To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : AI-2/2017
Case-ID : 17/1952 (ASD), 17/02355-1 (UDI)
Documentdate : 31.05.2017
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Instruks i saker om familiegjenforening etter EØS-regelverket

Latest changes
  • Ny: AI-2/2017 Instruks i saker om familiegjenforening etter EØS-regelverket (6/2/2017)

    Ny instruks fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) som gjelder søknader om familieinnvandring fra en borger fra en stat utenfor EØS-/EFTA-området (borger fra et tredjeland) som er i familie med en EØS-/EFTA-borger/norsk borger (referanseperson), jf. utlendingsloven § 110 andre og tredje ledd. Instruksen gir retningslinjer for vurderingen av om en borger fra et tredjeland er omfattet av EØS-regelverket i kapittel 13 i utlendingsloven enten som familiemedlem til en EØS-borger som utøver retten til å oppholde seg i Norge, eller som familiemedlem til en norsk borger som har utøvet retten til å bevege og oppholde seg i en annen EØS-stat og så returnerer til Norge. Formålet med instruksen er å klargjøre gjeldende regelverk og hindre bedrageri og misbruk av rettigheter etter EØS-regelverket. Instruksen erstatter tidligere instruks AI-1/2014 - om tolking av utlendingslova § 110 andre ledd – rett til opphald for familiemedlemmer.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo