To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2018-01-25 JD
Case-ID : 18/457 (JD), 16/02027-12 (UDI)
Documentdate : 25.01.2018

Forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - effektivisering av regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere (ikke EØS-borgere) i for-bindelse med asylsaksbehandling

Latest changes
 • Endret: 2018-01-25 JD Forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - effektivisering av regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere (ikke EØS-borgere) i for-bindelse med asylsaksbehandling (4/27/2018)

  Utlendingsdirektoratet (UDI) har besvart Justis- og beredskapsdepartementets høring. UDI er enig i forslaget som innebærer en felles bortvisningshjemmel i utlendingsloven § 17 for alle saker hvor en utlending har fått avslag på søknad om beskyttelse etter utlendingsloven § 28 og på oppholdstillatelse etter § 38. UDI er videre enig i forslag til presisering i utlendingsforskriften § 17-16 nytt annet ledd om iverksetting innen henholdsvis seks og tre måneder, da hensikten med en felles bortvisningshjemmel ikke er å utvide transportøransvaret. UDI er også enig i forslag til endring i utlendingsloven § 94 første ledd bokstav c idet forslaget til en felles bortvisingshjemmel heller ikke er ment å medføre at retten til arbeid for alle asylsøkere blir fjernet.

 • Ny: 2018-01-25 JD Forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - effektivisering av regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere (ikke EØS-borgere) i for-bindelse med asylsaksbehandling (1/29/2018)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Departementet foreslår en ny bortvisningshjemmel i utlendingsloven § 17, for utlendinger som har fått avslag på søknad om beskyttelse. Forslaget innebærer endringer i både utlendingsloven og utlendingsforskriften, og er ment å forenkle og effektivisere saksbehandlingen i asylsaker. Høringsfrist 30. april 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo