To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 11. Permanent oppholdstillatelse
 • RegulationAttatchment Lovens § 62. Permanent oppholdstillatelse
 • RegulationAttatchment § 11-1. Rett til permanent oppholdstillatelse

  Det er en forutsetning for rett til permanent oppholdstillatelse etter § 34 annet ledd at adgangen til å gi kollektiv beskyttelse ikke er bortfalt.

  Barn født i riket av foreldre som oppholder seg i riket, får permanent oppholdstillatelse uten forutgående oppholdstid når en søknad om dette settes fram innen ett år etter fødselen og foreldrene senest på dette tidspunktet har søkt og fyller vilkårene for å få permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap. Adoptivbarn, jf. lovens § 42 tredje ledd, av foreldre som er norske eller nordiske borgere bosatt i riket, eller av foreldre bosatt i riket med permanent oppholdstillatelse, får permanent oppholdstillatelse uten forutgående oppholdstid og uten gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven, når samtykke til adopsjon er gitt av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) før innreisen i riket, og søknaden fremsettes innen ett år etter innreisen.

  Retten til permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62 første ledd skal gjelde tilsvarende selv om utlendingen i de to første årene av treårsperioden hadde oppholdsrett etter bestemmelsene i lovens kapittel 13, dersom utlendingen også i denne toårsperioden ville ha oppfylt kravet til tillatelse med grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

  Ektefelle eller samboer, jf. lovens § 40 og § 41, til norsk borger ansatt ved norsk utenriksstasjon, har rett til permanent oppholdstillatelse når utlendingens opphold i riket med tillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse, og opphold i utlandet i tilknytning til norsk utenriksstasjon, til sammen blir fire år. Minst ett år må være opphold i riket som nevnt. Det stilles ikke vilkår om gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven.

  Utlending som er husstandsmedlem til utsendt personell ved norsk utenriksstasjon og som fyller vilkårene for norsk statsborgerskap etter statsborgerskapsloven § 7 og forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap § 8-2, har etter søknad rett til permanent oppholdstillatelse.

  Permanent oppholdstillatelse gis fra vedtakstidspunktet.

  Dersom søknad om permanent oppholdstillatelse avslås, behandles søknaden etter lovens § 61 og forskriftens § 10-20 til § 10-27.

 • RegulationAttatchment § 11-2. Kravet om tre års sammenhengende opphold i riket

  Utgangspunkt for beregningen av oppholdstiden etter § 62 første ledd er det tidspunktet da utlendingen ble innvilget oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Når en utlending innvilges slik tillatelse før innreise, er utgangspunktet for beregningen av oppholdstiden dato for melding til politiet, jf. lovens § 19 første ledd. For en utlending som har fått innvilget oppholdstillatelse etter lovens § 28 annet ledd, legges søknadstidspunktet til grunn. For en utlending som er overført til riket etter lovens § 35, legges ankomsttidspunktet til grunn.

  En utlending med oppholdstillatelse som faglært etter § 6-1 første ledd eller som spesialist etter § 6-2, kan oppholde seg utenfor riket i inntil 15 måneder til sammen uten å miste retten til permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62 første ledd, dersom minst 8 måneder av oppholdet skyldes oppdrag for arbeidsgiver.

 • RegulationAttatchment § 11-3. Permanent oppholdstillatelse etter tilbakekall av norsk statsborgerskap

  Den som får norsk statsborgerskap tilbakekalt etter statsborgerloven § 26 første ledd på grunn av manglende løsning fra annet statsborgerskap, har rett til permanent oppholdstillatelse etter denne bestemmelsen, med mindre vedkommende er nordisk borger og er unntatt fra kravet til oppholdstillatelse etter utlendingslovens § 5 annet ledd.

 • RegulationAttatchment § 11-4. Når permanent oppholdstillatelse kan gis selv om vilkårene i lovens § 62 første ledd ikke er oppfylt

  Permanent oppholdstillatelse kan gis til en utlending som ikke fyller kravet til tre års oppholdstid etter lovens § 62 første ledd, når utlendingen i minst det siste året har hatt tillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse, og

  a) utlendingen tidligere har hatt langvarig opphold i riket med tillatelse,

  b) utlendingen tidligere har hatt langvarig opphold på Svalbard, eller

  c) det foreligger særlig sterke rimelighetsgrunner.

 • RegulationAttatchment § 11-5. Tilleggstid på grunn av ilagt straff for forhold som nevnt i lovens § 66 første ledd bokstav c

  Når søkeren er idømt ubetinget fengselsstraff eller forvaring, beregnes tilleggstid før permanent oppholdstillatelse innvilges etter følgende tabell:

  Inntil 90 dager:       2 år

  Inntil 6 måneder:    3 år

  Inntil 1 år:               4 år

  Inntil 2 år:               5 år

  Inntil 3 år:               6 år

  Inntil 4 år:               7 år

  osv.                        osv.

  Er søkeren dømt til ungdomsstraff, beregnes tilleggstid etter tabellen i første punktum på grunnlag av den subsidiære fengselsstraffen.

  Det beregnes ikke botid mens søkeren gjennomfører ungdomsstraff, ubetinget fengselsstraff eller forvaring.

  Er søkeren dømt til samfunnsstraff, gjøres det et tillegg i botiden på ett år. Permanent oppholdstillatelse kan som hovedregel ikke tilstås i gjennomføringstiden.

  Er søkeren bøtelagt, beregnes tilleggstiden etter følgende skala:

  Inntil kr 3000:         6 måneder.

  Inntil kr 5000:         1 år

  Over kr 5000:        1-2 år

  Gjentatte bøter:      Maksimum 2 år

  Det beregnes ikke tilleggstid som følge av forenklet forelegg.

  Er søkeren dømt til betinget fengselsstraff på inntil ett år, gjøres det et tillegg i botiden på ett år. Er søkeren dømt til betinget fengselsstraff i mer enn ett år, gjøres det et tillegg i botiden på to år. Permanent oppholdstillatelse kan som hovedregel ikke tilstås i prøvetiden.

  Når en straffesak er overført til megling, ungdomsoppfølging eller oppfølging i konfliktråd etter straffeprosessloven § 71a, skal det ikke beregnes tilleggstid, og søknaden om permanent oppholdstillatelse kan tas under behandling.

  Har søkeren fått påtaleunnlatelse, skal det ikke beregnes tilleggstid. Søknaden om permanent oppholdstillatelse kan ikke tas under behandling før beslutningen om påtaleunnlatelse er rettskraftig.

  Er søkeren dømt til tvungent psykisk helsevern, må det opptjenes ny botid som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter at perioden med tvungent psykisk helsevern er avsluttet.

  Har søkeren flere forelegg eller dommer, fastsettes tilleggstiden skjønnsmessig, men slik at den blir noe lengre enn den ville blitt om det bare forelå én reaksjon.

  Tilleggstiden beregnes fra tidspunktet vilkåret om botid tidligst er oppfylt, eller fra tidspunktet for den siste straffbare handlingen dersom dette er senere i tid.

 • RegulationAttatchment § 11-6. Situasjonen når søknaden stilles i bero på grunn av mistanke eller siktelse for straffbart forhold

  Når behandlingen av en søknad om permanent oppholdstillatelse er stilt i bero fordi søkeren er mistenkt eller siktet for et straffbart forhold, skal det treffes vedtak om fornyelse av oppholdstillatelsen forutsatt at vilkårene for fornyelse er oppfylt.

 • RegulationAttatchment § 11-7. Rettigheter mens søknad om permanent oppholdstillatelse er til behandling

  En utlending som søker om permanent oppholdstillatelse, kan få fortsatt opphold på samme vilkår inntil søknaden er endelig avgjort. Utlendingen har rett til slikt opphold dersom vedkommende søker senest én måned før oppholdstillatelsen utløper. Dette gjelder ikke dersom det fremgår av loven eller forskriften at oppholdstillatelsen ikke kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Dersom søknaden fremmes senere enn en måned før oppholdstillatelsen utløper, skal vedtaksmyndigheten ved vurderingen av om utlendingen skal få fortsatt opphold på samme vilkår, legge vekt på om søknaden kan påregnes innvilget.

 • RegulationAttatchment § 11-8. Bortfall av permanent oppholdstillatelse

  Bopelen eller det faktiske oppholdet utenfor riket anses å være sammenhengende og kan føre til bortfall av permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62 sjette ledd selv om utlendingen har hatt ett eller flere opphold av kortere varighet i riket. Bopelen eller det faktiske oppholdet utenfor riket anses også å være sammenhengende dersom utlendingen i løpet av en fireårsperiode har hatt flere opphold i utlandet som til sammen har en varighet på mer enn to år. Opphold i utlandet på til sammen under to måneder per kalenderår regnes likevel ikke som opphold i utlandet. Dersom utlendingen oppholder seg 15 måneder i Norge mellom to utenlandsopphold, begynner ny toårsfrist å løpe.

  Selv om utlendingen har oppholdt seg mer enn to år i utlandet, kan det gjøres unntak fra regelen om bortfall av permanent oppholdstillatelse i lovens § 62 sjette ledd dersom utlendingen har reist ut av riket og mot sin vilje ikke får reise tilbake hit, og ville hatt rett til oppholdstillatelse etter lovens § 53 første ledd bokstav b dersom vedkommende hadde oppholdt seg i Norge.

  En utlending kan etter søknad gis adgang til å oppholde seg utenfor riket i mer enn to år i sammenheng uten at tillatelsen faller bort, dersom det er klart at vedkommende igjen skal bosette seg i riket, og utlendingen

  a) skal avtjene verneplikt eller annen tilsvarende tjeneste i sitt hjemland,

  b) skal oppholde seg i utlandet i forbindelse med arbeid eller utdanning ut over vanlig videregående utdanning, eller

  c) skal oppholde seg i utlandet sammen med ektefelle, samboer, mor eller far som oppholder seg i utlandet i forbindelse med arbeid eller utdanning.

  Ved avgjørelsen av hvor lenge utlendingen skal gis adgang til å oppholde seg utenfor riket uten at tillatelsen faller bort, skal det legges vekt på hvor lang forutgående botid søkeren har hatt i riket og formålet med oppholdet utenfor riket.

  Dersom en søknad etter tredje ledd er fremmet tidligere enn seks måneder før utløpet av toårsfristen, bortfaller ikke permanent oppholdstillatelse dersom utlendingen returnerer til Norge innen to uker etter at Utlendingsdirektoratets avslag på søknaden er meddelt utlendingen.

 • RegulationAttatchment § 11-9. Krav om norskkunnskaper og gjennomført norskopplæring etter lovens § 62 første ledd bokstav d

  Kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig er oppfylt dersom utlendingen

  a) ved avsluttende prøve i norsk har oppnådd resultat A1 eller høyere på muntlig prøve eller

  b) ved norskprøve har oppnådd resultat A2 eller høyere på skriftlig og muntlig prøve.

  Kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig gjelder ikke dersom utlendingen er fritatt fra plikten til å avlegge avsluttende prøve i norsk.

  Kravet om gjennomført norskopplæring gjelder ikke dersom utlendingen dokumenterer at han eller hun

  a) ved norskprøve eller avsluttende prøve i norsk har oppnådd resultat A2 eller høyere på skriftlig og muntlig prøve eller

  b) er fritatt fra plikten til gjennomført norskopplæring.

  En utlending som er unntatt fra kravet om gjennomført norskopplæring er også unntatt fra kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig.

 • RegulationAttatchment § 11-10. Krav om bestått prøve i samfunnskunnskap og gjennomført opplæring i samfunnskunnskap etter lovens § 62 første ledd bokstav e

  Kravet om bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap er oppfylt dersom utlendingen har bestått prøven på et språk han eller hun forstår eller på norsk.

  Kravet om bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap gjelder ikke dersom utlendingen er fritatt fra plikten til å avlegge slik prøve.

  Kravet om gjennomført opplæring i samfunnskunnskap gjelder ikke dersom utlendingen dokumenterer at han eller hun

  a) har bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap på norsk eller

  b) er fritatt fra plikten til gjennomført opplæring i samfunnskunnskap.

  En utlending som er unntatt fra kravet om gjennomført opplæring i samfunnskunnskap er også unntatt fra kravet om bestått avsluttende prøve.

 • RegulationAttatchment § 11-11. Krav om selvforsørgelse etter lovens § 62 første ledd bokstav f

  Kravet om selvforsørgelse anses som oppfylt dersom utlendingen de siste tolv månedene

  a) har hatt arbeids- eller næringsinntekt tilsvarende 82 % av lønnstrinn 19. Arbeidsinntekt fra heltidsarbeid eller deltidsstillinger som til sammen utgjør heltidsarbeid anses som hovedregel som tilstrekkelig

  b) har mottatt pensjon eller andre faste, periodiske ytelser tilsvarende 82 % av lønnstrinn 19

  c) har mottatt sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, alderspensjon, dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller stønad til enslig mor eller far etter folketrygdloven tilsvarende 82 % av lønnstrinn 19

  d) har mottatt studielån eller stipend tilsvarende basisstøtten for høyere utdanning i Lånekassen

  e) har mottatt introduksjonsstønad etter introduksjonsloven som sammen med inntekt eller midler som nevnt i bokstav a til d tilsvarer 82 % av lønnstrinn 19, eller

  f) har hatt midler gjennom en kombinasjon av bokstav a til e tilsvarende 82 % av lønnstrinn 19.

  Det er et vilkår at utlendingen de tolv siste månedene ikke har mottatt økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven, med mindre stønaden er utbetalt som supplerende sosialhjelp, eller i påvente av trygdeytelser som nevnt i første ledd bokstav c eller bostøtte etter bustøttelova.

  Det stilles ikke krav om selvforsørgelse for følgende grupper:

  a) barn

  b) elever i grunnskolen eller videregående skole

  c) utlendinger som dokumenterer at de har vært fulltidsstudenter ved høyere utdanning de siste tolv månedene

  d) utlendinger over 67 år

  e) utlendinger som har rett til uføretrygd fra folketrygden

  f) utlendinger som ved dokumentasjon fra Arbeids- og velferdsetaten eller i legeerklæring sannsynliggjør at de på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke har vært i stand til å utføre inntektsgivende arbeid utover 50 prosent de siste tolv månedene, og

  g) utlendinger med oppholdstillatelse etter lovens § 53 første ledd bokstav b.

  Det kan gjøres unntak fra kravet om selvforsørgelse dersom særlige grunner taler for det.

Related documents

Andre forskrifter

Andre lover

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Sentrale lover og forskrifter

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo