To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap

Kapittel 5. Karenstid, jf. statsborgerloven § 9
 • RegulationAttatchment § 5-1. Tabell for utregning av karenstid
  Fengselsstraff:         Karenstid:
  f.o.m. 10 til og med 20 dager: 2 år 
  t.o.m. 90 dager: 3 år
  t.o.m. 6 måneder: 3,5 år 
  t.o.m. 1 år: 4,5 år
  t.o.m. 2 år: 6 år
  t.o.m. 3 år: 7,5 år
  t.o.m. 4 år: 9 år 
  t.o.m. 5 år: 10,5 år
  t.o.m. 6 år: 12 år 
  t.o.m. 7 år: 13,5 år
  osv.  
   t.o.m. 21 år: 34,5 år 
 • RegulationAttatchment § 5-2. Straff som medfører karenstid

  Ved ubetinget og betinget fengselsstraff beregnes karenstiden etter tabellen i § 5-1.

  Ved samfunnsstraff og ved bot ilagt ved forelegg eller dom, beregnes karenstiden etter tabellen i § 5-1 på grunnlag av den subsidiære fengselsstraffen.

  Ved forvaring beregnes karenstid som ved fengselsstraff etter tabellen i § 5-1, med utgangspunkt i ilagt tidsramme (lengstetid). Ved forlengelse av forvaring beregnes ikke ny karenstid.

 • RegulationAttatchment § 5-3. Strafferettslig særreaksjon som medfører karenstid

  Ved dom på tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg, beregnes karenstiden etter tabellen i § 5-1 for fengselsstraff ved at det tas utgangspunkt i særreaksjonens faktiske varighet.

 • RegulationAttatchment § 5-4. Reaksjoner for straffbart forhold ilagt i utlandet som medfører karenstid

  Ved reaksjon for straffbart forhold ilagt i utlandet, for forhold som er straffbart etter norsk lov, beregnes karenstid etter tabellen i § 5-1. Karenstidens lengde begrenses av den øvre strafferammen for tilsvarende forhold etter norsk lov.

 • RegulationAttatchment § 5-5. Dom bestående av forskjellige reaksjonsformer (delt dom)

  Ved delt dom skal ilagt fengselsstraff og subsidiær fengselsstraff summeres før karenstiden beregnes etter tabellen i § 5-1.

 • RegulationAttatchment § 5-6. Gjentatte dommer og forelegg for straffbart forhold

  Ved beregning av karenstid ved gjentatte dommer og forelegg for straffbart forhold tas det utgangspunkt i den karenstiden som isolert sett utløper sist. Det gis et tillegg på halvparten av den karenstiden som hver av de andre dommene eller foreleggene isolert sett ville gitt.

  Den samlede karenstiden skal ikke overstige det dobbelte av den karenstiden som isolert sett utløper sist.

 • RegulationAttatchment § 5-7. Reaksjoner som ikke medfører karenstid

  Ved forenklet forelegg, påtaleunnlatelse, overføring til behandling i konfliktråd, straffutmålingsutsettelse og straffutmålingsfrafall, beregnes ikke karenstid.

 • RegulationAttatchment § 5-8. Utmålt karenstid og saker som ikke er avgjort ved ikrafttredelsen

  Karenstid som er utmålt før denne forskriften trer i kraft skal fortsatt gjelde. I tilfeller hvor det foreligger nye dommer eller forelegg vil det bli gitt tillegg for alle tidligere dommer og forelegg, jf.§ 5-6.

  Saker som er eller kommer til behandling etter ikrafttredelse av forskriften, skal behandles og avgjøres etter bestemmelsene i statsborgerloven og denne forskrift.

 • RegulationAttatchment § 5-9. Opphevet 03.05.2013
 • RegulationAttatchment § 5-10. Opphevet 03.05.2013

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo