To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : Q-1215/2013
Case-ID : 13/3204
Documentdate : 26.08.2013
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om prioritering av saker etter statsborgerloven, rundskriv Q-1215 B


Departementet viser til saker hvor barn som har fått norsk statsborgerskap ved fødsel, gjennom søknad senere har ervervet australsk statsborgerskap, og derfor automatisk har tapt sitt norske etter statsborgerloven § 23. Vi viser også til brev fra departementet til UDI av 26. august 2013, vedrørende formidling av informasjon om statsborgerregelverkets bestemmelser om automatisk tap og gjenerverv av norsk statsborgerskap.

Departementet har myndighet til å instruere UDI om prioriteringen av saker, jf. statsborgerloven § 28 første ledd. På bakgrunn av ovennevnte saker instruerer departementet med dette UDI om å prioritere behandlingen av søknader om gjenerverv av norsk statsborgerskap etter statsborgerloven § 15, herunder § 15, jf. § 19.

Vi viser også til instruks 2008-059-AI om å prioritere behandlingen av søknader om norsk statsborgerskap fra søkere som tidligere ved en feiltakelse har fått utstedt norsk pass til tross for at de ikke har vært norske statsborgere (statsborgerforskriften § 8-4). Instruksen fra 2008 gjelder fortsatt.


Med hilsen

Erik Skedsmo (e.f)
avdelingsdirektør

Ane Fuglesang Herskind
førstekonsulent

Latest changes
  • New: 2013-1215-B-Q Instruks om prioritering av saker etter statsborgerloven, rundskriv Q-1215 B (8/28/2013)

    New instruction from the Ministry of Children, Equality and Social Inclusion regarding section 15 of the Norwegian Nationality Act- former Norwegian nationals.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo