To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

2008-07-09-AID
Document-ID : 2008-07-09-AID
Case-ID : 200701139-/CEF
Documentdate : 09.07.2008
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Samtykke til praksisetablering i saker om oppholdstillatelse til barn uten foreldrenes samtykke

Arbeids-og inkluderingsdepartementet viser til Utlendingsdirektoratets brev datert 11. juni 2007 vedrørende UDIs forslag til etablering av praksis om at mindreårige i visse tilfeller kan innvilges oppholdstillatelse i Norge selv om foreldrene ikke har samtykket til dette.

Departementet forstår UDIs forslag slik at det kun er aktuelt å innvilge oppholdstillatelse basert på nødrettsbetraktninger, og at det ikke er tale om etablering av en bredere innvilgelsespraksis. Departementet samtykker til den foreslåtte praksisetableringen.

Departementet ber om at saker som UDI vurderer å innvilge i lys av praksisetableringen, etter at saksbehandlingen er avsluttet, forelegges for departementet. Dette for at departementet skal kunne vurdere om linjen som UDI legger seg på for innvilgelse/avslag er ønskelig, og for eventuelt å bringe innvilgede saker inn for behandling i stornemnd i Utlendingsnemnda.

Med hilsen

Birgitte Ege (e.F)
avdelingsdirektør

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo