To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Re. anm.: Avgjørelsen er rettskraftig (anke til Høyesterett forkastet).

Court decisions

Document-ID : LB-2016-43003
Documentdate : 15.03.2016

Fengsling. Unndragelsesfare.

Begjæring om fengsling etter utlendingsloven § 106. Lagmannsretten kom til at det forelå objektive, konkrete holdepunkter for at fremstilte vil unndra seg uttransportering dersom hun ble løslatt. Fengslingsalternativer ble vurdert, jf. utlendingsloven § 106 annet ledd, men ikke funnet anvendelige på grunn av unndragelsesfaren.

A ble av politiet den 10. mars 2016 framstilt for Oslo tingrett med begjæring om fengsling i medhold av utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b. Tingretten tok begjæringen til følge ved kjennelse av 10. mars 2016 og fastsatte fengslingsfristen til 24. mars 2016.

Framstilte har anket kjennelsen, og prosessfullmektigen har inngitt støtteskriv av 11. mars 2016. Politiet er kjent med anken og støtteskrivet, og har inngitt tilsvar av 14. mars 2016 med kopi til prosessfullmektigen.

Lagmannsretten er enig med tingretten i at vilkårene for fengsling etter utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b er oppfylt. Det vises til begrunnelsen i tingrettens kjennelse, som tiltres. Fremstilte har fått avslag fra UDI på søknad om asyl. Det er ikke avgjørende at klagefristen ikke er utløpt, jf. utlendingsloven § 99 andre ledd. Fremstilte og hennes mann og barn hadde uten tillatelse forlatt mottaket i Nord-Norge og ble pågrepet i Østfold på vei til Tyskland. Fremstilte har gitt klart uttrykk for at hun og familien ikke ønsker å returnere til Afghanistan. Det foreligger objektive, konkrete holdepunkter for at fremstilte vil unndra seg uttransportering dersom hun løslates.

Fengslingsalternativer er vurdert, jf. utlendingsloven § 106 andre ledd, men ikke anvendelige på grunn av unndragelsesfaren.

Fengsling som fastsatt av tingretten anses ikke som et uforholdsmessig inngrep og er tilstrekkelig begrunnet, jf. utlendingsloven § 99 første ledd. Dette gjelder klart i forhold til fremstilte selv. Lagmannsretten mener at fengsling som bestemt av tingretten, med henblikk på uttransportering 28. mars 2015, heller ikke er uforholdsmessig overfor fremstiltes barn på ett år, eller i strid med Norges konvensjonsforpliktelser. Som det fremgår av tingrettens kjennelse, bor familien samlet i familieavdelingen på Trandum.

Dette er utvilsomt generelt sett ikke et godt oppholdssted for barn, som påpekt i det utdraget av Sivilombudsmannens rapport 8. desember 2015 som var vedlagt støtteskrivet fra forsvarer. Det følger av EMD's dommer i sak 41442/07 Muskhadzhiyeva m.fl.v Belgia 19. januar 2010 [EMD-2007-41442] og i sak 39472/07 Popov v. Frankrike 19. januar 2012 [EMD-2007-39472] at det ikke er forbud mot å plassere små barn på mottak, men at statene i slike omstendigheter har en positiv forpliktelse til å beskytte barna og iverksette egnede tiltak til å sørge for deres velferd, jf. Popov avsnitt 91 og Muskhadzhiyeva avsnitt 58. Det er ikke opplyst at familien ikke har et egnet rom eller at forholdene på familieavdelingen for tiden er spesielt urolige eller problematiske. Politiet har i påtegning 10. mars 2013 opplyst at PU er i kontakt med Ullensaker barneverntjeneste om saken, som følger opp barnet så langt det lar seg gjøre. Det foreligger ingen opplysninger om at barnet er spesielt sårbart. Det dreier seg om et lite barn som først og fremst trenger å være sammen med sine foreldre. Lagmannsretten mener at norske myndigheter her har oppfylt sine forpliktelser til å ivareta barnet ved interneringen, og at foreliggende sak skiller seg fra og ikke er sammenlignbar med de to nevnte EMD-sakene der det ble konstatert brudd på artikkel 3 i forhold til barna.

Etter dette forkastes anken. Kjennelsen er enstemmig.

 

Slutning:

Anken forkastes.

Latest changes
  • Ny: LB-2016-43003 Fengsling. Unndragelsesfare. (11/18/2016)

    Begjæring om fengsling etter utlendingsloven § 106. Lagmannsretten kom til at det forelå objektive, konkrete holdepunkter for at fremstilte vil unndra seg uttransportering dersom hun ble løslatt. Fengslingsalternativer ble vurdert, jf. utlendingsloven § 106 annet ledd, men ikke funnet anvendelige på grunn av unndragelsesfaren.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo