To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : F-03-19
Case-ID : 18/1508 (KD), 16/03776-43 (UDI)
Documentdate : 12.04.2019
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda

Igangsettelse av et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborger – instruks om skjønnsutøvelse og prioritering av saker

Latest changes
  • Ny: F-03-19 Igangsettelse av et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborger – instruks om skjønnsutøvelse og prioritering av saker (4/23/2019)

    Kunnskapsdepartementet instruerer UDI om å iverksette et tidsavgrenset program for å verifisere opplysningene til en gruppe irakere med lovlig opphold i Norge, som hittil ikke har fått innvilget statsborgerskap på grunn av ID-tvil. UDI skal tilrettelegge for rask avvikling ved å prioritere søknader om statsborgerskap, og om identitetsendring der søkeren får verifisert ny identitet. UDI bes utarbeide rundskriv til politidistriktene og Politiets utlendingsenhet om saksforberedelse, verifisering og oversending av saker til programmet. Se Justis- og beredskapsdepartementets GI-01/2019 Tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere – praktisering av utlendingsloven § 63 (tilbakekall) og § 66 (utvisning). For informasjon om påmelding, se udi.no. Instruksen trer i kraft 1. mai 2019.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo