To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2016-185991
Documentdate : 11.01.2018

Tilbakekall. Utvisning. Uriktig identitet. Utlendingsloven § 63 og § 66.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2016-185991 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2016-185991 Tilbakekall. Utvisning. Uriktig identitet. Utlendingsloven § 63 og § 66. (11/14/2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av Utlendingnemdas (UNE) vedtak om tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse og senere vedtak om utvisning fra Norge for en periode på 5 år. Lagmannsretten var ikke i tvil om at kvinnen visste at hun benyttet et falskt ID-kort ved søknaden om familiegjenforening med ektefelle, og at de uriktige opplysningene hadde vært av vesentlig betydning for vedtaket. Kvinnens identitet kunne ikke anses sannsynliggjort gjennom de andre fremlagte ID-dokumentene, siden nasjonalt ID-kort anses som det viktigste persondokumentet i Irak, og opplysningene i ID-kortet skapte betydelig usikkerhet om kvinnens identitet. Lagmannsretten kom i motsetning til tingretten til at UNEs vedtak om tilbakekall og utvisning var gyldige.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo