To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2018-81521
Documentdate : 18.12.2018

Utvisning. Grunnleggende nasjonale interesser. Utlendingsloven § 126 annet ledd.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-81521 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2018-81521 Utvisning. Grunnleggende nasjonale interesser. Utlendingsloven § 126 annet ledd. (1/17/2019)

    Saken gjaldt vedtak om utvisning av etnisk uigur (kinesisk statsborger). Spørsmål om vilkåret for utvisning etter utlendingsloven § 126 annet ledd var oppfylt. Bestemmelsen gir anvisning på en fremtidsrettet vurdering av risikoen for at en person vil true grunnleggende nasjonale interesser. Lagmannsretten la vekt på at mannen hadde hatt tre opphold i Syria, hvor han fikk våpentrening og deltok i kamphandlinger sammen med IS. Etter bevisførselen fant lagmannsretten det sannsynlig at mannen gjennom trening, kamperfaring og ideologisk indoktrinering hadde opparbeidet kapasitet til, og intensjon om, å begå eller bidra til terrorhandlinger i Norge. Med henvisning til avgjørelsen i Rt-2007-1573 kjente lagmannsretten Justis- og beredskapsdepartementets vedtak gyldig.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo