen i sitt område.

8. Kvalitetssikringstiltak

Intervjufaglig nettverk har ansvar for å gjennomføre kvalitetssikringstiltak som skal bidra til at intervju i søknader om beskyttelse oppfyller krav til kvalitet nedfelt i lov og forskrift, kvalitetsstandarden, jf IM 2010-022: Kvalitetsstandarden for asylintervjurapporten, og interne retningslinjer om intervjupraksis og intervjurutiner.

Kvalitetssikringstiltakene vil kunne være; opplæringer, individuell veiledning, veiledning i grupper og deltakelse i kvalitetsgjennomganger og målinger.

8.1 Opplæring

Intervjufaglig nettverk skal tilby systematisk opplæring i to trinn til alle saksbehandlere som utfører intervju i søknader om beskyttelse.

Opplæringen i Trinn 1 skal inneholde informasjon om grunnleggende kunnskap, holdninger og ferdigheter knyttet til gjennomføringen av intervju i søknader om beskyttelse. Opplæringen er obligatorisk og skal tilbys alle saksbehandlere som utfører intervjuer i søknader om beskyttelse.

Opplæringen i Trinn 2 skal være en påbygning og en spesialisering i tema som er sentrale for gjennomføring av intervju og behandling av saker i søknader om beskyttelse. Dette kan for eksempel være opplæring i bevis- og troverdighets vurderinger, identifisering og håndtering av sårbare asylsøkere, kultur og kommunikasjon og intervjumetode og intervjustrategier.

Ved behov skal intervjufaglig nettverk også tilby opplæring i Trinn 3. Dette skal være et tilbud om spesialisering til koordinatorer og andre saksbehandlere som arbeider med veiledning og oppfølging i intervjugjennomføring.

8.2 Veiledning

Intervjufaglige koordinatorer skal i samarbeid med intervjufaglige rådgivere tilby systematisk veiledning under intervjuet, i individuelle veiledningssamtaler og i veiledningsgrupper.

8.2.1 Løpende veiledning under intervjuet

Intervjufaglig koordinator skal være tilgjengelig for løpende veiledning i direktoratets intervjulokaler, se punkt 3.

Dersom intervjufaglig koordinator på det aktuelle området ikke er tilgjengelig, kan andre koordinatorer eller intervjufaglige rådgivere kontaktes.

8.2.2 Skriftlig tilbakemelding på asylintervjurapporten

Intervjufaglig koordinatorer og rådgivere skal tilby tilbakemeldinger på asylintervjurapporter etter behov. Saksbehandler, enhetsleder eller områdeleder kan melde behov direkte til intervjufaglig koordinator. Intervjufaglig koordinator skal utforme tilbakemeldinger i tråd med IM 2010-022: Kvalitetsstandarden for asylintervjurapporten.

8.2.3 Veiledningstime

Intervjufaglige koordinatorer og rådgivere skal tilby individuelle veiledningstimer etter behov. Veiledningstimen kan benyttes blant annet til å gi tilbakemeldinger etter evaluering av asylintervjurapporter og deltakelse på intervju, eller til å ta opp andre problemstillinger knyttet til gjennomføringen av intervju.

8.2.4 Veiledning i grupper

Intervjufaglige koordinatorer skal i samarbeid med intervjufaglige rådgivere tilby veiledning i grupper.

8.3 Støttesamtaler

Intervjufaglige koordinatorer og rådgivere skal tilby støttesamtaler. Støttesamtalen skal være et tilbud til saksbehandlere som opplever vanskelige intervjuer eller intervjuing over tid som en belastning.

Dersom det er behov for støttesamtaler ut over det tilbudet som blir gitt av intervjufaglig nettverk, skal intervjufaglig koordinatorer eller rådgivere bistå med å opprette kontakt med eksterne fagpersoner.

8.4 Kvalitetsmålinger

Intervjufaglig nettverk skal utvikle kriterier for måling av kvaliteten i intervjuet og bistå med gjennomføring av kvalitetsgjennomganger og målinger ved behov. Områdeledere og enhetsledere skal definere behov i samarbeid med intervjufaglige koordinatorer og rådgivere.

Hanne Jendal
avdelingsdirektør 

Kontakt: Asylavdelingen, Fagstab

Latest changes
 • Opphevet: IM 2012-012 Organisering og kvalitetssikring av det intervjufaglige arbeidet i asylavdelingen (ASA) (5/11/2016)

  Retningslinjen oppheves og erstattes av IM 2016-004 Mandat for intervjufaglig nettverk i Asylavdelingen.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo