To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Statsborgerloven

§ 7. Hovedregel om erverv etter søknad

Enhver har etter søknad rett til norsk statsborgerskap dersom søkeren på vedtakstidspunktet

a) har klarlagt sin identitet, jf. femte ledd,

b) har fylt tolv år,

c) er og vil forbli bosatt i riket,

d) fyller vilkårene for permanent oppholdstillatelse i utlendingsloven § 62,

e) har til sammen syv års opphold i riket i løpet av de siste ti årene, med oppholdstillatelser av minst ett års varighet, opphold i en eller flere søknadsperioder medregnet i syvårsperioden, jf. sjette ledd,

f) fyller kravene om norskopplæring og kunnskaper i norsk muntlig og samfunnskunnskap fastsatt i § 8,

g) ikke er ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon eller har utholdt karenstid, jf. § 9, og

h) fyller kravet om løsning fra annet statsborgerskap fastsatt i § 10.

Søkeren har ikke rett til norsk statsborgerskap etter første ledd dersom hensynet til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn taler mot.

Opphold med tillatelser som ville vært gitt med minst ett års varighet, men som ble gitt med kortere varighet, jf. utlendingsloven § 60 første ledd tredje punktum, skal medregnes ved beregning av oppholdstid, jf. statsborgerloven § 7 første ledd bokstav e, §§ 11, 12, 15, 16, 17 og 18. Det samme gjelder oppholdstillatelser etter utlendingsloven § 60 første ledd fjerde punktum som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Uttømmende politiattest skal følge søknad om statsborgerskap. Politiattesten skal også vise forhold som søkeren er siktet eller tiltalt for.

Kongen kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om kravet til klarlagt identitet og om politiattest.

Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om beregning av oppholdstid etter reglene i dette kapitlet.

Related documents

Departementenes rundskriv og instrukser

A-67/2009 Endringer i forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap(1/6/2010)
AI-73/2009 Instruks om praktisering av statsborgerloven § 10 for borgere av Kosovo etter Norges anerkjennelse av Kosovo som egen stat(1/13/2009)
AI-80/2009 Instruks om vurdering av identitet i saker etter statsborgerloven(6/17/2009)
AI-81/2009 Instruks om beregning av oppholdstid etter statsborgerloven(6/17/2009)
AI-82/2009 Instruks om tidspunkt for gyldighet av framlagt pass etter statsborgerloven(6/17/2009)
F-03-19 Igangsettelse av et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborger – instruks om skjønnsutøvelse og prioritering av saker(4/23/2019)
F-05-18 Instruks om behandling av saker etter statsborgerloven som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn(12/20/2018)
G-14/2016 (JD) Ikrafttredelse av endringer i statsborgerloven § 8 og statsborgerforskriften kap. 4(12/22/2016)
GI-01/2019 Tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere – praktisering av utlendingsloven § 63 (tilbakekall) og § 66 (utvisning)(4/23/2019)
Q-21/2010 Ikraftsettelse av lov 10.06.2005 nr. 51 om statsborgerskap og statsborgerforskriften, samt av endringer i rettshjelpsloven og utlendingsforskriften(6/10/2010)
Q-25/2010 Instruks om beregning av oppholdstid i vedtak om statsborgerskap - statsborgerlovens krav om opphold med tillatelser av minst ett års varighet jf. § 7 først ledd bokstav e(6/14/2010)
Q-27/2010 Instruks om behandling av søknader om statsborgerskap etter lov av 8. desember 1950 nr. 3 (1950-loven) fra personer med tidligere MUF-tillatelse, og om behandling av søknader om statsborgerskap, fremmet etter gjeldende statsborgerlovs ikrafttredelse,...(6/14/2010)
Q-32/2011 Instruks knyttet til statsborgerloven § 7 første ledd bokstav d(8/5/2011)
Q-36/2012 Instruks om prioritering av saker etter statsborgerloven(9/7/2012)
Q-40/2013 Ikrafttredelse av endringer i statsborgerforskriften(10/8/2013)

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

Sentrale lover og forskrifter

UDI internmeldinger

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo