To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

G-03/2011
Document-ID : G-03/2011
Case-ID : 201013152-KSTO
Documentdate : 14.02.2011
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet

Kopi:
Arbeidsdepartementet

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – identitetskort for sjømann utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 185

Justis- og politidepartementet har vedtatt endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) §§ 2-8 og 3-1, samt vedlegg 8. Endringene trådte i kraft 11. februar 2011.

Endringene innebærer at identitetskort for sjømann utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 185 likestilles med identitetskort for sjømann utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 108 for så vidt gjelder krav til reisedokumenter for innreise i Norge og unntak fra visumplikten.

 

Med hilsen

Nina E. D. Mørk (e.f.)
seniorrådgiver
 Kari Stokkeland
seniorrådgiver

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo