To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

AI-82/2009
Document-ID : AI-82/2009
Case-ID : 200800488-/JNH
Documentdate : 12.06.2009
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om tidspunkt for gyldighet av framlagt pass etter statsborgerloven

Vi viser til Utlendingsdirektoratets (UDI) redegjørelse for retningslinjer for praksis etter statsborgerloven i brev av 13. mai 2008. UDI reiser spørsmål om hvordan statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a og statsborgerforskriften § 1-1 skal forstås når det gjelder tidspunktet for gyldighet av framlagt pass.

I medhold av statsborgerloven § 28 første ledd instruerer Arbeids- og inkluderingsdepartementet UDI om å legge til grunn følgende forståelse av statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a og statsborgerforskriften § 1-1 når det gjelder tidspunktet for gyldighet av framlagt pass:

Ved framleggelse av pass som dokumentasjon på søkerens identitet kreves det at passet er gyldig på vedtakstidspunktet for at identitetsvilkåret i statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a skal anses som oppfylt. UDI kan her som ellers vurdere om dispensasjonsbestemmelsen i statsborgerloven § 19 bør komme til anvendelse.

Instruksen trer i kraft to uker fra instruksens dato.

 

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef
Juliet Namuli B. Havelland
seniorrådgiver

Saksbehandler: Juliet Namuli B. Haveland

 

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo