To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2019-04-04 BLD
Case-ID : 19/1565 (BLD), 16/05678-8 (UDI)
Documentdate : 04.04.2019

Høring - forslag til ny barnevernslov


Barne- og likestillingsdepartementets høringsbrev av 4. april 2019: Høring - forslag til ny barnevernslov (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratet sitt høringssvar av 28.06.2019: UDIs svar på høring om ny barnevernslov (lenke til regjeringen.no)

Latest changes
 • Ny: 2019-04-04 BLD Høring - forslag til ny barnevernslov (8/2/2019)

  UDI har svart på høringen fra Barne- og familiedepartementet om ny barnevernslov. UDI støtter formålene bak forslaget om ny barnevernslov, at loven skal tilpasses dagens samfunn, bidra til bedre barnevernfaglig arbeid og styrke rettsikkerheten. UDI har kommet med innspill til de forslagene som i størst grad berører UDI sine ansvarsområder. Herunder behovet for å synliggjøre samarbeid og informasjonsutveksling med UDI i barnevernssaker der barn har tilknytning til andre land, anvendelse av Haagkonvensjonen 1996 overfor barn med sak hos utlendingsforvaltningen, bekymringsmelding og undersøkelse i familieinnvandringssaker, barnevernets rolle i søknader om familieinnvandring fra fosterbarn og helsøsken og regulering av barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere.

 • Ny: 2019-04-04 BLD Høring - forslag til ny barnevernslov (4/8/2019)

  Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny barnevernslov. Forslaget er en oppfølging av NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Barnevernslovutvalgets innstilling er allerede delvis fulgt opp gjennom lovendringer som trådte i kraft i 2018, der barnevernsloven ble en rettighetslov for barn og barnets medvirkning ble styrket. Det ble videre tatt inn i lovens formålsbestemmelse at loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Høringsfristen er 1. august 2019.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo