To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

2010-03-26-BLD
Document-ID : 2010-03-26-BLD
Documentdate : 26.03.2010
Receiver :

Justis- og politidepartementet
Utenriksdepartementet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Oppdatering av rundskriv gitt til statsborgerloven som følge av ikrafttredelse av utlendingsloven 1. januar 2010

Som en følge av at lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her trådte i kraft 1. januar 2010 så sendes det nå ut nye rundskriv der henvisningene til utlendingsloven, utlendingsforskriften og andre rundskriv er oppdaterte. Det er ikke gjort øvrige endringer i rundskrivene. Rundskrivene ligger vedlagt. Det framgår av rundskrivene hvilke tidligere rundskriv disse opphever. Rundskrivene trer i kraft straks.

Vi ber om at adressatene formidler rundskrivene videre til relevante underliggende virksomheter.

Vedlegg

1. Q-21/2010 Ikrafttredelse av lov 10.06.2005 nr 51 om statsborgerskap og statsborgerforskriften, samt endringer i rettshjelpsloven og utlendingsforskriften.

2. Q-23/2010 UDIs rapportering til departementet på statsborgerfeltet - styringsforhold

3. Q-24/2010 Instruks om behandling av saker etter statsborgerloven § 28 annet ledd

4.Q-25/2010 Instruks om beregning av oppholdstid i vedtak om statsborgerskap - statsborgerlovens krav om opphold med tillatelser av minst ett års varighet jf. § 7 først ledd bokstav e.

5.Q-26/2010 Instruks om beregning av oppholdstid i vedtak om statsborgerskap - statsborgerforskriften § 3-2.

6.Q-27/2010 Instruks om behandling av søknader om statsborgerskap etter lov av 8. desember 1950 nr. 3 (1950-loven) fra personer med tidligere MUF-tillatelse, og om behandling av søknader om statsborgerskap, fremmet etter gjeldende statsborgerlovs ikrafttredelse, fra personer med tidligere MUF-tillatelse.

 

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh (e.f.)
avdelingsdirektør

Mari Aam
rådgiver

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo