To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Bilateral agreements

Document-ID : 2003-12-18
Entry info force : 18.12.2003
Documentdate : 18.12.2003

Avtale mellom Norge og Sverige om forenklet behandling og kortere frister ved anvendelse av Rådets forordning (EF) nr 343/ 2003 av 18-02-2003 om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken medlemsstat som har ansvaret for å behandle en asylsøknad s...

       Kongeriket Norge og Kongeriket Sverige, nedenfor kalt de kontraherende stater, har blitt enige om følgende:

       De kontraherende stater er enige om å fortsette det gode samarbeidet og bekrefter sine forpliktelser i samsvar med avtalen av 19. januar 2001 mellom Kongeriket Norge, Republikken Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som leveres inn i Norge, Island eller en medlemsstat i Det europeiske fellesskap.

Formål
Artikkel 1

       Denne avtalen har som formål en forenklet behandling og kortere frister for oversendelse og behandling av begjæring om overtakelse eller tilbaketakelse av asylsøkere i henhold til Rådets forordning (EF) nr 343/2003 om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken medlemsstat som har ansvaret for å behandle en asylsøknad innlevert av en tredjelands borger i en medlemsstat (Dublinforordningen).  

Anvendelsesområde
Artikkel 2

       Denne avtalen omfatter asylsøkere som påtreffes i et område som definert i artikkel 8 og under forutsetning av at innreisen
  • har funnet sted direkte fra den ene kontraherende staten til den andre samt
  • har blitt oppdaget av ansvarlig myndighet i umiddelbar tilknytning til at den har funnet sted 

Administrativt samarbeid
Artikkel 3

       Om en asylsøker påtreffes i et område som angitt i artikkel 8 under forhold som angis i artikkel 2 og søkeren ikke kan dokumentere sin identitet, kan ansvarlig myndighet anmode ansvarlig myndighet i den andre staten om opplysninger for å fastslå søkerens identitet. En slik anmodning behøver ikke begrunnes særskilt.

       Første ledd anvendes bare i de tilfeller det er gjort et søk i Eurodac og dette ikke har gitt treff.

       En anmodning skal gjøres senest innen 24 timer etter at søkeren er påtruffet. Begjæringen skal besvares innen 48 timer etter at den er mottatt.

       Om det ikke er mulig for de ansvarlige myndigheter i de kontraherende stater å følge tidsfristene anvendes ikke denne avtalen. I slike tilfeller anvendes tidsfristene i Dublinforordningen.

Overtakelse og tilbaketakelse
Artikkel 4

       En begjæring om overtakelse eller tilbaketakelse skal gjøres innen 48 timer fra svar på anmodning om opplysninger om søkers identitet er mottatt.

       Om en begjæring om overtakelse eller tilbaketakelse ikke etterfølger en anmodning om opplysninger om søkers identitet, skal en begjæring om overtakelse eller tilbaketakelse gjøres innen 48 timer fra søkeren er påtruffet.

       Om det ikke er mulig for de ansvarlige myndigheter i de kontraherende stater å følge tidsfristene anvendes ikke denne avtalen. I slike tilfeller anvendes tidsfristene i Dublinforordningen.

Artikkel 5

       En begjæring om overtakelse eller tilbaketakelse skal besvares innen 48 timer.

       Om det ikke er mulig for de ansvarlige myndigheter i de kontraherende stater å følge denne tidsfrist anvendes ikke denne avtalen. I slike tilfeller anvendes tidsfristene i Dublinforordningen.

Overføring
Artikkel 6

       Om det anmodede landet har godtatt en begjæring om overtakelse eller tilbaketakelse, skal søkeren overføres dit innen 72 timer.

       Overføring skal skje til det sted som angis i begjæringen.

       Om det ikke er mulig for de ansvarlige myndigheter i de kontraherende stater å følge denne tidsfrist anvendes ikke denne avtalen. I slike tilfeller anvendes tidsfristene i Dublinforordningen.

Beregning av tidsfrister
Artikkel 7

       Ved beregning av tidsfristene i denne avtalen unntas perioden fredag kl. 14.00 til mandag 08.00. I forbindelse med helligdager unntas perioden før helligdagen fra kl. 14.00 til dagen etter helligdagen kl. 08.00.

Geografisk anvendelsesområde og berørte myndigheter
Artikkel 8

       Denne avtalen gjelder i Kongeriket Norge i et område som strekker seg fra den felles riksgrensen mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Sverige og 30 kilometer inn i Kongeriket Norge.

       Denne avtalen gjelder i Kongeriket Sverige i et område som strekker seg fra den felles riksgrensen mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Sverige og 30 kilometer inn i Kongeriket Sverige.

       Denne avtalen gjelder i Kongeriket Norge og i Kongeriket Sverige i området i umiddelbar tilknytning til de ferjeleier som angis i bilaget.

       De myndigheter som berøres av denne avtalen fremgår av bilaget.

Avsluttende bestemmelser
Artikkel 9

       Spørsmål om tolkning og anvendelse av denne avtalen kan drøftes av representanter for ansvarlige myndigheter i de kontraherende statene på egnet måte.

Artikkel 10

1.        

Denne avtalen trer i kraft ved undertegning

2. 

Ved behov kan de kontraherende stater, uten at avtalen sies opp, endre de angitt tidsfristene i artiklene 3, 4, 5 og 6.  

3. 

De kontraherende stater skal fortløpende melde fra om eventuelle endringer av opplysninger i bilaget.  

4.  Hver av de kontraherende statene kan midlertidig oppheve eller si opp denne avtalen, om det foreligger en viktig grunn for dette, og etter foregående samråd med den andre staten. 


       Utferdiget i Stockholm den 18 desember 2003 i to originaleksemplar på det norske og det svenske språk, som begge innehar samme gyldighet.

Bilag 1

       Foreliggende avtale gjelder, utover det som angis i artikkel 8, også i området i umiddelbar tilknytning til følgende ferjeleier:

I Kongeriket Norge:

Fergen Oslo - Helsingborg - København - Helsingborg - Oslo
Fergen Sandefjord - Strømstad - Sandefjord 
Fergen Kristiansand - Gøteborg - Kristiansand
Fergen Kristiansand - Gøteborg - KristiansandI Kongeriket Sverige:

Fergen Helsingborg - København - Helsingborg - Oslo
Fergen Strømstad - Sandefjord - Strømstad 
Fergen Gøteborg - Kristiansand - Gøteborg 
Fergen Strømstad - Fredrikstad - Strømstad (sesongtrafikk)  


I Kongeriket Norge er de ansvarlige myndigheter som omtales i avtalen:

Anmodning om identifisering: 
Politiets Utlendingsenhet 
Pb. 9277 Grønland 
0134 Oslo
Tel: +47 22 34 24 20
Faks: +47 22 34 24 30

Begjæring om overtakelse/tilbaketakelse:
Utlendingsdirektoratet
Asylavdelingen
Dublinenheten
Postboks 8108 Dep
0032 Oslo
Tel: +47 23 35 17 43 
Faks: +47 23 35 18 64

Overføring:
Politiet. Se over. I Kongeriket Sverige er de ansvarlige myndigheter som omtales i avtalen:

Anmodning om identifisering:
Migrationsverket Region Stockholm
Operativa stödenheten 
Box 505 
169 29 Solna
Tel: +46 (0) 8-47 09 700
Faks: +46 (0) 8-47 09 881  

Begjæring om overtakelse/tilbaketakelse:

Migrationsverket Region syd 
Box 3081 
200 22 Malmø
Tel: +46 (0) 40-28 40 00
Faks: +46 (0) 40-23 09 69 


Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo