To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-13/2015
Documentdate : 25.11.2015
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi:
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkuderingsdepartementet
Utenriksdepartementet

Rask saksbehandling for asylsøkere som har hatt opphold i Russland, jf. utlendingsloven §§ 32 og 90

Latest changes
  • Ny: GI-13/2015 Rask saksbehandling for asylsøkere som har hatt opphold i Russland, jf. utlendingsloven §§ 32 og 90 (11/25/2015)

    Ny instruks fra Justis - og beredskapsdepartementet om behandlingen av søknader fra asylsøkere som kommer direkte fra Russland til Norge. Saker som faller inn under instruksen skal behandles umiddelbart og hovedregelen er at søknad om beskyttelse fra personer som ankommer Norge etter å ha hatt opphold i Russland, skal nektes tatt til realitetsbehandling. Dersom det er konkrete holdepunkter for at asylsøkeren står i reell fare for å bli forfulgt i Russland, eller det følger av utl. § 73, jf. utl. § 32 tredje ledd skal realitetsbehandling likevel skje. Instruksen unntar denne gruppen fra advokatoppnevning, med unntak for enslige mindreårige asylsøkere. Videre vil det ikke bli gitt utreisefrist i disse sakene.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo