To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
Attention Repealed and outdated documents

UDI internal practices

IM 2012-018
Document-ID : IM 2012-018
Case-ID : 2010/001843-23
Documentdate : 07.09.2012

UDIs informasjonsbase om internasjonale menneskerettigheter


Red.anm.: Internmeldingen er under revidering som følge av overgang til nytt saksbehandlingssystem for generelle saker. (4. juni 2015)


1. Innledning

Denne internmeldingen

 • veileder saksbehandlerne om bruk av informasjonsbasen

 • avklarer fagansvar og utvikling av basen

Informasjonsbasen om internasjonale menneskerettigheter skal gjøre tilgjengelig sammenfatninger av internasjonale rettsavgjørelser av betydning for utlendingsforvaltningen, særlig avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol, EU-domstolen og andre domstolslignende organer:

 • Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) avgjør saker om menneskerettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Avgjørelser fra EMD har stor betydning for norsk rettsanvendelse, og EMD-avgjørelser mot Norge er direkte bindende.

 • EU-domstolen (Court of Justice of the European Union) spiller en viktig rolle i utviklingen av EUs lovgivning, også på menneskerettighetsfeltet. Domstolens juridiske tolkninger er bindende for EUs medlemsstater og inngår derfor som en del av den akkumulerte lovgivningen (den såkalte ”acquis communautaire”). Dommene er en viktig rettskildefaktor også for Norge.

 • Andre domstolslignende organer inkluderer FNs og Europarådets komiteer/ekspertorganer som overvåker menneskerettighetskonvensjonene. Avgjørelser og uttalelser fra disse organene har som hovedregel stor vekt som rettskildefaktor, selv om disse ikke er rettslig bindende.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har samarbeidet med Utlendingsnemnda og Regjeringsadvokaten om utforming av sammendrag av dommer fra EMD som et verktøy for saksbehandlere i utlendingsforvaltningen. Samarbeidet har knyttet seg til utviklingen av en mal for slike sammenfatninger og bearbeidelse av sentrale dommer på utlendingsfeltet. Det er besluttet at UDI alene skal ha ansvar for videre oppdatering av basen (nye sammendrag), og at basen utvides med sammendrag av rettsavgjørelser/uttalelser fra EU-domstolen og andre domstolslignende organer på menneskerettighetsfeltet.

2. Saksbehandlernes bruk av informasjonsbasen

2.1 Formål

UDIs saksbehandling og utviklingsarbeid skal være i tråd med de internasjonale forpliktelser vi er bundet av. UDI som fagorgan skal også bidra som premissleverandører i norsk og internasjonal rettsutvikling på feltet. Informasjonsbasen om internasjonale menneskerettigheter skal tilrettelegge for at saksbehandlerne har effektiv tilgang til domstolenes og konvensjonsorganenes avgjørelser på menneskerettighetsfeltet.

Basen skal også anvendes som utgangspunkt for å besvare en løpende bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet om å bli holdt løpende orientert om avgjørelser på utlendingsfeltet fra internasjonale domstoler og domstollignende organer (WebSak 08/5727).

WebSak benyttes for særskilte redegjørelser knyttet til rettsavgjørelser. Oversikt over redegjørelser finnes på felles mappe F:\_AUA\01 Kunnskapsbase\02 Menneskerettigheter

2.2 Kort om sammenfatningene

 • Rettskildefaktor
  Sammenfatningene har ingen selvstendig rettskildeverdi. Sammenfatningene er ment for å gjøre det lettere for saksbehandleren å få kjennskap til og sette seg inn i avgjørelser av betydning for norsk utlendingsforvaltning. Det er kun avgjørelsen i sin opprinnelige språk og form som er relevant rettskildefaktor. Det er link til dommene i sin helhet under hvert enkelt sammendrag.

 • Utvalg av avgjørelser
  De avgjørelsene det lages sammendrag av, er i første rekke dommer som anses å være
  såkalte ”landmark-cases”, mange av dem av prinsipiell betydning, og som omtales i de viktigste juridiske tidsskriftene. Det lages også sammendrag av avgjørelser der Norge er part i saken.

 • Form
  Sammenfatningene er delt inn i tre deler. Del I består av domstolens hovedkonklusjoner. Del II inneholder en kortfattet analyse av domsavgjørelsens relevans for UDIs saksbehandlere. Del III består av sakens faktum, klagerens anførsler, statens argumenter, og domstolens vurderinger. Under hvert sammendrag er det link til avgjørelsen i sin helhet på fransk eller/og engelsk.

 • Tilgjengelighet
  Det er egne funksjonsknapper i UDIs regelverksportal for avgjørelser fra internasjonale domstoler, med sammendrag og link til dommene. Under fanen ”Spesielle temaer” er det en funksjonsknapp for ”Menneskerettigheter”, der sammendragene også kan hentes opp. Sammendragene er offentlig tilgjengelige på UDIregelverk.

3. Ansvar for faglig innhold og utvikling av basen

Sammendragene utarbeides av Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA), Internasjonal enhet (INE) og publiseres av Regelverksenheten (RVE). Saksbehandlerne som ivaretar koordinatorfunksjonen for internasjonale menneskerettigheter i INE har hovedansvar for faglig innhold og utvikling av informasjonsbasen.

Sammenfatningene linjebehandles i WebSak før publisering ved godkjenning av underdirektør i Internasjonal enhet.

 

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Internasjonal enhet

Latest changes
 • Opphevet: IM 2012-018 UDIs informasjonsbase om internasjonale menneskerettigheter (10/19/2019)

  Informasjon om sammenfatninger av internasjonale rettsavgjørelser er inntatt i IM 2019-006.

 • IM 2012-018 UDIs informasjonsbase om internasjonale menneskerettigheter (9/7/2012)

  New internal practice regarding the use and development of summaries and other information on relevant acts on human rights from the ECtHR and the EUCJ, as well as from international quasi-judicial agencies.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo