To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : TOSLO 2015-154559MED-7
Documentdate : 16.12.2015

Tilbakekall. Falsk forklaring. Identitet. utl. § 63 annet ledd. Djibouti.

Saken gjelder tilbakekall av permanent oppholdstillatelse. Kvinnen som oppga å være fra Somalia fikk først midlertidig beskyttelse, reisedokumenter og arbeidstillatelser, og siden permanent oppholdstillatelse. Da kvinnen søkte norsk statsborgerskap i 2015 tilbakekalte Utlendingsdirektoratet alle tidligere gitte tillatelser fordi hun hadde gitt uriktige opplysninger om sin identitet, og i realiteten var fra Djibouti. Retten fant at kvinnen hadde avgitt falsk forklaring, jamfør straffeloven 1902 § 166. Retten la vekt på søkerens svært gode franskkunnskaper, kvinnens egne utsagn på tekstmeding i korrespondanse med andre, fremlagte dokumenter som etter gransking mest sannsynlig var falske, svikt i deler av forklaring rundt fødselsattest, og flere reiser til Djibouti.

Kvinnen anket dommen, men anken er hevet da Lagmannsretten ikke har lykkes å innkalle henne til ankeforhandling innen to år, jamfør straffeprosessloven § 336 (4).

Latest changes
  • Ny: TOSLO 2015-154559MED-7 Tilbakekall. Falsk forklaring. Identitet. utl. § 63 annet ledd. Djibouti. (7/31/2018)

    Saken gjelder tilbakekall av permanent oppholdstillatelse. Kvinnen som oppga å være fra Somalia fikk først midlertidig beskyttelse, reisedokumenter og arbeidstillatelser, og siden permanent oppholdstillatelse. Da kvinnen søkte norsk statsborgerskap i 2015 tilbakekalte Utlendingsdirektoratet alle tidligere gitte tillatelser fordi hun hadde gitt uriktige opplysninger om sin identitet, og i realiteten var fra Djibouti. Retten fant at kvinnen hadde avgitt falsk forklaring, jamfør straffeloven 1902 § 166. Retten la vekt på søkerens svært gode franskkunnskaper, kvinnens egne utsagn på tekstmeding i korrespondanse med andre, fremlagte dokumenter som etter gransking mest sannsynlig var falske, svikt i deler av forklaring rundt fødselsattest, og flere reiser til Djibouti.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo