To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2017-02-27
Documentdate : 27.02.2017

Høring – endringer i utlendingsforskriften og statsborgerforskriften – utlevering av taushetsbelagte opplysninger fra folkeregistermyndigheten

Latest changes
 • Endret: 2017-02-27 Høring – endringer i utlendingsforskriften og statsborgerforskriften – utlevering av taushetsbelagte opplysninger fra folkeregistermyndigheten (5/2/2017)

  Utlendingsdirektoratet (UDI) har besvart høringen. UDI mener forslaget til ny utlendingsforskrift § 17-7 g første ledd bør utvides, da utlendingsmyndighetene har behov for å innhente folkeregisteropplysninger i flere sakstyper enn de som fremgår av forslaget. Bestemmelsen foreslås utvidet slik at den omfatter saker om beskyttelse etter § 32, § 34, § 35 og § 94. Om utvisning foreslås bestemmelsen utvidet til og også gjelde § 123, mens § 70 kan fjernes. I tillegg foreslås det at bestemmelsen også skal gjelde assistert retur etter instruks fra departementet. UDI mener også at persongruppen i utlendingsforskriften § 17-7 g andre ledd bør utvides, slik at adgangen til å innhente opplysninger fra folkeregisteret ikke begrenses sammenlignet med dagens praksis. I visumsaker foreslås personkretsen utvidet til og også omfatte referansepersonens eller garantistens barn, foreldre, søsken, ektefelle, tidligere ektefeller, samboer, søskens barn, foreldres søsken og foreldres barns søsken. Videre foreslår UDI at det bør gis adgang til å innhente opplysninger om vertsfamiliens slektninger i au-pair saker. I saker om oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid foreslås UDI at det gis anledning til å innhente opplysninger om personer som representerer arbeidsgiver og deres barn, foreldre, søsken, ektefelle, tidligere ektefeller, samboer, søskens barn, foreldres søsken og foreldres barns søsken. Til slutt foreslår UDI at utlendingsforskriften § 17-7 g andre ledd bokstav d utvides til og også gjelde søsken og foreldres ektefeller.

 • Ny: 2017-02-27 Høring – endringer i utlendingsforskriften og statsborgerforskriften – utlevering av taushetsbelagte opplysninger fra folkeregistermyndigheten (3/2/2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i utlendingsforskriften og statsborgerforskriften. Det er foreslått en ny § 17-7 g i utlendingsforskriften, som gir nærmere regler om innhenting av taushetsbelagte opplysninger fra folkeregisteret i utlendingssaker. Departementet foreslår også at § 14-16 i statsborgerforskriften gir nærmere regler om innhenting av taushetsbelagte opplysninger fra folkeregisteret i statsborgersaker. Nåværende § 14-6 blir § 14-7 og nåvæ-rende § 14-7 blir ny § 14-8. De foreslåtte forskriftsbestemmelsene presiserer hvilke organer som kan anmode om opplysninger, i hvilke sakstyper det kan innhentes opplysninger, hvem det kan innhentes opplysninger om og hvilke opplysninger som kan innhentes.

   

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo