To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Avgjørelsen er rettskraftig. Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet (HR-2018-1711-U).

Court decisions

Document-ID : LB-2017-98329-2
Documentdate : 04.05.2018

Oppholdstillatelse på EØS-rettslig grunnlag. «Reelt opphold». Unionsborgerskap. Utlendingsloven § 114. Direktiv 2004/38/EF artikkel 7 nr. 1 og 2.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-98329-2 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-98329-2 Oppholdstillatelse på EØS-rettslig grunnlag. «Reelt opphold». Unionsborgerskap. Utlendingsloven § 114. Direktiv 2004/38/EF artikkel 7 nr. 1 og 2. (1/8/2019)

    Saken gjaldt gyldigheten av avslag på søknad om opphold og beslutning om bortvisning på grunn av manglende oppholdsrett. En norsk kvinne som oppholdt seg i Spania i 13 måneder giftet seg med en tredjelandsborger. I Norge søkte han oppholdstillatelse som medfølgende ektefelle fra tredjeland. I EU følger slik oppholdsrett av EU-domstolens dom i sak C-456/12 (O og B) som stiller krav om "reelt opphold", og bygger på unionsborgerskap. Lagmannsretten forela saken for EFTA-domstolen, som fant at direktiv 2004/38/EF også gjelder i EØS (analogisk). Lagmannsretten kom etter en konkret vurdering til at kvinnen ikke hadde et "reelt opphold" i Spania som ga ektemannen (saksøker) en avledet rett til et opphold i Norge. UNEs vedtak ble kjent gyldig. Avsagt 4. mai 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo