To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 10. Allmenne regler om oppholdstillatelser
 • RegulationAttatchment Lovens § 56. Søknad om oppholdstillatelse
 • RegulationAttatchment § 10-1. Adgang til å søke førstegangs oppholdstillatelse etter innreise

  Kravet i lovens § 56 første ledd om at førstegangs oppholdstillatelse skal være gitt før innreise, gjelder ikke for

  a) en utlending som har kompetanse som faglært, jf. § 6-1 første ledd,

  b) opphevet 15.01.2013

  c) sesongarbeidstakere, jf. § 6-3,

  d) en utlending som er ansatt i et internasjonalt selskap, jf. § 1-3 bokstav c.

  e) ektefelle, samboer, barn eller adoptivbarn, som faller inn under lovens § 40 til § 42, eller lovens § 49 når referansepersonen er omfattet av forskriftens § 6-13 og er ansatt i internasjonalt selskap. For ektefelle og samboer er det et vilkår at grunnlaget for oppholdet ikke er et Schengenvisum etter lovens § 10 eller visum av humanitære grunner mv. etter lovens § 11, eller at grunnlaget for oppholdet er et tilsvarende visum utstedt av et annet Schengenland. Hvis søkeren er barn som nevnt i lovens § 42 annet ledd, må det legges fram dokumentasjon på at referansepersonen har del i foreldreansvaret. Dersom referansepersonen ikke har foreldreansvaret alene, må det foreligge samtykke fra den andre forelderen til søknaden om oppholdstillatelse for barnet,

  f) forelder til norsk barn, jf. lovens § 44,

  g) en utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen, jf. lovens § 109 og § 110,

  h) en utlending som er født av foreldre hvorav minst én var norsk borger på fødselstidspunktet, jf. § 8-10,

  i) en utlending som har vært fast ansatt i norsk rederi og faller inn under § 8-11. Det er et vilkår at vedkommende fratrer i riket eller reiser hit umiddelbart etter fratreden i utlandet,

  j) en utlending som søker korttidsopphold etter lovens § 47 for å besøke barn i riket,

  k) sjøfolk om bord på utenlandsk registrert skip som søker tillatelse etter § 6-6,

  l) nødvendig vakt- og vedlikeholdsmannskap på skip i opplag i riket, jf. § 6-31 tredje ledd, og

  m) en utlending som fyller vilkårene for kollektiv beskyttelse, jf. lovens § 34.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer og gjøre unntak fra kravet om at førstegangs oppholdstillatelse må være gitt før innreise for søkere som nevnt i forskriftens § 6-19 til § 6-31, og for ektefelle, samboer og barn til slik søker.

  Det er et vilkår for å ha rett til å fremme søknad fra riket etter første og annet ledd, at søkeren har lovlig opphold og at vedkommende ikke oppholder seg i riket i forbindelse med søknad om asyl eller i påvente av utreise etter avslag på asylsøknad. Ektefelle, samboer, barn eller adoptivbarn som nevnt i første ledd bokstav e, og forelder til norsk barn som nevnt i bokstav f, kan likevel fremme søknad fra riket selv om vedkommende oppholder seg lovlig i riket i forbindelse med søknad om asyl. Vilkåret om lovlig opphold gjelder ikke for barn født i riket.

  Selv om vilkårene for å fremme søknad fra riket etter første til tredje ledd ikke er oppfylt, skal myndighetene alltid av eget tiltak vurdere om det er sterke rimelighetsgrunner som tilsier at søknaden likevel bør tas til behandling, jf. lovens § 56 tredje ledd.

  Når søkeren ikke fyller vilkårene for å søke fra riket, avslås søknaden på dette grunnlaget. Det samme gjelder når søkeren ikke fyller vilkårene for å reise inn i riket før oppholdstillatelse er gitt.

 • RegulationAttatchment § 10-2. Fremgangsmåten ved søknad om oppholdstillatelse

  Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer om hvordan en søknad om oppholdstillatelse skal fremmes. Utlendingsdirektoratet kan herunder kreve at søknaden skal fremmes på fastsatt skjema, eller kan gi adgang til å fremme søknaden elektronisk. Den myndigheten som mottar søknaden, skal påse at den er riktig utfylt og at de nødvendige vedleggene følger søknaden.

  Søkeren må dokumentere sin identitet ved pass eller annet legitimasjonsdokument utstedt av offentlig myndighet, og skal pålegges å dokumentere andre opplysninger som er gitt når dette anses nødvendig. Det skal gjøres påtegning om hvordan søkerens identitet er bekreftet, jf. også lovens § 100 og forskriftens § 18-1.

  Når søkeren oppholder seg utenfor riket, skal søknaden fremmes gjennom norsk utenriksstasjon i det landet søkeren er borger av, eller gjennom norsk utenriksstasjon i det landet der søkeren har hatt oppholdstillatelse i de siste seks månedene. Utenriksstasjonen skal innhente opplysninger om søkerens grunnlag for oppholdet i vedkommende land. Etter nærmere retningslinjer som gis av Utlendingsdirektoratet, kan en utlending som har oppholdt seg lovlig på Svalbard i seks måneder, fremme søknad om oppholdstillatelse gjennom Sysselmannen på Svalbard. Det kan kreves personlig fremmøte.

  Norsk utenriksstasjon kan, etter fullmakt fra Utlendingsdirektoratet, jf. personopplysningsloven § 15, inngå avtale med ekstern tjenesteyter, som på vegne av utenriksstasjonen kan utføre oppgaver med å motta søknad om oppholdstillatelse, herunder oppta fotografi, håndheve de krav som stilles til legitimasjonskontroll og gi generell praktisk veiledning om hvordan søknaden skal fremmes og hvilke dokumenter som skal legges ved søknaden. Ekstern tjenesteyter kan ikke gis kompetanse til å avgjøre søknad om oppholdstillatelse. Opplysningene skal overføres mellom den eksterne tjenesteyteren og norsk utenriksstasjon på en sikker måte. Ekstern tjenesteyter kan kreve et servicehonorar for de utførte tjenestene. Avtale om tjenesteutsetting skal ikke være til hinder for muligheten for å levere inn søknad direkte til utenriksstasjonen.

  Søknad fra riket skal fremmes ved personlig fremmøte hos politiet i det distriktet der søkeren har sitt faste opphold. Utlendingsdirektoratet gir i samarbeid med Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten, nærmere retningslinjer om når slik melding også kan gis via et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Søknad fra riket som fremmes av referanseperson, fremmes gjennom politiet i det distriktet der referansepersonen har sitt bosted. Søknad om tillatelse til sjøfolk, jf. § 6-6, fremmes gjennom politiet i det distriktet hvor skipet først anløper. Når arbeids- eller oppdragsgiver fremmer søknaden, gjelder også bestemmelsene i § 10-3.

  Bestemmelsene i første til femte ledd gjelder også når søkeren er under 18 år. En person over 18 år kan søke på vegne av slik søker som ikke kan fylle ut og underskrive søknaden selv. Denne personen må møte sammen med søkeren ved innlevering av søknaden.

  Dersom sterke rimelighetsgrunner tilsier det, kan Utlendingsdirektoratet i enkelttilfeller og for grupper av søkere samtykke i at søknaden fremmes på annen måte. Det kan herunder fastsettes at en referanseperson kan søke på vegne av søkeren. Referansepersonen må da møte personlig ved innlevering av søknaden.

  En referanseperson som omfattes av intervjuordningen, jf. lovens § 56 fjerde ledd, og ønsker å foreta forhåndsintervju etter bestemmelsen i lovens § 56 fjerde ledd bokstav a, kan også søke på vegne av søkeren og fremme søknaden fra riket, forutsatt at referansepersonen har skriftlig fullmakt.

  Når en søknad ikke er fremsatt i samsvar med kravene i første til femte ledd, kan søknaden avslås på dette grunnlaget. Det samme gjelder når gebyr ikke er betalt, jf. lovens § 89 og forskriftens § 10-6 første ledd annet punktum.

  Utlendingsdirektoratet kan fastsette at søknader som ikke er riktig fremsatt, i stedet skal kunne avvises i nærmere bestemte tilfeller, og at avgjørelse om dette skal kunne treffes av det organ som mottar søknaden. Det samme gjelder når gebyr ikke er betalt, jf. lovens § 89 og forskriftens § 10–6 første ledd annet punktum.

 • RegulationAttatchment § 10-3. Søknad som fremmes av arbeids- eller oppdragsgivere

  Arbeidsgivere, jf. § 6-9, og oppdragsgiver, jf. § 6-16, kan fremme søknad om oppholdstillatelse fra riket på vegne av arbeidstakere eller utsendte arbeidstakere og deres nærmeste familiemedlemmer som faller inn under lovens § 40 – § 42, forutsatt at det foreligger skriftlig fullmakt.

  For sjøfolk, jf. § 6-6, kan kapteinen eller annen representant for rederiet fremme søknad, forutsatt at det foreligger skriftlig fullmakt.

  Arbeids- eller oppdragsgivere kan fremme søknaden fra riket, jf. § 10-2 femte ledd, for politiet i det distriktet der arbeids- eller oppdragsgiveren har sitt forretningssted eller via et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Det samme gjelder søknad om gruppetillatelse, jf. §§ 6-7 og 6-15. For søknad om tillatelse til sjøfolk, jf. § 6-6, fremmes søknaden eventuelt som angitt i § 10-2 femte ledd.

 • RegulationAttatchment § 10-4. Bekreftelse på fullstendig utfylt søknad om oppholdstillatelse som gir rett å begynne å arbeide før søknaden er behandlet

  En arbeidstaker som minst har en treårig avsluttet utdanning fra et universitet eller høyskole og som har levert en fullstendig søknad om oppholdstillatelse som faglært, jf. § 6-1 første ledd, kan få en bekreftelse på at det er adgang til å begynne å arbeide før søknaden er behandlet. Utlendinger som er ansatt i internasjonalt selskap, jf. § 6-13 og § 6-21, og sjøfolk, jf. § 6-6, kan også få en slik bekreftelse.

  Når en arbeidsgiver eller oppdragsgiver fremmer søknaden med skriftlig fullmakt fra arbeidstakeren, kan politiet utstede en bekreftelse som nevnt i første ledd til arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren.

  Det anses å foreligge en fullstendig søknad når søknaden har de nødvendige vedleggene. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om når søknaden anses å være fullstendig.

  Politiet skal kontrollere at søknaden er fullstendig og at utlendinger som søker om oppholdstillatelse som faglært, jf. § 6-1, minst har en treårig avsluttet utdanning fra et universitet eller høyskole før det utstedes en bekreftelse. Når utlendingen søker selv skal identiteten kontrolleres ved fremvisning av pass eller annet godkjent legitimasjonsdokument. Politiet kontrollerer også at arbeidsgiveren fyller kriteriene for å kunne benytte ordningen med tidlig arbeidsstart, jf. § 6-8. Dersom det er tvil om et eller flere av vilkårene er oppfylt, skal politiet ikke gi bekreftelse. Politiet skal heller ikke gi bekreftelse når det foreligger omstendigheter som ville gitt grunn til å nekte utlendingen adgang til riket eller opphold i medhold av lovens § 17 eller § 66, eller § 6-35. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  Av bekreftelsen skal det framgå at utlendingen har adgang til å arbeide for den bestemte arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren inntil søknaden er behandlet.

  Arbeidsgiveren, eventuelt oppdragsgiveren, skal selv informere arbeidstakeren om adgangen til innreise og om å ta kontakt med utenriksstasjonen for å få utstedt innreisevisum når det er nødvendig. Bekreftelsen på tidlig arbeidsstart må fremlegges på utenriksstasjonen.

  Politiet registrerer bekreftelsen på tidlig arbeidsstart i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF).

  Forvaltningsloven kapittel IV til VI gjelder ikke for politiets beslutning om ikke å utstede en bekreftelse etter første eller annet ledd.

 • RegulationAttatchment § 10-5. Unntak fra kravet om intervju av referanseperson i Norge

  Vilkåret om at referansepersonen må vende tilbake til Norge og intervjues hos utlendingsmyndighetene før søknad om oppholdstillatelse som nevnt i lovens § 56 fjerde ledd kan innvilges, gjelder ikke når

  a) referansepersonen hadde fylt 25 år da ekteskapet ble inngått,

  b) referansepersonen har fått oppholdstillatelse som faglært, jf. forskriftens § 6-1 første ledd, eller

  c) partene har levd i et etablert samliv mens begge har hatt oppholdstillatelse i Norge.

  Det er et vilkår for forhåndsintervju, jf. lovens § 56 fjerde ledd bokstav a, at referansepersonen senest samtidig med forhåndsintervjuet, fremmer søknad på vegne av søkeren, jf. forskriftens § 10-2 sjuende ledd.

  Det kan gjøres unntak fra vilkåret om intervju av referansepersonen i Norge når særlige grunner tilsier det.

 • RegulationAttatchment § 10-6. Behandling av søknad om oppholdstillatelse og utstedelse av oppholdskort

  Den myndigheten som mottar søknaden, jf. forskriftens § 10-2, skal innhente alle opplysninger om søkeren som antas nødvendige for at saken skal bli så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det skal foreligge dokumentasjon på innbetalt gebyr før saken tas under behandling og vedtak treffes, jf. lovens § 89.

  Det kan kreves at søkeren eller andre som søker på vegne av søkeren, jf. § 10-2, skal møte personlig under behandlingen av saken når dette anses nødvendig for sakens opplysning.

  Ved innvilgelse av søknaden skal utlendingen gjøres kjent med plikten til å melde seg for politiet innen en uke etter innreise for opptak av biometri til oppholdskort, jf. lovens § 100 a.

  Politiet utsteder oppholdskort, jf. lovens § 64 a.

 • RegulationAttatchment Lovens § 58. Krav til underhold og bolig
 • RegulationAttatchment § 10-7. Krav om underhold ved førstegangs søknad i andre saker enn familieinnvandring

  Underhold anses å være sikret når utlendingen

  a) vil få arbeidsinntekt av tilstrekkelig omfang. Inntekt fra heltidsarbeid anses som hovedregel som tilstrekkelig,

  b) oppebærer pensjon eller andre faste periodiske ytelser, når dette er av tilstrekkelig omfang,

  c) har egne midler som anses som tilstrekkelig. Utlendingsdirektoratet kan kreve et bestemt beløp overført til norsk bank og helt eller delvis båndlegge beløpet for en bestemt tid, eller

  d) vil få studielån eller stipend av tilstrekkelig omfang.

  Ytelser etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen anses ikke som underhold. Underhold anses også å være sikret gjennom en kombinasjon av første ledd bokstavene a til d, når dette er tilstrekkelig. Fyller søkeren vilkårene for å få deltidsarbeid etter § 6-33 annet og tredje ledd eller heltidsarbeid etter fjerde ledd, og det foreligger et konkret arbeidstilbud, tas også den forventede inntekten med i vurderingen av om underholdskravet er oppfylt.

  Ved tillatelse som selvstendig næringsdrivende etter § 6-18, er det en forutsetning at underhold i det vesentlige vil være sikret gjennom ervervsvirksomheten.

  Underhold kan unntaksvis anses å være sikret ved at tredjemann stiller økonomisk garanti.

  Det gjelder ikke krav til sikret underhold for utlending som har fremmet søknad om beskyttelse og som fyller vilkårene for oppholdstillatelse etter lovens § 38. Etter en helhetsvurdering etter lovens § 38, kan det også ellers gjøres unntak fra kravet til sikret underhold når det anses å være grunnlag for opphold etter denne bestemmelsen.

 • RegulationAttatchment § 10-8. Krav til framtidig inntekt i sak om familieinnvandring etter lovens kapittel 6

  Det er et vilkår for oppholdstillatelse i medhold av lovens kapittel 6 (familieinnvandring) at referansepersonen kan sannsynliggjøre å være sikret midler tilsvarende 88 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ for den tid søknaden gjelder, gjennom

  a) arbeidsinntekt,

  b) sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, uføretrygd eller alderspensjon etter folketrygdloven,

  c) pensjon eller andre faste periodiske ytelser med unntak av ytelser etter sosialtjenesteloven,

  d) stønad etter introduksjonsloven,

  e) utdanningslån eller utdanningsstipend, eller

  f) en kombinasjon av slike midler som nevnt i bokstav a til e.

  Kravet til framtidig inntekt anses også å være sikret når referansepersonen mottar alderspensjon som minst svarer til fullt minste pensjonsnivå etter folketrygdloven kapittel 19, eller uføretrygd som minst svarer til full minste årlig ytelse etter folketrygdloven kapittel 12.

  Kravet til framtidig inntekt kan også sikres av andre enn referansepersonen i følgende tilfeller:

  a) Dersom søkeren er i lovlig arbeid i riket, skal også søkerens inntekt medregnes.

  b) Når referansepersonen tar høyere utdanning (høyskole eller universitet) og har opptjent minst 60 studiepoeng eller tar fagskoleutdanning og har gjennomført minst ett års normert studietid, skal også søkerens midler i henhold til første ledd medregnes. Det er et vilkår at begge parter har fylt 23 år. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  c) Unntaksvis kan kravet anses å være sikret ved at tredjemann stiller økonomisk garanti. Dette gjelder ikke når søkeren er referansepersonens ektefelle eller samboer, jf. lovens § 40 og § 41, eller søkeren skal inngå ekteskap med referansepersonen etter innreisen, jf. lovens § 48.

  Det gjøres unntak fra kravet til framtidig inntekt i første ledd i følgende tilfeller:

  a) Søkeren er ektefelle, samboer eller barn, jf. lovens § 40, § 41 eller § 42 første eller annet ledd, av referanseperson som har oppholdstillatelse etter lovens § 28 (flyktning) eller § 34 (kollektiv beskyttelse). Dersom søkeren er referansepersonens ektefelle, er det et vilkår at ekteskapet ble inngått før referansepersonen reiste inn i Norge.

  b) Søkeren er barn, jf. lovens § 42 første eller annet ledd, av referanseperson som har oppholdstillatelse etter forskriftens § 8-3 (offer for menneskehandel), § 8-4 (vitne i sak om menneskehandel) eller har fått opphold i medhold av utlendingsloven § 38 annet ledd bokstav d.

  c) Søker som nevnt i bokstav a eller b når referansepersonen har fått permanent oppholdstillatelse etter å ha hatt slikt forutgående oppholdsgrunnlag som nevnt i henholdsvis bokstav a eller b. Dersom søkeren er referansepersonens ektefelle, er det et vilkår at ekteskapet ble inngått før referansepersonen reiste inn i Norge.

  d) Referansepersonen er barn under 18 år.

  e) Søkeren er barn under 15 år uten omsorgspersoner i hjemlandet. Lovens § 50 og forskriftens § 9-8 gjelder tilsvarende.

  f) Søkeren får oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag etter lovens § 53 første ledd bokstav b.

  For å få unntak fra kravet til framtidig inntekt etter fjerde ledd bokstav a til c, er det et vilkår at søknaden er fremmet eller elektronisk søknad om familiegjenforening er registrert på nettet og søknadsgebyret er betalt innen seks måneder etter at referansepersonen fikk oppholdstillatelse. Videre må søkeren møte opp personlig etter avtale ved utenriksstasjon eller hos ekstern tjenesteyter, jf. § 10-2 fjerde ledd, og levere de nødvendige vedlegg til søknaden innen ett år etter at referansepersonen fikk oppholdstillatelse. Det gjøres unntak fra fristene dersom søkeren har vært forhindret fra å registrere eller fremme søknaden på et tidligere tidspunkt på grunn av forhold som ligger utenfor søkerens kontroll.

 • RegulationAttatchment § 10-9. Krav til tidligere inntekt i sak om familieinnvandring etter lovens kapittel 6

  En referanseperson som må oppfylle krav til framtidig inntekt etter § 10-8 første ledd, må dokumentere at vedkommende i henhold til siste skatteoppgjør eller i henhold til bekreftelse fra skattemyndighetene på innrapportert inntekt foregående år, hadde en registrert inntekt tilsvarende 88 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ. Det er et vilkår at referansepersonen har beholdt inntekt på tilstrekkelig nivå også i perioden etter skatteoppgjøret eller bekreftelsen fra skattemyndighetene.

  Det gjøres unntak fra kravet om dokumentasjon i henhold til første ledd første punktum dersom referansepersonen er norsk borger, nordisk borger eller utlending med permanent oppholdstillatelse, som har vært i arbeid i utlandet og kan dokumentere at vedkommende har hatt en inntekt tilsvarende 88 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ.

  Det gjøres unntak fra kravet til tidligere inntekt etter første ledd i følgende tilfeller:

  a) Referansepersonen er norsk borger, nordisk borger eller utlending med permanent oppholdstillatelse, som har tatt høyere utdanning (høyskole eller universitet) i Norge eller utlandet, og som har opptjent minst 60 studiepoeng eller tilsvarende, eller har tatt fagskoleutdanning i Norge tilsvarende ett års normert studietid. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  b) Referansepersonen har avtjent militær verneplikt eller har gjort pliktig siviltjeneste.

  c) Referansepersonen har hatt en fastsatt nettoformue på over 1 million kr ved de to siste skatteoppgjør og er over 23 år.

  d) Referansepersonen er omfattet av § 10-8 annet ledd (alderspensjon eller uføretrygd).

  e) Referansepersonen har tillatelse etter § 6-1 første ledd (faglært på grunnlag av kompetanse), § 6-18 (selvstendig næringsdrivende).

  f) Referansepersonen har tillatelse som nevnt i § 9-6 (oppholdstillatelse som ikke kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse).

 • RegulationAttatchment § 10-10. Vilkår om at referansepersonen ikke må ha mottatt økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen i sak om familieinnvandring etter lovens kapittel 6

  For en referanseperson som må oppfylle krav til framtidig inntekt etter § 10-8, er det er vilkår at vedkommende ikke har mottatt økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen de siste 12 måneder før tillatelse gis. Det gjøres unntak fra vilkåret dersom

  a) stønaden er utbetalt i påvente av trygdeytelser som nevnt i § 10-8 eller bostøtte, eller

  b) stønaden er utbetalt til utlending som har mottatt stønad etter introduksjonsloven.

 • RegulationAttatchment § 10-11. Unntak fra underholdskravet i sak om familieinnvandring etter lovens kapittel 6

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i § 10-8 til § 10-10 dersom særlig sterke menneskelige hensyn tilsier det.

  Når søknad er fremmet i medhold av lovens § 40 (ektefeller), § 41 (samboere) og § 42 (barn), kan det også gjøres unntak fra bestemmelsene i § 10-8 til § 10-10 dersom referansepersonen eller andre, jf. § 10-8 tredje ledd, åpenbart er i stand til å forsørge partene. Når søkeren er referansepersonens ektefelle eller samboer, kan unntak bare gjøres dersom det er åpenbart at samlivet er frivillig.

  Når referansepersonen tar høyere utdanning (høyskole eller universitet) eller har oppholdstillatelse i medhold av § 6-20 (forskere med egne midler), kan det gjøres unntak fra bestemmelsene i § 10-8 til § 10-10. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

 • RegulationAttatchment § 10-12. Krav om bolig ved førstegangs søknad

  Bolig anses å være sikret når utlendingen disponerer hus, leilighet, hybel og lignende som tilfredsstiller offentlige krav.

  Dreier det seg om leieforhold, må det fremlegges skriftlig leiekontrakt som er godkjent av huseier, borettslag eller annen som disponerer over boligen.

  Det gjelder ikke krav til sikret bolig for utlendinger som har fremmet søknad om asyl og som fyller vilkårene for oppholdstillatelse etter lovens § 38. Etter en helhetsvurdering etter lovens § 38, kan det også ellers gjøres unntak fra kravet til sikret bolig når det anses å være grunnlag for opphold etter denne bestemmelsen.

  I saker om familieinnvandring etter lovens kapittel 6 gjelder kravet til sikret bolig bare i saker etter lovens §§ 46 til 49. Det kan gjøres unntak dersom særlig sterke menneskelige hensyn tilsier det.

  Utlendingsdirektoratet kan gi retningslinjer om kravet om bolig.

 • RegulationAttatchment Lovens § 60. Oppholdstillatelsens varighet og innhold
 • RegulationAttatchment § 10-13. Varigheten av tillatelse til utlendinger som har fått oppholdstillatelse etter en asylsøknad

  En utlending som har fått oppholdstillatelse etter en asylsøknad, gis tillatelse for tre år. Dersom hensynet til fortsatt identitetskontroll eller andre særlige grunner tilsier det, kan tillatelse gis for ett år eller kortere.

 • RegulationAttatchment § 10-14. Varigheten av tillatelse til ektefeller og samboere med felles barn

  Oppholdstillatelse til ektefelle eller samboer som har felles barn med referansepersonen, kan gis for tre år etter nærmere retningslinjer gitt av Utlendingsdirektoratet.

 • RegulationAttatchment § 10-15. Varigheten av tillatelse til barn som får oppholdstillatelse etter bestemmelsene i lovens kapittel 6 (familieinnvandring)

  Oppholdstillatelse til barn som får familiegjenforening etter bestemmelsene i lovens kapittel 6, kan gis for tre år med mindre særlige grunner taler mot det.

 • RegulationAttatchment § 10-16. Varigheten av tillatelse til utlendinger med oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3 (arbeid og studier mv.)

  Oppholdstillatelse til faglært etter § 6-1 første ledd kan gis for tre år.

  Oppholdstillatelse til faglært etter § 6-1 annet ledd gis for ett år.

  Oppholdstillatelse som student etter § 6-19 første ledd, kan etter nærmere retningslinjer fastsatt av Utlendingsdirektoratet, gis for inntil tre år dersom dette er i samsvar med fremlagt studieplan og det er klart at underhold er sikret for hele perioden.

  Øvrige tillatelser etter forskriftens kapittel 6 kan etter nærmere retningslinjer fastsatt av Utlendingsdirektoratet, gis for inntil to år.

  Det gis ikke tillatelse ut over det tidsrom det er søkt om og ikke ut over arbeidsforholdets eller oppdragets lengde. Dersom formålet med oppholdet eller andre særlige grunner tilsier det, kan det gis tillatelse for kortere tid enn ett år.

 • RegulationAttatchment § 10-17. Andre regler om tillatelsens varighet

  I oppholdstillatelsen fastsettes dato for siste innreisedag. Dato for siste innreisedag skal ikke fastsettes senere enn seks måneder fra vedtak fattes, med mindre særlige grunner tilsier unntak.

  Dato for melding til politiet, jf. § 4-22, gir utgangspunkt for beregning av varigheten av førstegangs tillatelse. For en utlending som søker fra riket, jf. § 10-1, gir vedtaksdato utgangspunkt for beregning av tillatelsens varighet.

  Har utlendingen fått en oppholdstillatelse under søknadsbehandlingen etter lovens § 57, skal denne medregnes ved beregningen av varigheten av tillatelser som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 10-18. Adgang til å ta arbeid for familiemedlem til referanseperson med tillatelse etter lovens §§ 24 og 25

  Ektefelle eller samboer til en referanseperson med oppholdstillatelse som utsendt arbeidstaker, jf. § 6-13, og selvstendig oppdragstaker, jf. § 6-14, som har oppholdstillatelse etter § 9-6, kan ta arbeid uten at begrensningene som er fastsatt i oppholdstillatelsen for referansepersonen gjelder.

  Familiemedlem til en referanseperson som har tillatelse som selvstendig næringsdrivende etter § 6-18, og som har oppholdstillatelse etter lovens § 40 flg., kan ta arbeid uten at begrensningene som er fastsatt i oppholdstillatelsen for referansepersonen gjelder.

  Dette innebærer at oppholdstillatelsen til familiemedlemmene gir rett til å arbeide og drive ervervsvirksomhet i hele riket, jf. lovens § 60 tredje ledd bokstav b.

 • RegulationAttatchment § 10-19. Adgang til å ta arbeid for familiemedlem til referanseperson med tillatelse etter lovens § 26

  En utlending som har oppholdstillatelse som ektefelle eller samboer etter § 9-6 til en referanseperson med oppholdstillatelse etter § 6-19 første og tredje ledd, § 6-20 og § 6-22 tredje ledd, kan gis rett til heltidsarbeid, selv om referansepersonen etter § 6-33 har begrenset rett til å ta arbeid.

  Ektefelle og samboer som har oppholdstillatelse etter § 9-6, jf. § 10-23 annet ledd, når referansepersonen gis oppholdstillatelse etter § 6-29 til å søke arbeid som faglært, kan gis adgang til heltidsarbeid selv om referansepersonen etter bestemmelsen i § 6-33 har begrenset rett til å ta arbeid.

 • RegulationAttatchment § 10-19a. Krav om faktisk opphold i Norge som vilkår for midlertidig oppholdstillatelse

  Det er et vilkår for oppholdstillatelse at utlendingen skal oppholde seg i Norge minst seks måneder i en tillatelsesperiode på ett år, jf. lovens § 60 femte ledd. Dersom tillatelsesperioden er av kortere varighet enn ett år, er det et vilkår at utlendingen skal oppholde seg i Norge minst halvparten av tillatelsesperioden. Er tillatelsen gitt for flere år, må samlet oppholdstid i utlandet ikke overstige 182 dager i løpet av enhver periode på 365 dager.

  Det stilles ikke krav om oppholdstid for

  a) utsendte arbeidstakere når det konkrete tilbudet om oppdrag ikke er sammenhengende, jf. § 6-13 fjerde ledd

  b) selvstendige oppdragstakere når det konkrete tilbudet om oppdrag ikke er sammenhengende, jf. § 6-14 annet ledd

  c) russiske grensependlere etter § 6-5

  d) flyktninger etter lovens § 28.

  Det kan gjøres unntak fra kravet om oppholdstid dersom formålet med tillatelsen eller andre forhold tilsier at utlendingen ikke skal oppholde seg mesteparten av tillatelsesperioden i Norge.

 • RegulationAttatchment Lovens § 61. Fornyelse av oppholdstillatelse
 • RegulationAttatchment § 10-20. Krav om underhold ved fornyelse mv.

  Med de unntak som er nevnt i denne paragrafen, stilles det ved fornyelse samme krav til sikret underhold som ved søknad om førstegangs oppholdstillatelse.

  Ved fornyelse skal ytelser etter folketrygdloven medregnes som inntekt.

  Når førstegangs tillatelse er gitt etter bestemmelsene om familieinnvandring i lovens §§ 40 til 46 eller forskriftens § 9-7, stilles det ikke krav om sikret underhold ved fornyelse, med mindre dette gjøres for referansepersonen.

  Det gjelder ikke krav til sikret bolig ved fornyelse.

 • RegulationAttatchment § 10-21. Fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3 (arbeid og studier mv.)

  Varigheten av en fornyet oppholdstillatelse etter lovens § 61 til en utlending som nevnt i forskriftens § 6-1 til § 6-31, fastsettes innenfor den tidsrammen som er satt i den aktuelle bestemmelsen.

  For arbeidstakere som er gitt tillatelse til

  a) en bestemt type arbeid, kan det gis fornyelse til samme type arbeid selv om det skjer et skifte av arbeidsgiver,

  b) arbeid for en bestemt arbeidsgiver, kan det gis fornyelse hos den samme arbeidsgiveren selv om det skjer skifte av arbeid, eller

  c) et bestemt arbeid hos en bestemt arbeidsgiver, kan det gis fornyelse til det samme arbeidet hos samme arbeidsgiver.

  For utsendte arbeidstakere etter § 6-13 og selvstendige oppdragstakere etter § 6-14, er det et vilkår for fornyelse av tillatelsen at det dreier seg om det samme oppdraget som følger av den kontrakten som lå til grunn for tillatelsen.

  Gruppetillatelse til arbeidsgivere og oppdragsgivere, jf. § 6-7 og § 6-15, kan fornyes selv om gruppen omfatter færre enn seks personer, når det godtgjøres at gruppen er under nedbygging. Utlendinger som omfattes av gruppetillatelsen, gis fornyet individuell tillatelse.

  For selvstendig næringsdrivende etter § 6-18 er det et vilkår for fornyelse av tillatelsen at det dreier seg om den samme virksomheten.

  For studenter etter § 6-19 første ledd er det et vilkår for fornyelse av tillatelsen at studenten har tilfredsstillende fremgang i utdanningen. Vedkommende utdanningsinstitusjon skal avgi uttalelse om dette og om fortsatt tillatelse til deltidsarbeid mv., jf. § 6-33 annet ledd, antas å være til ulempe for gjennomføringen av utdanningen, herunder om det bør settes begrensninger i antall arbeidstimer i uken. Ved eventuell endring i studieplanen fornyes tillatelsen som hovedregel bare når endringen innebærer en videreføring av den påbegynte utdanningen.

 • RegulationAttatchment § 10-22. Fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 38 (sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket)

  Tillatelser etter lovens § 38 fornyes i overensstemmelse med det grunnlaget tillatelsen er gitt på, når dette fortsatt er til stede og ikke annet fremgår av tillatelsen.

 • RegulationAttatchment § 10-23. Fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens kapittel 6 (familieinnvandring)

  Ved fornyelse av oppholdstillatelser etter lovens § 45 første ledd (mor eller far som skal ha samvær med norsk barn) og lovens § 52 (fortsatt tillatelse på grunnlag av samvær med barn i riket), er det et vilkår at det faktisk har vært utøvet samvær i samsvar med forutsetningene for den tillatelsen som søkes fornyet.

  En utlending som har hatt oppholdstillatelse som familiemedlem etter forskriftens § 9-6, kan gis fornyet tillatelse dersom referansepersonen har fått oppholdstillatelse til å søke arbeid som faglært for inntil seks måneder, jf. § 6-29.

  Det stilles ikke krav om fire års arbeid eller utdanning, jf. lovens § 40 a, ved søknad om fornyelse.

 • RegulationAttatchment § 10-24. Varighet og innhold av fornyet oppholdstillatelse

  Fornyet tillatelse kan gis for inntil to år fram i tid. Bestemmelsene i lovens § 60 første ledd tredje og fjerde punktum og forskriftens § 10-16 og § 10-17 gjelder tilsvarende.

  Varigheten av fornyet tillatelse skal som hovedregel beregnes fra utløpet av den tidligere tillatelsen. Søkes fornyet tillatelse etter utløpet av den tidligere tillatelsen, gir vedtaksdato utgangspunkt for beregningen dersom tillatelsen danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

  For øvrig gjelder bestemmelsene i lovens § 60 tredje ledd om innholdet i tillatelsen tilsvarende.

 • RegulationAttatchment § 10-25. Adgang til opphold på samme vilkår inntil søknad om fornyelse er avgjort

  Søker en utlending med fornybar oppholdstillatelse om fornyelse senere enn én måned før tillatelsen utløper, jf. lovens § 61 sjette ledd, skal vedtaksmyndigheten ved vurderingen av om utlendingen skal få fortsatt opphold på samme vilkår, legge vekt på om søknaden kan påregnes innvilget og om den tidligere tillatelsen er av en slik art at den danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 10-25a. Adgang til fortsatt opphold for en utlending som har oppholdstillatelse som au pair, jf. § 6-25, inntil søknad om ny tillatelse er avgjort

  En utlending som i forbindelse med bytte av vertsfamilie søker om ny oppholdstillatelse som au pair, jf.§ 6-25, kan bo hos ny vertsfamilie og utføre oppgaver i henhold til ny kontrakt så snart fullstendig søknad om oppholdstillatelse er innlevert. Det forutsettes at de øvrige vilkårene for tillatelse er oppfylt. Opphold hos ny vertsfamilie under søknadsbehandlingen skal medregnes ved beregningen av varigheten av samlet oppholdstid som au pair.

 • RegulationAttatchment § 10-26. Utgangspunkt for beregning av varigheten av tillatelse på nytt grunnlag, jf. lovens § 61 sjuende ledd

  For tillatelse som gis før utløpet av den tidligere tillatelsen, gir vedtaksdato utgangspunkt for beregningen av tillatelsens varighet. Det samme gjelder når tillatelse på nytt grunnlag søkes etter utløpet av den tidligere tillatelsen eller dersom vilkårene for den nye tillatelsen først ble oppfylt etter utløpet av den tidligere tillatelsen. For øvrig gir utløpet av den tidligere tillatelsen utgangspunktet for beregningen.

  Lovens § 61 sjuende ledd gjelder ikke for utlendinger med oppholdstillatelse etter lovens § 47.

 • RegulationAttatchment § 10-27. Fremsettelse og behandling av søknad om fornyelse

  Søknad om fornyet tillatelse fremmes på fastsatt skjema. Søknaden innleveres til politiet i det distriktet der søkeren har sitt faste opphold. Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer, og kan åpne for at søknad innleveres elektronisk eller på annen måte.

  Det kan kreves personlig fremmøte i forbindelse med fremsettelse og behandling av søknad om fornyelse.

Related documents

Departementenes rundskriv og instrukser

A-62/2009 Rundskriv om ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften 2009(12/23/2009)
A-63/09 Rundskriv om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010(12/23/2009)
A-63/09-V10 Vedlegg 10 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Allmenne regler om oppholdstillatelse(12/23/2009)
AI-103/2009 Instruks om vurdering av identitet i saker etter utlendingsloven(12/22/2009)
G-02/2014 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 6-19 tredje ledd mv. – norskkurs for faglærte(5/15/2014)
G-03/2019 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 10-19 a – krav om faktisk opphold i Norge som vilkår for midlertidig oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 60 femte ledd(3/29/2019)
G-03/2019 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 10-19 a – krav om faktisk opphold i Norge som vilkår for midlertidig oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 60 femte ledd(3/29/2019)
G-05/2010 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – oppholdstillatelse for familiemedlemmer til utsendte arbeidstakere som er ansatt i internasjonale selskaper – adgang til å søke fra riket(5/21/2010)
G-05/2012 Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – forskriftsfesting av vilkår for oppholdstillatelse til au pair og adgang til fortsatt opphold som au pair inntil søknad om ny tillatelse er avgjort(6/20/2012)
G-05/2016  Ikrafttredelse av utlendingsforskriften - heving av underholdskravet og endret unntaksbestemmelse(4/26/2016)
G-11/2012 Ikrafttredelse – endring i utlendingsforskriften § 10-2 (9) – avvisning av søknader(9/5/2012)
GI-01/2012 Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-11 (underholdskravet) – Familiemedlemmer til utlendinger som får tillatelse etter utlendingsforskriften § 8-10 (norsk forelder på fødselstidspunktet)(2/1/2012)
GI-02/2010 Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-8 femte ledd – Unntak fra ettårsfristen når referansepersonen har fått tillatelse etter utlendingsforskriften 1990 § 21 første ledd(2/9/2010)
GI-03/2011 Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-11 – Unntak fra underholdskravet i fornyelsessaker når førstegangstillatelsen ble innvilget iht det tidligere underholdskravet – Overgangsordning(4/8/2011)
GI-05/2015 Retningslinjer for håndtering av utlendingssaker der kjønnslemlestelse er et tema – klargjøring av instruks GI-03/2012(4/9/2015)
GI-06/2018  Delegering av avvisningskompetanse til norske utenriksstasjoner, jf. utlendingsforskriften § 10-2 niende ledd(6/29/2018)
GI-07/2011 Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-11 - Adgang til å medregne egne midler ved beregning av underholdskravet når referansepersonen har oppholdstillatelse som student eller som forsker med egne midler(6/14/2011)
GI-07/2018 Behandling av søknader om familieetablering/-gjenforening som ikke er fremmet i tråd med utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd, jf. niende ledd(6/29/2018)
GI-08/2011 Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-8 fjerde ledd bokstav e – Unntak fra underholdskravet når søkeren er barn under 15 år uten omsorgspersoner i hjemlandet – Tolkning av begrepet “omsorgspersoner”(6/6/2011)
GI-08/2012 Instructions relating to exemption from the subsistence requirement, cf. section 10-11 of the Immigration Regulations (9/7/2012)
GI-08/2015 Utlendinger som har rett til internasjonal beskyttelse, men som tidligere har hatt oppholdstillatelse under falsk identitet(7/6/2015)
GI-09/2011 Instruks om kontroll med vilkåret i utlendingsforskriften § 10–10 – kravet om at referansepersonen ikke må ha mottatt sosialstønad eller kvalifiseringsstønad(6/6/2011)
GI-10/2010 Endring i utlendingsforskriften på grunn av endring i departementsstrukturen og retting av inkurie i § 10-8 fjerde ledd (underholdskravet)(2/19/2010)
GI-15/2010 Instruks om tolkning av fvl. § 36 (dekning av sakskostnader) ved endring av vedtak om adgang til å søke om førstegangs oppholdstillatelse fra riket, jf. utlendingsloven § 56 sjette ledd og utlendingsforskriften § 10-1 femte ledd(5/28/2010)
GI-15/2018 Underholdskravet for nyutdannede og forskere mv. som skal være arbeidssøkere – praktisering av utlendingsloven § 58 (krav til underhold og bolig)(11/5/2018)
GI-30/2010 Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-11 – Barn som er født i riket(12/16/2010)

Høringer

Sentrale lover og forskrifter

§ 109. Saklig virkeområde (5/20/2012)
§ 110. Nærmere om hvem kapittelet gjelder for (12/1/2010)
§ 1-3. Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for utlendinger som har adgang til å arbeide fram til søknaden er behandlet § 1-3 Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for utlendinger som har adgang til å arbeide fram til søknaden er behandlet(12/12/2009)
§ 40. Oppholdstillatelse for ektefeller (12/1/2010)
§ 40a Krav til referansepersonen om fire års arbeid eller utdanning i Norge (12/1/2010)
§ 41. Oppholdstillatelse for samboere (12/1/2010)
§ 42. Oppholdstillatelse for barn (12/1/2010)
§ 56. Søknad om oppholdstillatelse (12/29/2009)
§ 58. Krav til underhold og bolig (12/29/2009)
§ 60. Oppholdstillatelsens varighet og innhold (12/29/2009)
§ 61. Fornyelse av oppholdstillatelse (12/29/2009)
§ 62. Permanent oppholdstillatelse (12/29/2009)
§ 6-25 Oppholdstillatelse til au pair (12/29/2009)
§ 6-29 a Oppholdstillatelse til faglærte arbeidssøkere som ikke trenger visum (1/14/2015)
Kapittel 13. Særlige regler for utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) og Konvensjon om opprettelse av Det europeiske Frihandelsforbund (EFTA-konvensjonen) (§§ 109 - 125) Kapittel 13. Særlige regler for utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) og Konvensjon om opprettelse av Det europeiske Frihandelsforbund (EFTA-konvensjonen) (§§ 109 - 125)(2/18/2010)
Kapittel 6. Familieinnvandring (§§ 39 - 53) (12/29/2009)
Kapittel 6. Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv. (12/29/2009)
Kapittel 7. Allmenne regler om oppholds­tillatelse mv. (§§ 54 - 65) (12/29/2009)

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

RS 2010-001 Entry visa- Exemption from the requirement that a first-time residence permit must have been granted prior to entry- the Immigration Regulations Section 10-1 second paragraph, cf. Section 3-13 fourth paragraph(10/30/2015)
RS 2010-015 Parents/guardians' possibility of applying for residence permits from the realm on behalf of children abroad – Section 56 of the Immigration Act, cf. Section 10-2 sixth paragraph of the Immigration Regulations(6/15/2018)
RS 2010-040 The duration of permits for spouses and cohabitants who have joint children with the sponsor – the Immigration Regulations section 10-14, cf. the Immigration Act section 60(5/21/2012)
RS 2010-057 Circular on bank guarantees as a condition for being granted a visa, cf. the Immigration Act section 10, cf. the Immigration Regulations sections 3-6 and 3-7(5/21/2012)
RS 2010-082 Residence permits for Norec participants – Section 6-24 of the Immigration Regulations(1/31/2018)
RS 2010-105 Retningslinjer for forhåndsintervju etter utlendingsloven § 56 fjerde ledd bokstav a(12/1/2009)
RS 2010-118 Requirement for means of subsistence as a condition for being granted a family immigration permit – the Immigration Regulations Sections 10-8, 10-9, 10-10 and 10-11; cf. the Immigration Act Chapter 6(3/21/2017)
RS 2010-120 Guidelines for preparing applications for family immigration – the Immigration Act chapter 6, cf. the Immigration Regulations chapter 10(5/21/2012)
RS 2010-122 Adgang til opphold på samme vilkår inntil søknad om fornyelse er avgjort - utlendingsloven § 61 sjette ledd, jf. utlendingsforskriften § 10-25(12/8/2009)
RS 2010-144 Guidelines for preparing cases involving applications for residence permits for skilled workers(5/21/2012)
RS 2010-174 Rutinebeskrivelse for utenriksstasjoner vedrørende oversendelse av søknader fra barn som søker alene(4/6/2010)
RS 2010-179 Residence permits for seamen on board foreign-registered ships – Section 23 of the Immigration Act, cf. Section 6-6 of the Immigration Regulations(2/10/2018)
RS 2010-190 Four-year requirement for family establishment pursuant to the Immigration Act Sections 40, 41 and 48, cf. the Immigration Regulations Sections 9-1, 9-2 and 10-23(7/5/2018)
RS 2010-197 Instruks om utsatt iverksettelse i saker vedrørende barn født i Norge – avslag grunnet ikke oppfylt underholdskrav(12/21/2010)
RS 2011-020 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse for sesongarbeid og for arbeid i forbindelse med ferieavvikling – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-3 og 10-6, jf. utlendingsloven § 23, jf. utlendi...(4/20/2011)
RS 2011-022 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse som student – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-6, og 12, og utlendingsloven §§ 26 og 61, jf. utlendingsforskriften §§ 6-19 og 10-21 sjette ledd(7/7/2011)
RS 2011-040 Control of persons and checks of original identity documents in connection with applications for visas and residence permits(5/21/2012)
RS 2012-009 Registrering, vurdering og endring av identitetsopplysninger i saker etter utlendingsloven(5/4/2012)
RS 2013-001 Entry visa for a foreign spouse/registered partner or joint children who wish family immigration(4/22/2013)
RS 2013-007 Utlendingsdirektoratets praktisering av bestemmelsene i utlendingsloven § 56 jf. utlendingsforskriften § 10-1 (2/8/2013)
RS 2013-018 Fremsettelse av søknad om oppholdstillatelse og virkningen av at riktig fremgangsmåte ikke er fulgt - utlendingsforskriften § 10-2(12/16/2013)
RS 2016-003 The early employment scheme and other schemes for starting work before a permit has been granted(2/16/2018)
RS 2017-003 Residence permits for working holidays for nationals of Argentina, Australia, Japan(2/6/2018)
RS 2017-006 Forberedelse og behandling av søknader om permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 62(9/1/2017)
RS 2018-003 Fornyelse av tillatelser gitt etter søknad om beskyttelse(9/4/2018)

Underrettsavgjørelser

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo