To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : 2010-04-13-JD
Case-ID : 9/148
Documentdate : 13.04.2010
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

 

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinfo
rvp-redaksjonen@udi.no

Utlendingsdirektoratet gis ansvar for den praktiske gjennomføringen av sanksjoner som inneholder reiserestriksjoner

Departementet viser til brev av 18.12.2009. Vi viser videre til møte mellom Innvandringsavdelingen og Utlendingsdirektoratet (UDI) 12. oktober 2009, der forslag til nye rutiner for den praktiske gjennomføringen av sanksjoner som inneholder reiserestriksjoner ble diskutert.

Reiserestriksjoner gjennomføres som følge av bindende vedtak av FNs sikkerhetsråd, jf. lov til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners sikkerhetsråd, eller som følger av internasjonale, ikke-militære tiltak som Norge har sluttet seg til, jf. lov om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler. Dette har blitt gjennomført i utlendingsforvaltningen ved instruks fra departementet med hjemmel i utlendingsloven § 76 tredje ledd.

Departementet har nå besluttet at gjennomføringen av ovennevnte sanksjoner eller tiltak ikke krever instruks fra departementet i det enkelte tilfellet. UDs rettsavdeling er konsultert om dette. Departementet avvikler derfor rutinen med å instruere UDI om gjennomføringen av sanksjoner om reiserestriksjoner.

UDI gis ansvar for å foreta den praktiske gjennomføringen av sanksjoner fra FN og EUsom inneholder reiserestriksjoner. Departementet har det overordnede nasjonale ansvaret for at denne type sanksjoner gjennomføres i norsk rett.

Bakgrunnen for å endre de praktiske rutinene er at dette vil være ressursbesparende ogat det vil føre til at reiserestriksjonene raskere vil bli gjennomført for utlendingsforvaltningen, ved at departementet ikke lenger blir et mellomledd mellom UD og direktoratet. Departementet vil fremdeles motta kopi av meldingene som oversendes fra UD.

UDI mottar i dag meldinger fra UD som informerer om nye reiserestriksjoner eller endringer i eksisterende reiserestriksjoner mot enkeltpersoner eller enheter. På bakgrunn av slike meldinger vil UDI nå ha et selvstendig ansvar for å foreta den praktiske gjennomføringen av reiserestriksjonene, uten instruks fra departementet. Det vil omfatte både oppgaver i forhold til Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF) og å gjøre endringene kjent for utlendingsforvaltningen gjennom publisering på Regelverksportalen.

I tillegg gis UDI nå også ansvar for å gjøre reiserestriksjonene kjent utad. Dette er viktig for å sikre notoritet omkring reiserestriksjonene. I tillegg er det viktig av hensyn til rettssikkerheten at det til enhver tid er helt klart hvilke personer som er omfattet av reiserestriksjonene.

Reiserestriksjonene gis ofte med en begrenset gyldighetsperiode. UDI må sørge for at dette følges opp. Dersom den enkelte sanksjonslistens gyldighetsperiode utløper uten at UDI har mottatt melding fra UD om at perioden skal forlenges, bør UDI kontakte departementet som vil ta saken opp med UD for å få bekreftet at listen skal bortfalle.

Når det gjelder de instrukser som tidligere er gitt UDI om ulike reiserestriksjoner, blant annet i brev til UDI av 18.12.2009, vil disse ikke bli opphevet av departementet. De instruksene som inneholder en fastsatt gyldighetsperiode vil gjelde inntil gyldighetsperioden utløper. De instruksene som ikke har en fastsatt gyldighetsperiode, vil gjelde inntil det kommer melding fra UD om at listene skal bortfalle. UDI vil da ha et ansvar for å gjøre departementet oppmerksom på at listen skal bortfalle, slik at departementet kan oppheve den aktuelle instruksen.

Følgende instrukser om reiserestriksjoner har ingen fastsatt gyldighetsperiode:

 1. AI-101/09 Darfur-provinsen i Sudan
 2. AI-95/09 Nord-Korea
 3. AI-96/09 Taipei-regjeringen i Taiwan
 4. AI-91/09 EUs terrorliste

 

Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef

Lene Smith Walaas
rådgiver

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo