To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2018-118044
Documentdate : 11.02.2019

Utvisning. Varig innreiseforbud. Forholdsmessighetsvurdering.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-118044  (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2018-118044 Utvisning. Varig innreiseforbud. Forholdsmessighetsvurdering. (2/20/2019)

    Lagmannsretten kom til at at UNE sitt utvisningsvedtak med varig innreiseforbud for en borger av Kosovo, som var dømt for å smugle 17 kg heroin, var gyldig. Utlendingen hadde ektefelle og barn i Norge, men det ble ikke ansett å være et uforholdsmessig tiltak å utvise tatt i betraktning den alvorlige forbrytelsen, jf. utlendingsloven § 70, EMK artikkel 8 og FNs barnekonvensjon artikkel 3.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo