To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

2013-07-17-AD
Document-ID : 2013-07-17-AD
Case-ID : 13/1587
Documentdate : 11.07.2013
Receiver :

Høringsinstansene

Orientering om endringer i utlendingsforskriften kapittel 19 om EØS-borgere

Arbeidsdepartementet vedtok 8. juli 2013 to endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

Endringene gjelder en ny bestemmelse om at EØS-borgere som søker om offentlige ytelser i Norge, skal selv dokumentere at vilkårene for oppholdsrett i inntil tre måneder er oppfylt. Videre gjelder endringene en ny bestemmelse som presiserer at EØS-borgere med oppholdsrett i mer enn tre måneder mister oppholdsretten når vilkårene ikke lenger er til stede, og at dette gjelder uavhengig av om EØS-borgeren har et registreringsbevis.

Forskriften trer i kraft 1. august 2013. Endringsforskriften er vedlagt dette brevet.

 

Med hilsen

Mona Martinsen (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Maria Kase
rådgiver

Latest changes
  • New: 2013-07-17-AD Orientering om endringer i utlendingsforskriften kapittel 19 om EØS-borgere (7/19/2013)

    Orientation from the Ministry of Labour regarding changes to the Immigration regulations chapter 19. New third paragraph will be added to section 19-9 and a new section19-13a will be added. The changes will come into force 1 August 2013.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo