To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : G-07/2018
Case-ID : 15/10689-6
Documentdate : 14.05.2018
Receiver :

Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Ikraftsetjing av endringar i utlendingsforskrifta – reglar om avvising av omgjeringsoppmodingar


Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv av 14. mai 2018: G-07/2018 Ikraftsetjing av endringar i utlendingsforskrifta – reglar om avvising av omgjeringsoppmodingar (lenke til regjeringen.no)

Latest changes
  • Ny: G-07/2018 Ikraftsetjing av endringar i utlendingsforskrifta – reglar om avvising av omgjeringsoppmodingar (5/16/2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut eit nytt rundskriv om ikraftsetjing av reglar om avvising av omgjeringsoppmodingar. Dei nye reglane blir inntatt i utlendingsforskrifta i ny § 16-14, som trer i kraft 1. juni 2018. Ny § 16-14 er retta mot UNE og er derfor ikkje bindande for UDI. Rundskrivet presiserar at lista med formkrav er uttømande, at vilkåret om kjend opphaldsstad ikkje inneber ei utvida undersøkingsplikt og at det skal gå fram av avgjerda kva som er grunnlaget for å nekte realitetshandsaming.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo