To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap

Kapittel 14. Opplysningsplikt og saksbehandlingsregler, jf. statsborgerloven § 29
 • RegulationAttatchment § 14-1. Opplysningsplikt for politiet

  Politiet skal etter anmodning fra Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda gi opplysninger om søkeren er ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak som følge av lovbrudd, eller er under straffeforfølgning, jf. også politiregisterloven § 36 første ledd nr. 1 i sak om

  a) erverv av norsk statsborgerskap etter lovens kapittel 3

  b) erverv av norsk statsborgerskap etter lovens kapittel 4

  c) tilbakekall av norsk statsborgerskap etter lovens § 26 annet ledd

  Politiet skal etter anmodning fra Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda gi opplysninger om søkeren er under etterforskning for et straffbart forhold som kan få betydning for søknaden, i sak om berostilling etter lovens § 30 annet ledd. Politiets plikt til å utlevere opplysninger etter leddet her gjelder bare der etterforskningshensyn ikke taler mot.

 • RegulationAttatchment § 14-2. Opplysningsplikt for Statens lånekasse for utdanning

  Statens lånekasse for utdanning skal etter anmodning fra politiet, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda gi opplysninger om tildeling av utdanningsstøtte til søkeren og referansepersonen, herunder beløpets størrelse, i sak om

  a) erverv av norsk statsborgerskap etter lovens kapittel 3

  b) tilbakekall av norsk statsborgerskap etter lovens § 26 annet ledd.

 • RegulationAttatchment § 14–3. Opplysningsplikt for arbeids- og velferdsforvaltningen

  Arbeids- og velferdsforvaltningen skal etter anmodning fra politiet, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda gi opplysninger om tildeling av ytelser etter folketrygdloven og økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen til søkeren og referansepersonen i sak om

  a) erverv av norsk statsborgerskap etter lovens kapittel 3

  b) tilbakekall av norsk statsborgerskap etter lovens § 26 annet ledd.

 • RegulationAttatchment § 14–4. Opplysningsplikt for skattemyndighetene for formues- og inntektsskatt

  Skattemyndighetene for formues- og inntektsskatt skal etter anmodning fra Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda, uten hinder av taushetsplikt i skatteforvaltningsloven § 3-1, gi opplysninger om inntekt og formue til den saken gjelder og referansepersonen i sak om

  a) erverv av norsk statsborgerskap etter lovens kapittel 3

  b) tilbakekall av norsk statsborgerskap etter lovens § 26 første og annet ledd.

 • RegulationAttatchment § 14–5. Opplysningsplikt for kommunene

  Kommunene skal etter anmodning fra politiet, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda gi opplysninger om søkeren har gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, resultat av statsborgerprøven og av avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven i sak om

  a) erverv av norsk statsborgerskap etter lovens kapittel 3

  b) tilbakekall av norsk statsborgerskap.

 • RegulationAttatchment § 14-6. Opplysningsplikt for folkeregistermyndigheten

  Folkeregistermyndigheten skal etter anmodning fra politiet, norsk utenrikstjeneste, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger registrert etter folkeregisterloven § 3-1 og § 3-2 om den saken gjelder og denne personens nærmeste familie i sak om

  a) erverv av norsk statsborgerskap etter lovens kapittel 2, 3, 4 og § 37

  b) tap av norsk statsborgerskap etter lovens kapittel 5.

 • RegulationAttatchment § 14-7. Søknadsskjema

  Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer om hvordan søknad og melding om norsk statsborgerskap skal fremmes. Utlendingsdirektoratet kan herunder kreve at søknaden skal fremmes på fastsatt skjema, eller kan gi adgang til å fremme søknaden elektronisk. Den myndigheten som mottar søknaden, skal påse at den er riktig utfylt og at de nødvendige vedleggene følger søknaden.

 • RegulationAttatchment § 14-8. Oversendelse av klagesak til Utlendingsdirektoratet etter behandling i Utlendingsnemnda

  Utlendingsdirektoratet tar stilling til om lovens krav til løsning fra annet statsborgerskap er oppfylt, der Utlendingsnemnda i en klagesak har kommet til at de øvrige vilkårene for erverv av norsk statsborgerskap er oppfylt.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo