To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Red.anm.: Avgjørelsen er rettskraftig. Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-2018-1949-U.

Court decisions

Document-ID : LB-2017-48169
Documentdate : 20.06.2018

Utvisning. Ulovlig opphold. Unndragelse. Forholdsmessighet. Somalia.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-48169 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-48169 Utvisning. Ulovlig opphold. Unndragelse. Forholdsmessighet. Somalia. (1/17/2019)

    Saken gjaldt avslag på opphold etter utlendingsloven (utl.) § 38, utvisning etter ulovlig opphold og unndratt effektuering av utvisningsvedtak, og avslag på søknad om familieinnvandring. Lagmannsretten la til grunn at kvinnens døtre hadde fått norsk statsborgerskap og uansett ville forbli i Norge. Avslaget på beskyttelse etter utl. § 38 ble kjent gyldig. Flertallet kom til at kvinnens overtredelser var alvorlige og at det ikke forelå "exceptional circumstances", slik at vedtaket om utvisning ikke var uforholdsmessig iht. utl. § 70 og ikke krenket EMK art. 8. Ettersom flertallet kom til at utvisningsvedtaket var gyldig, ble også avslaget på søknad om familiegjenforening kjent gyldig (UNE hadde vurdert hensynet til barna her, ikke i avslag på beskyttelse). Avsagt 20. juni 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo