To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

AI-94/2009
Document-ID : AI-94/2009
Case-ID : 201003707-/ EGR
Documentdate : 18.03.2010
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi:
Landinfo
UD

Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Moldova

I henhold til utlendingsloven § 76 tredje ledd kan departementet instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda for å ivareta hensynet til grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn.

Norge sluttet opp om EUs felles holdning 2009/139/FUSP av 16.02.2009 som forlenget gyldigheten til felles holdning 2008/160/FUSP av 25.02.2008 (begge vedlagt) vedrørende restriktive tiltak mot representanter for myndighetene i Transnistria regionen i republikken Moldova.

I EUs rådsbeslutning 2010/105/FUSP av 22.02.2010 er tiltakene besluttet forlenget med ytterligere 12 måneder, frem til den 27.02.2011, jf. rådsbeslutning artikkel 1 nr. 1.

Det er besluttet å suspendere reiserestriksjonene frem til den 30.10.2010, jf. artikkel 1 nr. 2. Videre er det besluttet å fjerne henholdsvis to navn fra vedlegg I og ett navn fra vedlegg II til felles holdning 2008/160/FUSP, jf. rådsbeslutningens artikkel 2 nr. 1 og 2. Navnene fremgår av vedlegg I og vedlegg II til rådsbeslutningen. De nevnte felles holdningene og den seneste rådsbeslutningen med tilhørende personlister følger vedlagt.

Utlendingsdirektoratet bes gjennom Politidirektoratet om å orientere politidistriktene. Direktoratet har også ansvar for å orientere utenriksstasjonene på vanlig måte.

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinfo og Utenriksdepartementet er orientert ved kopi av denne instruksen.

 

Med hilsen

Sissil M. Pettersen
avdelingsdirektør

Elin Grøttjord
rådgiver

 

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo