To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2015-07-02-ASD
Case-ID : 15/2459 (ASD), 15/07450 (UDI)
Documentdate : 02.07.2015
Receiver :

Høringsinstansene

Endringer i utlendingsforskriftens regler om tidlig arbeidsstart og familiegjenforening med EØS-borgere

Latest changes
  • Ny: 2015-07-02-ASD Endringer i utlendingsforskriftens regler om tidlig arbeidsstart og familiegjenforening med EØS-borgere (11/10/2015)

    Arbeids- og sosialdepartementet sendte på høring 2.juli i år forslag til endringer i utlendingsforskriftens regler om tidlig arbeidsstart og oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere. Departementet foreslår å begrense ordningen om tidlig arbeidsstart til arbeidsinnvandrere med formell kompetanse på høyere nivå i tillegg til en forenkling av kravene til dokumentasjon fra arbeidsgiveren. Når det gjelder oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere foreslår departementet å utvide bestemmelsen til også å omfatte forskere med tillatelse etter § 6-1 og å utvide tillatelsens varighet fra seks måneder til ett år. Videre foreslo departementet å endre reglene om familiegjenforening i EØS-regelverket for å tydeliggjøre at de er i samsvar med Unionsborgerdirektivet (2004/38/EF). UDI er i sitt høringssvar av 22. september enig i flere av endringsforslagene, men hadde enkelte innspill og kommentarer, blant annet at endringen av varigheten på arbeidssøkertillatelsen aktualiserer spørsmålet om avgrensningen av hvilke studenter som skal ha mulighet for en slik tillatelse. Videre støtter UDI departementets forslag til utkast til nye forskriftsbestemmelser om familieinnvandring med EØS-borgere.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo