To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

2009-12-18-AID
Document-ID : 2009-12-18-AID
Case-ID : 09/148-10
Documentdate : 18.12.2009
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Orientering om opphevelse av instrukser om reiserestriksjoner mv

Departementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 tredje ledd som medfører at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda for å ivareta hensynet til grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn.

I forbindelse med at utlendingsloven 2008 trer i kraft 1.1.2010, er det besluttet at samtlige instrukser om reiserestriksjoner skal oppheves. Dette vil bli gjennomført ved et rundskriv om ikrafttredelse av ny utlendingslov og utlendingsforskrift som vil komme før nyttår. For de instruksene som skal videreføres fra 1.1.2010, gis det nye instrukser. De nye instruksene følger vedlagt.

Departementet finner det i tillegg hensiktsmessig å knytte noen kommentarer til enkelte andre reiserestriksjonslister.

I. Gjeldende forskrifter som inneholder bestemmelser om reiserestriksjoner:
Følgende forskrifter gitt med hjemmel i lov av 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd § 1, har bestemmelser som inneholder reiserestriksjoner:

 1. Forskrift 27.11.1992 nr. 879: Forskrift om sanksjoner mot Liberia § 4 nr.1. Departementet vurderer det dit hen at forskriften ikke gjør det nødvendig eller hensiktsmessig å i tillegg gi en instruks knyttet til denne listen.
 2. Forskrift 23.10.1997 nr. 1116: Forskrift om sanksjoner mot Sierra Leone § 1. Departementet vurderer det dit hen at forskriften ikke gjør det nødvendig eller hensiktsmessig å i tillegg gi en instruks knyttet til denne listen.
 3. Forskrift 10.12.2004 nr. 1617: Forskrift om sanksjoner mot Elfenbenskysten § 2 nr. 1. Departementet har tidligere gitt instruks om reiserestriksjoner mot enkeltpersoner fra Elfenbenskysten, AI-17/07 av 18.5.2007 (Instruks om reiserestriksjonar mot einskildpersonar frå Elfenbeinskysten – oppdatert liste). Departementet vurderer det dit hen at forskriften ikke gjør det nødvendig eller hensiktsmessig å i tillegg ha en instruks knyttet til denne listen. Instruksen blir derfor opphevet gjennom rundskriv om ikrafttredelse av ny utlendingslov, og det gis ikke ny instruks knyttet til denne listen.
 4. Forskrift 22.12.1999 nr. 1374: Forskrift om sanksjoner mot Usama bin Laden, Al-Qaida og Taliban § 1 nr. 2. Departementet vurderer det dit hen at forskriften ikke gjør det nødvendig eller hensiktsmessig å i tillegg gi en instruks knyttet til denne listen.

II. Følgende instrukser er bortfalt:

 1. AI-42/08 av 6.5.2008 om reiserestriksjoner mot enkeltpersoner fra Makedonia er bortfalt per 10.2.2009 da tiltakene ikke er besluttet videreført av EU.
 2. AI-22/07 av 6.6.2007 om reiserestriksjoner mot enkeltpersoner fra Usbekistan ble opphevet gjennom beslutning fra EU av 10.11.2008, se brev fra departementet av 19.11.2008.

III. Avvikling av rutine for oversendelse iht. USAs nasjonale lister:

Departementet viser til vårt brev av 3.7.2008 om oversendelse av saker for personer som er oppført på USAs nasjonale lister over terrorgrupper mv. Norge er ikke bundet av USAs nasjonale lister over grupper og individer med tilknytning til terrororganisasjoner. Departementet avvikler med dette rutinen for at slike saker skal oversendes for vurdering av instruksjonsmyndighet iht. utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd.

Med hilsen

Sissil Pettersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Lene Smith Walaas
rådgiver
AI-2009-091: Instruks - Foreleggelse for departementet av visum- og oppholdssøknader fra personer som omfattes av EUs felles holdning om særskilte tiltak mot terrorisme (EUs terrorliste)
AI-2009-093: Instruks om reiserestriksjonar overfor einskildpersonar frå Iran
AI-2009-094: Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Moldova
AI-2009-095: Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Nord-Korea
AI-2009-096: Instruks om reiserestriksjoner og retningslinjer for kontakt med representanter for Taipei-regjeringen i Taiwan
AI-2009-097: Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Zimbabwe
AI-2009-098: Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Hviterussland
AI-2009-099: Instruks om reiserestriksjonar overfor einskildpersonar frå det tidlegare Jugoslavia - tiltak for å støtte Den internasjonale straffedomstol for det tidligare Jugoslavia (ICTY)
AI-2009-100: Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Burma (Myanmar)
AI-2009-101: Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner som leder eller har ledet militære grupper som har engasjert seg i Darfur-provinsen i Sudan

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo