To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Red.anm.: Justis- og beredskapsdepartementet har kommet med en presisering av instruksen, etter at UDI ba om klargjøring om hvordan instruksen skulle tolkes ift. å begrense foreldrenes tillatelser jf. utl § 38 femte ledd bokstav a, slik at den ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, se UDIs brev av 30. april 2015 og JD sitt svarbrev av 18. mai 2015.

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-05/2015
Case-ID : 15/1244
Documentdate : 08.04.2015
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Utenriksdepartementet

Retningslinjer for håndtering av utlendingssaker der kjønnslemlestelse er et tema – klargjøring av instruks GI-03/2012

Latest changes
 • Presisering: GI-05/2015 Retningslinjer for håndtering av utlendingssaker der kjønnslemlestelse er et tema – klargjøring av instruks GI-03/2012 (12/4/2015)

  Justis- og beredskapsdepartementet kom tidligere i år med en presisering av instruksen, etter at UDI ba om klargjøring om hvordan instruksen skulle tolkes ift. å begrense foreldrenes tillatelser jf. utl § 38 femte ledd bokstav a, slik at den ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, se UDIs brev av 30. april 2015 og JD sitt svarbrev av 18. mai 2015.

 • Ny: GI-05/2015 Retningslinjer for håndtering av utlendingssaker der kjønnslemlestelse er et tema – klargjøring av instruks GI-03/2012 (4/9/2015)

  Justis- og beredskapsdepartementet klargjør i en instruks til UDI retningslinjene fra instruks GI-03/2012. Departementet presiserer at det i saker hvor det er grunn til å anta at kjønnslemlestelse kan bli gjennomført selv om medfølgende barn gis oppholdstillatelse i Norge, kan UDI i vedtak om førstegangs oppholdstillatelse sette som vilkår for fornyelse og permanent oppholdstillatelse at det gjennomføres en samtale med foreldrene.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo