To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Red.anm.: Avgjørelsen springer ut av Høyesteretts avgjørelse HR-2018-572-A av 23. mars 2018.

Court decisions

Document-ID : TOSLO-2018-99907
Documentdate : 07.12.2018

Tilbakekall av flyktningstatus. Barnets beste. Internflukt. Afghanistan.


Avgjørelsen er kun tilgjengelig i fulltekst ved innlogging i Lovdata Pro

TOSLO-2018-99907 (lenke til Lovdata Pro).

Latest changes
  • Ny: TOSLO-2018-99907 Tilbakekall av flyktningstatus. Barnets beste. Internflukt. Afghanistan. (2/22/2019)

    Saken springer ut av Høyesteretts dom 23. mars 2018 HR-2018-572-A, hvor UNEs vedtak ble kjent ugyldig. Tingretten kom til at UNEs nye vedtak om tilbakekall av flyktningstatus var gyldig. Internflukt til Kabul, eller eventuelt til Mazar-e Sharif eller Herat by var ikke i strid med barnets beste-vurdering etter Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen artikkel 3 nr.1 eller reglene i utlendingsloven. Det heftet ikke feil ved UNEs saksbehandling. Samtidig kom tingretten til at det etter bevisførselen ikke var holdepunkter for å fastslå at det forelå en slik vesentlig og stabil endring i sikkerhetssituasjonen i saksøkernes hjemdistrikt som loven krever. Utlendingsloven § 63 kan ikke gi hjemmel for å tilbakekalle deres flyktningstatus og oppholdstillatelse i Norge.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo