To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-03/2019
Case-ID : 15/2364 (JD), 19/00363-13 (UDI)
Documentdate : 16.05.2019
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Revidert instruks om opphør og tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f

Latest changes
  • Ny: GI-03/2019 Revidert instruks om opphør og tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f (5/21/2019)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet til UDI erstatter GI-14/2016. Utlendingsloven (utl.) § 37 første ledd bokstav e og f fastsetter at flyktningstatus og oppholdstillatelse kan opphøre og kalles tilbake dersom forholdene som førte til at utlendingen ble anerkjent som flyktning ikke lenger er til stede. Bestemmelsen tilsvarer flyktningkonvensjonen artikkel 1 C (5) og (6). Instruksen innebærer en omlegging av langvarig praksis, idet adgangen til opphør og tilbakekall i liten grad har blitt benyttet. Både flyktninger som har fått oppholdstillatelse etter utl. § 28 første ledd bokstav a og b omfattes av instruksen, herunder enslige mindreårige. Instruksen gjelder fra 16. mai 2019.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo