To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-16/2017
Documentdate : 14.11.2017
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi:
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak

Latest changes
  • Ny: GI-16/2017 Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak (11/15/2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har i instruks av 14. nov. 2017 instruert UDI og UNE om å utsette iverksettingen av vedtak hvor utlendingen har fått en midlertidig oppholdstillatelse etter utf. § 8-8, er henvist til internflukt og vedtaket er fattet 1. oktober 2016 eller senere. Instruksen er et resultat av stortingsvedtaket 14. nov. 2017, hvor Stortinget ber om at enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold får sakene sine vurdert på nytt.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo