To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

GI-09/2011
Document-ID : GI-09/2011
Case-ID : 201011710
Documentdate : 06.06.2011
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Politidirektoratet
Politiets Utlendingsenhet
Utlendingsnemnda
Utenriksdepartementet

Instruks om kontroll med vilkåret i utlendingsforskriften § 10–10 – kravet om at referansepersonen ikke må ha mottatt sosialstønad eller kvalifiseringsstønad

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo