To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsforskriften

§ 12-4. Innlevering og inndragning av reisebevis

En flyktning har plikt til å innlevere sitt norske reisebevis ved anskaffelse av hjemlandets reisedokument.

Reisebevis skal inndras når

a) innehaveren bortvises etter lovens § 17 første ledd bokstav c eller l,

b) innehaveren utvises etter lovens § 126 annet ledd,

c) innehaveren anskaffer hjemlandets reisedokument,

d) innehaveren mister sin flyktningstatus ved erverv av norsk eller fremmed statsborgerskap eller på annen måte, jf. lovens § 31 og § 37,'

e) ansvaret for innehaveren går over til annen stat i henhold til Europarådsoverenskomst 16. oktober 1980 om overføring av ansvaret for flyktninger

f)innehaveren med hjemmel i lov er nektet utreise fra riket, eller

g) utreise vil være uforenlig med dom, kjennelse eller annen avgjørelse truffet av offentlig myndighet.

Reisebevis kan inndras når

a) det inntrer forhold som nevnt i § 12-1 første ledd bokstav a eller b,

b) dets utseende eller innhold på uhjemlet måte er endret,

c) det er skadd eller på andre måter uegnet til fortsatt bruk,

d) fotografi eller signalement ikke lenger svarer til innehaverens utseende,

e) det finnes i uvedkommendes besittelse,

f) innehaveren har foretatt reise i strid med de begrensningene som er satt for reisebevisets gyldighetsområde,

g) innehaveren ikke lenger har tillatelse til opphold i riket, eller

h) innehaveren har fått sin permanente oppholdstillatelse tilbakekalt og er innvilget en ny tillatelse med kortere varighet enn reisebevisets gyldighetstid.

Foreløpig inndragning foretas av politiet, utenriksstasjon eller annen offentlig kontrollmyndighet, som oversender saken til Utlendingsdirektoratet til avgjørelse.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo