To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

AI-101/2009
Document-ID : AI-101/2009
Case-ID : 200903689
Documentdate : 01.01.2010
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner som leder eller har ledet militære grupper som har engasjert seg i Darfur-provinsen i Sudan

Departementet viser til at utlendingsloven 2008 trer i kraft 1.1.2010. Utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd medfører at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda for å ivareta hensynet til grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn.

Departementet viser til tidligere instruks AI-11/2007 av 22.5.2007. Vi viser videre til vedlagte e-post fra Utenriksdepartementet hvor det fremgår at Sikkerhetsrådskomiteen med ansvar for Darfur-provinsen i Sudan den 25. april 2006 publiserte en liste over personer som omfattes av sanksjonene som nevnt i Sikkerhetsrådets resolusjon 1591 (2005) og 1556 (2004). Det dreier seg om innreiseforbud og frys av midler tilhørende navngitte personer som Sikkerhetsrådets sanksjonskomité mener utgjør en trussel mot fredsprosessen i Darfur-provinsen. Sanksjonene er videre begrunnet i stridighetene i de nordlige, sørlige og vestlige delene av Darfur-provinsen, og de alvorlige krenkelsene av menneskerettighetene og brudd på den internasjonale humanitærretten som finner sted i den forbindelse.

Resolusjon 1591 (2005) artikkel 3 bokstav d inneholder en bestemmelse om reiserestriksjoner for alle personer som er utpekt av Sikkerhetsrådets sanksjonskomité for Sudan. I resolusjon 1672 (2006) artikkel 1 er det vedtatt en liste over personer som bl.a. er omfattet av reiserestriksjonene. Reiserestriksjonene omfatter fire navngitte personer som leder eller har ledet militære grupper som har engasjert seg i Darfur-provinsen.

Med hjemmel i utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd instrueres Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, utenriksstasjonene og politiet om at det ikke skal utstedes visum til navngitte personer fra Darfur-provinsen i Sudan, jf. utlendingsloven § 10 annet ledd, og at disse personene nektes innreise og transitt gjennom Norge, jf. § 17 første ledd bokstav l.

Lenker til relevante dokumenter:

Resolusjon 1556 (2004): http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/446/02/PDF/N0444602.pdf?OpenElement

Resolusjon 1591 (2005): http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/287/89/PDF/N0528789.pdf?OpenElement

Resolusjon 1672 (2006): http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/326/77/PDF/N0632677.pdf?OpenElement (lagt til 1. januar 2010)

Denne instruksen gjelder fra og med 1.1.2010 og inntil den blir opphevet eller erstattet med ny instruks (jf. instruks JD-2010-04-13 red. anm).

Utlendingsdirektoratet bes gjennom Politidirektoratet om å orientere politidistriktene. Direktoratet har også ansvar for å orientere utenriksstasjonene på vanlig måte.

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinfo og Utenriksdepartementet er orientert ved kopi av denne instruksen.

 

Med hilsen

Sissil M. Pettersen
avdelingsdirektør
Lene S. Walaas
rådgiver

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo