To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Red. anm.: Avgjørelsen er rettskraftig. Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet (HR-2018-898-U).

Court decisions

Document-ID : LB-2017-7133
Documentdate : 26.02.2018

Beskyttelse. Utvisning. Troverdighet. Psykisk utviklingshemming.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-7133 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-7133 Beskyttelse. Utvisning. Troverdighet. Psykisk utviklingshemming. (11/28/2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs avslag på søknad om beskyttelse og utvisning fra Norge. Lagmannsretten var enig med tingretten i at kvinnens manglende troverdighet og manglende bidrag til opplysning av saken, medførte at hennes asylhistorie ikke kunne legges til grunn som noenlunde sannsynlig. Det var usannsynlig at årsaken til at hun ga motstridende og mangelfulle opplysninger, var at hennes mentale helse var sterkt svekket. Når hennes forklaring om anført hjemsted og trusler fra bror og Al-Shabaab ikke ble funnet tilstrekkelig godtgjort, var ikke UNE pliktig til å vurdere en eventuell risiko ved retur til det anførte hjemstedet. Avslaget ble kjent gyldig. Lagmannsretten sluttet seg til tingrettens vurdering om at utvisningsvedtaket var gyldig. Avsagt 26. februar 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo