To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

G-07/2012
Document-ID : G-07/2012
Case-ID : 11/2268-24
Documentdate : 29.05.2012
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utenriksdepartementet
Politidirektoratet

Ikrafttredelse - endring i utlendingsforskriften - tidspunkt for opptak av biometri til grensebeboerbevis

Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet har gjort endring i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Endringen trer i kraft straks.

Endringen innebærer at biometri (fingeravtrykk og ansiktsfoto) til bruk i grenseboerbevis kan opptas på søknadstidspunktet.

Bakgrunn

Avtale om grenseboerbevis mellom Norge og Russland trådte i kraft 29. mai 2012. Avtalen innebærer at innbyggerne i grensenære omrader på norsk og russisk side etter søknad vil kunne fa utstedt et grenseboerbevis. Nødvendige forskriftsendringer for ordningen med grenseboerbevis ble vedtatt 16. mai i år, og er satt i kraft. Forskriftsendringene har sin bakgrunn i to høringsbrev av henholdsvis 23. februar 2011 og 29. juni 2011.

Forslag om ytterligere forskriftsendringer om blant annet regler om grenseboerbevis, ble sendt på høring 19. mars 2012 med høringsfrist 30. april 2012. Gjennom dette ikrafttredelsesrundskrivet settes en av de foreslåtte endringene i kraft.

Nærmere om endringen

I utlendingsforskriften § 18-4 a annet ledd innføres hjemmel for at opptak av biometri til bruk i grenseboerbevis kan skje i forbindelse med at det fremmes søknad om grenseboerbevis. Endringen trer i kraft straks.

 

Med hilsen

Thor Arne Aass e.f
ekspedisjonssjef

Kenneth A. Baklund
Fagdirekrør 

 

Latest changes
  • G-2012-XXX (6/5/2012)

    Endring i utlendingsforskriften § 18-4a. Nytt annet ledd om tidspunktet for opptak av biometri.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo