To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : G-01/2019
Case-ID : 19/334 (JD), 18/03325-25 (UDI)
Documentdate : 18.01.2019
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Regelverk for tilskudd til returtiltak 2019

Latest changes
  • Ny: G-01/2019 Regelverk for tilskudd til returtiltak 2019 (1/18/2019)

    Nytt rundskriv fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 18. januar 2019 på bakgrunn av Prop. 1 S (2018-2019), kap. 490, post 72. Rundskrivet regulerer tilskuddsordningen for returtiltak, herunder tildelingskriterier, frister, formelle krav, oppfølging og kontroll og klagebehandling. Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med endelig avslag på søknad om beskyttelse og øvrige personer uten lovlig opphold i Norge som oppholder seg utenfor mottak returnerer uten tvang. Rundskrivet trer i kraft 18. januar 2019.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo