To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Lov om norsk statsborgerskap

Kapittel 3. Erverv av statsborgerskap etter søknad (§§ 7-19)
 • RegulationAttatchment § 7. Hovedregel om erverv etter søknad

  Enhver har etter søknad rett til norsk statsborgerskap dersom søkeren på vedtakstidspunktet

  a) har klarlagt sin identitet, jf. femte ledd,

  b) har fylt tolv år,

  c) er og vil forbli bosatt i riket,

  d) fyller vilkårene for permanent oppholdstillatelse i utlendingsloven § 62,

  e) har til sammen syv års opphold i riket i løpet av de siste ti årene, med oppholdstillatelser av minst ett års varighet, opphold i en eller flere søknadsperioder medregnet i syvårsperioden, jf. sjette ledd,

  f) fyller kravene om norskopplæring og kunnskaper i norsk muntlig og samfunnskunnskap fastsatt i § 8,

  g) ikke er ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon eller har utholdt karenstid, jf. § 9, og

  h) fyller kravet om løsning fra annet statsborgerskap fastsatt i § 10.

  Søkeren har ikke rett til norsk statsborgerskap etter første ledd dersom hensynet til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn taler mot.

  Opphold med tillatelser som ville vært gitt med minst ett års varighet, men som ble gitt med kortere varighet, jf. utlendingsloven § 60 første ledd tredje punktum, skal medregnes ved beregning av oppholdstid, jf. statsborgerloven § 7 første ledd bokstav e, §§ 11, 12, 15, 16, 17 og 18. Det samme gjelder oppholdstillatelser etter utlendingsloven § 60 første ledd fjerde punktum som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

  Uttømmende politiattest skal følge søknad om statsborgerskap. Politiattesten skal også vise forhold som søkeren er siktet eller tiltalt for.

  Kongen kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om kravet til klarlagt identitet og om politiattest.

  Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om beregning av oppholdstid etter reglene i dette kapitlet.

 • RegulationAttatchment § 8. Krav om gjennomført norskopplæring, kunnskaper i norsk muntlig og samfunnskunnskap

  For søkere mellom 18 og 67 år er det et krav at de har gjennomført 300 timer godkjent norskopplæring eller kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk. For søkere mellom 18 og 67 år som er omfattet av rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, er det et krav at de har gjennomført den opplæringen de har rett eller plikt til. Søknadstidspunktet er avgjørende for om 18-årsgrensen etter første og annet punktum er oppfylt.

  For søkere mellom 18 og 67 år er det i tillegg et krav at de behersker et minimum av norsk muntlig og har bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk.

  Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om kravet om gjennomført norskopplæring, herunder om unntak, og om kravet om tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk. Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om kravene om å beherske et minimum av norsk muntlig og ha bestått prøve i samfunnskunnskap, herunder om unntak fra kravene.

 • RegulationAttatchment § 9. Betydningen av straffbare forhold

  Den som er ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon har ikke rett til norsk statsborgerskap før det er gått en viss tid (karenstid) fastsatt i forskrift gitt av Kongen. Karenstidens lengde skal avhenge av den ilagte reaksjonen.

  Karenstiden regnes fra den dag endelig dom er avsagt. Ved ilagt forelegg regnes karenstiden fra vedtakelsestidspunktet.

  Den som er ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon, har ikke rett til norsk statsborgerskap før denne er gjennomført og all prøvetid er utholdt.

 • RegulationAttatchment § 10. Kravet om løsning fra annet statsborgerskap

  Dersom søkeren ikke automatisk taper annet statsborgerskap som følge av innvilgelse av norsk statsborgerskap, må søkeren være løst fra annet statsborgerskap før søknaden innvilges. Dersom søkeren ikke kan løses fra annet statsborgerskap før søknaden innvilges, må søkeren innen ett år fra innvilgelsen av norsk statsborgerskap dokumentere at vedkommende er løst fra annet statsborgerskap. Dersom søkeren ikke kan bli løst fra annet statsborgerskap før en viss alder er oppnådd, må søkeren innen ett år etter å ha oppnådd denne alderen dokumentere at vedkommende er løst fra annet statsborgerskap. Det kan gjøres unntak fra kravet om løsning dersom løsning anses rettslig eller praktisk umulig eller av andre grunner fremstår som urimelig.

  Dersom løsning fra annet statsborgerskap dokumenteres innen utløpet av fristen etter første ledd, skal det skriftlig bekreftes at det norske statsborgerskapet er i behold. Dersom løsning fra annet statsborgerskap ikke dokumenteres innen utløpet av fristen, kommer reglene om tilbakekall i § 26 første ledd til anvendelse.

 • RegulationAttatchment § 11. Personer ankommet riket før fylte 18 år

  For søkere som ankom riket før de fylte 18 år, gjelder ikke vilkåret i § 7 første ledd bokstav e. Søkeren må likevel til sammen ha fem års opphold i riket i løpet av de siste syv årene, med oppholdstillatelser av minst ett års varighet. Opphold i en eller flere søknadsperioder medregnes i femårsperioden.

 • RegulationAttatchment § 12. Personer som er gift, registrert partner eller samboer med norsk statsborger

  For søker som er gift med en norsk statsborger og har felles bopel med ektefellen, gjelder ikke vilkåret i § 7 første ledd bokstav e. Søkeren må likevel til sammen ha minst tre års opphold i riket i løpet av de siste ti årene med oppholdstillatelser av minst ett års varighet.  Opphold i en eller flere søknadsperioder medregnes i treårsperioden. Oppholdstiden i riket og tiden som gift med en norsk statsborger med felles bopel, må dessuten til sammen utgjøre minst syv år. Oppholdstid og tid som gift med norsk statsborger kan opptjenes samtidig.

  Første ledd gjelder tilsvarende for registrerte partnere og for samboere.

 • RegulationAttatchment § 13. Nordiske statsborgere

  For søkere som er statsborger av et annet nordisk land, gjelder ikke vilkårene i § 7 første ledd bokstav d og e. Søkeren må likevel ha oppholdt seg i riket de siste to årene.

 • RegulationAttatchment § 14. Søkere som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen

  For søker som har oppholdsrett etter utlendingsloven kapittel 13 om særlige regler for utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Konvensjon om opprettelse av Det europeiske Frihandelsforbund (EFTA-konvensjonen), gjelder ikke vilkåret i § 7 første ledd bokstav d. Søkeren må likevel ha oppholdt seg i riket de siste tre årene med oppholdsrett i medhold av utlendingsloven §§ 112 til 116.

 • RegulationAttatchment § 15. Tidligere norske borgere

  For søkere som tidligere har vært norsk statsborger, gjelder ikke vilkårene i § 7 første ledd bokstav d og e. Søkeren må likevel ha oppholdt seg i riket de siste to årene med oppholdstillatelser av minst ett års varighet. Oppholdstid i en eller flere søknadsperioder medregnes i toårsperioden.

  For barn under tolv år som tidligere har vært norsk statsborger og som er barn av norsk statsborger, gjelder ikke vilkårene i § 7 første ledd bokstav b, d og e. Barn som er over to år på søknadstidspunktet, må likevel ha oppholdt seg i riket de siste to årene med oppholdstillatelser av minst ett års varighet. Oppholdstid i en eller flere søknadsperioder medregnes i toårsperioden.

 • RegulationAttatchment § 16. Statsløse

  For søkere som er statsløse gjelder ikke vilkårene i § 7 første ledd bokstav b, e og h. Statsløs søker som på søknadstidspunktet har fylt 18 år, må likevel ha oppholdt seg i riket de siste tre årene med oppholdstillatelser av minst ett års varighet. Oppholdstid eller flere søknadsperioder medregnes i treårsperioden.

  Søkere som ved egen handling eller unnlatelse har valgt å være statsløs, eller som på en enkel måte kan bli statsborger av et annet land, omfattes ikke av paragrafen her.

 • RegulationAttatchment § 17. Barns erverv av statsborgerskap som bipersoner

  Barn under 18 år av den som erverver eller har ervervet norsk statsborgerskap etter bestemmelsene i kapitlet her, har etter søknad rett til norsk statsborgerskap såfremt de fyller vilkårene i § 7 første ledd bokstav a, c, g og h, og det ikke foreligger forhold som nevnt i § 7 annet ledd. Det samme gjelder barn av foreldre som har ervervet norsk statsborgerskap i medhold av §§ 20 eller 21. Søkerens alder på søknadstidspunktet er avgjørende for om søkeren kan erverve norsk statsborgerskap etter paragrafen her.

  Barn som er over to år på søknadstidspunktet, må likevel ha oppholdt seg i riket de siste to årene med oppholdstillatelser av minst ett års varighet. Opphold i en eller flere søknadsperioder medregnes i toårsperioden. Kravet om oppholdstillatelse gjelder likevel ikke barn som er statsborger av et annet nordisk land.

  Barn som er gift eller registrert partner omfattes ikke av paragrafen her.

 • RegulationAttatchment § 18. Særlige grupper av søkere

  Kongen i statsråd kan i forskrift gi regler om unntak fra ervervsvilkårene i dette kapitlet for særlige grupper av søkere.

 • RegulationAttatchment § 19. Dispensasjon

  Dersom særlig sterke grunner foreligger, kan det i den enkelte sak til gunst for søkeren gjøres unntak fra vilkårene for erverv av statsborgerskap fastsatt i dette kapitlet.

Related documents

Andre lover

Departementenes rundskriv og instrukser

A-67/2009 Endringer i forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap(1/6/2010)
AI-59/2008 Instruks om prioriteringen av søknader om norsk statsborgerskap(9/3/2008)
AI-73/2009 Instruks om praktisering av statsborgerloven § 10 for borgere av Kosovo etter Norges anerkjennelse av Kosovo som egen stat(1/13/2009)
AI-80/2009 Instruks om vurdering av identitet i saker etter statsborgerloven(6/17/2009)
AI-81/2009 Instruks om beregning av oppholdstid etter statsborgerloven(6/17/2009)
AI-82/2009 Instruks om tidspunkt for gyldighet av framlagt pass etter statsborgerloven(6/17/2009)
F-03-19 Igangsettelse av et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborger – instruks om skjønnsutøvelse og prioritering av saker(4/23/2019)
F-05-18 Instruks om behandling av saker etter statsborgerloven som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn(12/20/2018)
G-08/2016 Instruks om tolkning av statsborgerloven - gjeldende rett for statsløse søkere som er født i Norge(10/28/2016)
G-14/2016 (JD) Ikrafttredelse av endringer i statsborgerloven § 8 og statsborgerforskriften kap. 4(12/22/2016)
GI-01/2019 Tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere – praktisering av utlendingsloven § 63 (tilbakekall) og § 66 (utvisning)(4/23/2019)
Q-1215/2013 Instruks om prioritering av saker etter statsborgerloven, rundskriv Q-1215 B(8/28/2013)
Q-21/2010 Ikraftsettelse av lov 10.06.2005 nr. 51 om statsborgerskap og statsborgerforskriften, samt av endringer i rettshjelpsloven og utlendingsforskriften(6/10/2010)
Q-25/2010 Instruks om beregning av oppholdstid i vedtak om statsborgerskap - statsborgerlovens krav om opphold med tillatelser av minst ett års varighet jf. § 7 først ledd bokstav e(6/14/2010)
Q-27/2010 Instruks om behandling av søknader om statsborgerskap etter lov av 8. desember 1950 nr. 3 (1950-loven) fra personer med tidligere MUF-tillatelse, og om behandling av søknader om statsborgerskap, fremmet etter gjeldende statsborgerlovs ikrafttredelse,...(6/14/2010)
Q-32/2011 Instruks knyttet til statsborgerloven § 7 første ledd bokstav d(8/5/2011)
Q-35/2011 Iverksetting av rett og plikt til 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere(1/3/2012)
Q-36/2012 Instruks om prioritering av saker etter statsborgerloven(9/7/2012)
Q-38/2013 Ikrafttredelse av endringer i statsborgerforskriften(6/25/2013)
Q-40/2013 Ikrafttredelse av endringer i statsborgerforskriften(10/8/2013)

Høringer

2009-06-25 AID Høring - endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utlendingsforskriften(9/9/2011)
2009-06-25-AID Høring - forslag til endringer i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) og forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften)(9/9/2011)
2013-03-01 BLD Høring - endringer i forskrift til introduksjonsloven(3/8/2013)
2014-02-03 BLD Høring - endringer i forskrift om Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning(2/7/2014)
2014-10-15-BLD Høring – forslag til endring i statsborgerloven - krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap(1/16/2015)
2014-11-07 BLD Høring - endringer i introduksjonsloven – for økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap(11/10/2014)
2015-03-27-JD Høring - Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv. - Endringer i statsborgerloven(4/8/2015)
2017-07-14 (2) JD Høring: Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften(7/17/2017)
2017-12-20 JD Høring om forslag til endringer i statsborgerloven – avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap(12/21/2017)
2018-10-04 JD Høring – lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union(10/24/2018)

Høyesterettsavgjørelser

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Sentrale lover og forskrifter

§ 1-1. Hovedregel (3/27/2008)
§ 1-2. Unntak (3/27/2008)
§ 14-2. Opplysningsplikt for Statens lånekasse for utdanning  (1/23/2013)
§ 14–3. Opplysningsplikt for arbeids- og velferdsforvaltningen (1/23/2013)
§ 14–4. Opplysningsplikt for skattemyndighetene for formues- og inntektsskatt (1/23/2013)
§ 14–5. Opplysningsplikt for kommunene (1/23/2013)
§ 2-1. Midlertidig opphold i utlandet (3/27/2008)
§ 2-2. Medfølgende familiemedlemmer (3/27/2008)
§ 2-2. Tilleggskrav for kurerer § 2-2 Tilleggskrav for kurerer(12/12/2009)
§ 2-6. Familiepass § 2-6 Familiepass(12/12/2009)
§ 3-1. Tillatelse innvilget før innreise (1/8/2010)
§ 3-2. Tillatelse innvilget etter innreise (1/8/2010)
§ 3-3. Opphold mellom tillatelser (1/8/2010)
§ 3-4. Betydning av utenlandsopphold (3/27/2008)
§ 4-1. Kravet om gjennomført norskopplæring (3/27/2008)
§ 4-2. Unntak på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk (3/27/2008)
§ 4-3. Andre unntak (3/27/2008)
§ 5-1. Tabell for utregning av karenstid § 5-1. Ubetinget fengsel(3/27/2008)
§ 5-10. Opphevet 03.05.2013 § 5-10. Reaksjoner for straffbart forhold ilagt i utlandet(3/27/2008)
§ 5-2. Straff som medfører karenstid § 5-2. Betinget fengsel(3/27/2008)
§ 5-3. Strafferettslig særreaksjon som medfører karenstid § 5-3. Forelegg mv.(3/27/2008)
§ 5-4. Reaksjoner for straffbart forhold ilagt i utlandet som medfører karenstid § 5-4. Samfunnsstraff(3/27/2008)
§ 5-5. Dom bestående av forskjellige reaksjonsformer (delt dom) § 5-5. Forvaring(3/27/2008)
§ 5-6. Gjentatte dommer og forelegg for straffbart forhold § 5-6. Idømt tvungent psykisk helsevern og idømt tvungen omsorg(3/27/2008)
§ 5-7. Reaksjoner som ikke medfører karenstid § 5-7. Påtaleunnlatelse og overføring til behandling i konfliktråd(3/27/2008)
§ 5-8. Utmålt karenstid og saker som ikke er avgjort ved ikrafttredelsen § 5-8. Dom bestående av forskjellige reaksjonsformer (deldom)(3/27/2008)
§ 5-9. Opphevet 03.05.2013 § 5-9. Gjentatte reaksjoner for straffbart forhold(3/27/2008)
§ 6-1. Unntak fra løsningskravet (3/27/2008)
§ 7-1. Virkeområde (3/27/2008)
§ 7-2. Felles bopel (3/27/2008)
§ 8-1. Idrettsutøvere (1/8/2010)
§ 8-2. Husstandsmedlemmer til utsendt personell ved norsk utenriksstasjon og til millitært personell (2/19/2010)
§ 8-3. Kola-nordmenn (2/19/2010)
§ 8-4. Utlending som har hatt norsk pass (2/19/2010)
Kapittel 1. Kravet til dokumentert identitet, jf. statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a (3/27/2008)
Kapittel 1. Lovens og forskriftens virkeområde mv (11/27/2009)
Kapittel 2. Krav til reisedokumenter for innreise i Norge (11/27/2009)
Kapittel 2. Kravet til å forbli bosatt i riket, jf. statsborgerloven § 7 første ledd bokstav c (3/27/2008)
Kapittel 3. Beregning av oppholdstid, jf. statsborgerloven § 7 første ledd bokstav e og § 11- § 18 (3/27/2008)
Kapittel 3. Visum (11/27/2009)
Kapittel 4. Omfang av og unntak fra lovens krav om gjennomført norskopplæring i statsborgerloven § 8, jf. § 7 første ledd bokstav f (3/27/2008)
Kapittel 5. Karenstid, jf. statsborgerloven § 9 (3/27/2008)
Kapittel 6. Unntak fra løsningskravet, jf. statsborgerloven § 10 (3/27/2008)
Kapittel 7. Gebyr og straff (§§ 32-33) (3/27/2008)
Kapittel 7. Særregel om beregning av oppholdstid for ektefelle, registrert partner og samboer til norsk borger, jf. statsborgerloven § 12  (3/27/2008)
Kapittel 8. Særlige grupper av søkere, jf. statsborgerloven § 18 (1/8/2010)

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo